ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

E-Mail to Friend Print Bookmark and Share

ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሐዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ኣዝዮም ፈተንትን በዳህትን ጉዳያት ገጢሞምዎ፣ ብሳላ መሪር ቓልሱን መስዋእትነቱን በዲሁ፣ ብደሙን ኣዕፅምቱን ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ዝረኸበን፣ መሰረት ብሩህ ተስፋን ዕድላትን ዝኾነዩ።

ኣብ ልዕሊ ዝኸፍአ ድኽነቱ፣ መጠነ ሰፊሕ ወራራት ተኻይዶምዎ ፣ ካብ ቀል ቀል ኣፍ ሞት ብርሰትን ስደትን ድሒኑ። ንኹሎም ዓይነት ወራራት ሕርሕራይ ጌሩ ብምምካት፣ በቢመድረኹ መልክ ዖም እንዳቐያየሩ ንዝመፅዎ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ከም ህዝቢ፣ ከም ስድራን ውልቀን ብምምካት ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ክነግስ ዘይሕለል ፃዕሪ ዝገበረ ስለሙዃኑ ዘተሓታት ኣይኮነን።

ብፍላይ ድማ ድሕሪ ተሃድሶ ነቲ ዓይነ መርፍኡ ጠፊእዎ ዝነበረ ድኽ ነትና መፍ ትሒ ዝኾኑ በቲ በዓል ራኢ መራሒናን መንግስትናን ንፁራት ፖሊስ ታትን ስት ራተጅታትን ሓንፂፁ ቓልሱ ብምጉህሃር ኣብ ልዕሊ እቲ ቐንዲ ፀላኢና ድኽነት ዘመዝገብናዮ ዓወታት ውፅኢት ልምዓታውን ዴሞ ክራሲያውን መስመርና ዩ።

ካብ ሰናይ ጉሓቱ ኣብ ህዝባዊ ቓልሲ ወሳኒ ግደ ዘለዎ ህዝቢ ስለ ሙዃኑን፣ ፍልፍል ኩሎም ዓይነት ፀጋታት ህዝቢ ሙዃኑ ዝኣመነ ሓይሊ ከምዝዕወት፣ ልዕሊ ቓልሲ ህዝቢ ትግ ራይ ምስክር ክዀን ዝኽእል የለን። ካብ ህልውና ምርግጋፅ ሓሊፉ ሰረት ልም ዓትን ዴሞክራስን እዛ ሃገር ክዀን በቂዑ።

ቅድሚ 26 ዓመታት ሓፋሽ ይን ቃሕ፣ ይወደብ፣ ይታዓጠቕ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቓል ብ1971 ዓ/ም ካብ 17-21 ለካቲት ኣብ ማይ ኣባይ ዝተሳለጠ ጉባኤ፤ በቢ መድረኹ ንዘጓነፍዎ ፀገማት ብምብዳህን ንነባራዊ ኩነታት ዝምችዉ ኣንፈት ቃልሲ እንዳነፀረ፣ እንዳመርሐ፣ እንዳተቓለሰን እንዳቃለሰን ዝመፀ ህዝብን ውድብን፣ እንሆ ካብ ክልሉን ሃገሩን ሓሊፉ ዓለም እንኳዕነይ ዝበለ ትሉ ኩለመዳይ ዓወታት ሓፊሱ፣ ተወሰኽቲ ኩለመዳይ ዓወታት ንምሕ ፋስ ኣብ ድሮ ፅምብል መበል 12 ጉባኤኡ ይርከብ።

መበል 12 ጉባኤ ልምዓታውን ዴሞ ክራስያውን ኣተሓሳስባ ዳግም ሰዒሩ ዓብላላይነቱ ኣብ ዘመስከረሉ ኮይኑ፤ ኣብ ትሕቲ መሪሕ ቓል ኩለ መዳያዊ ብቕዓት ዘለዎ ሰራዊት ልምዓት ብም ህናፅ ኩለ መዳያዊ ዕብየትን ዝላን ክነረጋግፅ ኢና ብዝብል ካብ 15-19 ነሓሰ 2007 ዓ/ም ክሳለጥ ኩለመዳይ ምድላዋት ተወጊኑ ይርከብ።

ህዝቢ ትግራይ ኣፍቶም ዝሓለፉ 40 ዓመታት ብረታዊ ፣ ልምዓታውን ዴሞክራስያውን ቓልሲ እንተካይድ ብዝኸፈሎ ዋጋ ንዓወት እንተበቕዐውን ሐዚውን ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሽቶና ንምዝላቕ ኩለመዳይ ቓልሲ ከም ዝጠልብ ንምርድኡ ዝኸብድ ኣይኮነን።

ምእንታዙይ ቐዳማይ ዙርያ ትልሚ ስግግርን ምዕባለን መደባት ሓሙሽተ ዓመትን ገምጊሙ ንቐፃሊ ዝኾን ኣንፈ ታት ዘቐምጥን ክኸውንዩ።

ርግፅዩ መሃንዲስ ልምዓታውን ዴሞክራስያውን ለውጥታት ዝኾነ ክቡር በዓል ራኢ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብዘይብሉ ዝካየድ ካልኣይ ጉባኤ እንተኾነውን ራኢኡ፣ ሕድርታቱን ክብርታቱን ግና ብቐፃልነት ዝፈጠሮ ህዝባዊ ማዕበል ናብ ዘይዛሪ ምዕባለ ንክሰጋገር ዓበይቲ ውሳነታት ክሓልፉ ትፅቢት ይግበር።

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ብሙዃን ተደራራቢ ዓወት ንምሕፋስ ሐዚውን ኣብ ቃሉን እምነቱን ከምዘሎ ንፃትውን ዘጠራጥር ዘይሙዃኑ፤ ኣብ በዓል መበል 40 ዓመት ልደት ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ዳግም ቃሉ ኣሐዲሱዩ። ብዋንኡ ድማ ነቶም በቢ መድረኹ ዝተመዝገቡ ዓወታት ብም ስፋሕን ብምዕሟቕን ኩለመዳያዊ ዓወታት ክሓ ፍስ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ደው ከም ዝብል ብ/ክ/መ/ትግራይ ካብ ልቢ ይኣምን።

ዝኸበርኻ ህዝቢ ትግራይ ካብ 15-19 ነሓሰ 2007 ንመበል 12 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስዒቡ ጉባኤ ኢህወዴግውን ኣብ ትግ ራይ ስለዝሳለጥ ከም ወትሩኻ ንድም ቀትን ዓወትን እዞም ጉባኤታት ኩለ መዳይ ደገፍካ ክተዕዝዝ ብ/ክ/መ/ ትግራይ ይፅውዕ።

ኩለ መዳያዊ ብቕዓት ልምዓታዊ ሰራዊት

ንኩለመዳያዊ ዕብየትን ዝላን!


ነሓሰ 10, 2015
ሕዳር 03, 2015

ፅሬት መሓውር መሪሕነትን መንግስትን ዝዕቀን ብመንፅር ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓትንዩ!
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ጥቅምቲ 14, 2015

ብምኽንያት ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ዝተዳለወ መግለፂ ቅዋም ብ/ክ/መ/ት
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
መስከረም 29, 2015

መሰረታዊ አንፈታት ካልአይ ብርኪ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 25, 2015

መኽፈቲ መደረ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ህወሓት ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣቦ መንበር ህወሓትን ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...