ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

E-Mail to Friend Print Bookmark and Share

ዝኸበርኩም ናይ ውድብና ህወሓት ኣመራርሓ!! ዝኸበርኩም ናይ ኢህወደግን ኣጋር ውድባት ተወከልቲ!! ዝኸበርኩም ጉባኤተኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን!!

ኣቐዲመ ድሕሪ ናይ 2 ዓመትን ፈረቓን ፅዕፁዕ ናይ ስራሕን ቃልስን ዓወታትን እንኳዕ ናብ መበል 12ተ ጉባኤ ብደሓን መፃእኹም ክብለኩም ይፈቱ፡፡

መበል ዓሰርተ ክልተ ጉባኤና እንተነካይድ ብሃንደበት ካብ ጉባኤታትና ብመስዋእቲ ንዝተፈለየና ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስን ምእንታን ንህዝባዊ ዕላማ ተወፍዮም ዝተሰውኡ ኩሎም ሰማእታትና ብምዝኻር እዩ፡፡ 10ይ ጉባኤና ብስውእ ተጋዳላይ መለስ እናተመርሐ ስጋዕ ሕዚ እንፍፅሞን እንምራሓሉን ዝነበረ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ መደብ ኣንፈታት ሓንፂፁ ከምዝነበረ ዝዝከር እዩ፡፡ መበል 11 ጉባኤ ህወሓት ካፍቲ 10ይ ጉባኤ ህወሓት ዝወሰኖ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ መደብ ኣንፈት ናይ 2 ዓመትን ፈረቓን ኣፈፃፅማ ገምጊሙ መጠናኸሪ ኣንፈታት ኣነፂሩ ወሲኑ እዩ፡፡

ሃንደበታዊ መስዋእቲ ብፃይ መለስ ኣብ ውድብና ህዝብታትናን ፈተውትናን ዓብይ ድንጋፀን ልቢ ዝሰብር ሓዘንን ከምዝፈጠረ እንዝክሮ ጉዳይ እዩ፡፡ ይኩን እምበር ከምቲ ናይ ወትሮ መስዋእቲ ብፆትና ንዕላማታትና መደባትናን ምዕዋትን ምፍፃምን ተወሳኺ ሕራነን ምልዕዓልን ስለዝፈጥር መስዋእቲ ብፃይ መለስ እዉን ተወሳኺ ዓለም ዘስደመመ ህዝባዊ ማዕበል ፣ሕራነን ምልዕዓልን ከምዝፈጠረ ብዓይንና ዝረአናዮ ጉዳይ እዩ፡፡ እዚ ሕራነን ምልዕዓልን ድሕሪ መስዋእቲ ብፃይ መለስ ንዝሓንፀፅናዮም መደባት መበገሲ ንኽኾኑ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ፡፡

መስዋእቲ ብፃይ መለስ ከም ብድሆ ብምውሳድ ንዝጋጥመና ናይ ኣመራርሓ ጉድለትን ክፍተትን ክንዲ ዝተኽኣለ ንምንካይ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ፡፡ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ብኣካል ኣብ ዘይተሳተፈሉ ጉባኤና ነሳላስል ኣለና፡፡ ብቕዓቱ ኣስተዋፅእኡ ህዝባዊነቱን ተጋዳላይ ሰብእንኡን ኣብዚ መድረኽ እዉን ከምንዝኽሮን ከምንናፍቖን ፍሉጥ እዩ፡፡ ዓቕምታቱ ከበርክቶ ዝኽእል ዝነበረ ኣስተዋፅኦን መሊእና ከምዘይንትከኦም እዉን እንፈልጦ ጉዳይ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ኣብ መበል 11ተ ጉባኤና ብዝኣተናዮ ቃል መሰረት ሕዚ እዉን ቃልና ኣሐዲስና ዝገደፈልና ዓቕምታትን ክብርታትን ሒዝና ኣብ ኣሰር መለስን ኩሎም ሰማእታትናን ኣፅኒዕና ረጊፅና እንተሰዲርና ጉባኤና ዕውት ከምዝኸዉን አየጠራጥርን፡፡ ብፃይ መለስ ኣብ ዘይብሉ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ገምጋም ገይርና ናይ ቐፃላይ ሓሙሽተ ዓመታት መደብ እንትንሕንፅፅ ሓላፍነትና ረዚን ጉባኤናን ውሳነታቱን ታሪኻዊ ከምዝኾነ ምግማቱ አየሸግርን፡፡

መበል 12 ጉባኤ ኣብነካይደሉ እዋን ኣብ ፅባሕ መበል 40 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ልደት ህወሓት ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብና መሓዙትናን ፈተውትና ብድምቀት ኣብዘኽበርናሉ፣ኣብ ሞንጎ ክራይ ኣካብነትን ልምዓታዉነት ኣብ ዝተካየደ ሰፊሕ ቃልሲ ልምዓታዉን ዲሞክራሲያውን መስመርና ዳግም ሲዒሩ ብናይ ህዝብታት ድልየትን ውሳነን ኣብ ውሽጢ ናይ ኣብዝሓ ፓርቲ ስርዓት ኣውራ ፓርቲ ኮይኑ ምምራፁ ፣ነቲ ካብ ህዝቢ ዝተቐበሎ ሕድሪ ተግባራዊ ንኽገብር ጥጡሕ ባይታ ኣብተፈጠረሉ እዋን ስለዝኾነ ጉባኤና ታሪካዊ እዩ፡፡

ክቡራትን ክቡራንን!!

መበል 12ተ ጉባኤና ብዓወት ንክዛዘም ሰፊሕ ቕድመ ምድላው እናተገበረ ፀኒሑ 'ዩ፡፡ እቲ ሓደ ናይ 5ተ ዓመት ናይ ፖለቲካን ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ሰራሕትና ግዘ ሂብና ብዝርዝር ገምጊምናዮ ኢና፡፡ ኣብዚ ዝነበሩ ብርቱዓት ጎንታት ከምዘለዉ ኮይኖም እቶም ጎደሎታት ኣስፊሕና ርኢናዮ ኢና ብፍላይ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳይ ብስፍሓትን ብዕምቆትን ብምርኣይ መፍትሒታት ኣቐሚጥና ግዘ የለን ብዝብል መንፈስ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ወሲና ኣለና፡፡ አዚ ናይ 5ተ ዓመት ስራሕትና መሰረት ዝገበረ ሪፖርት ቀሪቡ ኣሎ፡፡

እዚ ገምጋም መበገሲ ጌርና ዕሙቕ ዝበለ ናይ ኣመራርሓና ፈተሸ ብምግባር እኹል ግዘ ሂብና ምንቅቓፍ ጌርና ፅቡቕ ምምህሃር ዘለዎ ሃናፂ ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ ሓድነትና ዘስጥም ስራሕ ሰሪሕና ኢና፡፡ ኣመራርሓና ጥንካሪኡን ድኽመቱን ዝረኣናሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ፡፡

እዚ መሰረት ተጌሩ 'ዉን እቲ ናይ ኣመራርሓና ምትኽኻእ በቲ ዝተቐመጠ ኣንፈት ኣሰራርሓ መሰረት ጌርና ፍፁም ምርድዳእ ብዘለዎ መንገዲ ውድብና ብዘጠናኸር መንገዲ ተዛዚሙ 'ዩ፡፡

ክቡራትን ክቡራንን!!

እዚ ሰራሕቲ እኹል ግዘ ሂብና ስለዘካየድናዮ "እንታይ እያ እዛ ኣኼባ ነዊሓ" ዝብል ነገር ተላዒሉ ንሰምዕ ኢና ኩሉ ነገር ብብስለት ዕውት ብዝኾነ መንገዲ እቲ ምድላው ከምዝተዛዘመ ከበስረኩም ይፈቱ፡፡ ሓድነትና ብዘጠናኽር ሙሉእ ምርድዳእ ብዘለዎ ምድላውና ተዛዚሙ 'ዩ፡፡

ብቑዕ ምድላው ስለዝገበረ ድማ መበል 12ተ ጉባኤና እቲ ረቒቕ ሪፖርት ብስፍሓት ብምምይያጥ ናይ ቀፃሊ መደብ ብምፅዳቕ ብቕዓት ኣመራርሓ ብምምራፅ ብዓወት ከምዝዛዘም ጥርጥር የብልናን፡፡

ውድብና ህወሓት ኩሉ ግዘ ፀላእታ ዝምነይዎ ተይኾነስ ፈተውታ ዝምነይዎ ፈፂማ ከምትወፅእ ተደጋጋሚ ዝተመስከረ እዩ፡፡ ሕዚ'ዉን መበል 12ተ ጉባኤና ሃረርታ ህዝብናን ፈተውትናን ብዘርዊ መሰረታዊ ውሳኔታት ወሲኑ ብዓወት ክዛዘም 'ዩ፡፡

ኣብ ምኽፋት ጉባኤና ሕዚ'ዉን እተን ጉባኤታትና ዘምፀአኦ ዝነበራ ሓዱሽ ሓይሊ ዝላን ከምነረጋግፅ ንብፃይና መለስን ኩሎም ስውኣትናን ቃል ክንኣትወሎም ኢና፡፡

መበል 12ተ ጉባኤ ብዓወት ክዛዘም እዩ፡፡

ክብርን ሞገስን ንስውኣትና


ነሓሰ 25, 2015
ሕዳር 03, 2015

ፅሬት መሓውር መሪሕነትን መንግስትን ዝዕቀን ብመንፅር ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓትንዩ!
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ጥቅምቲ 14, 2015

ብምኽንያት ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ዝተዳለወ መግለፂ ቅዋም ብ/ክ/መ/ት
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
መስከረም 29, 2015

መሰረታዊ አንፈታት ካልአይ ብርኪ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 10, 2015

በቢ መድረኹ ዝተመዝገቡ ዓወታት፣ ብምስፋሕን ብምዕሟቕን፣

ኩለመዳያዊ ዓወታት ንሕፈስ !
ንምሉእ ትሕዝቶ ...