ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

E-Mail to Friend Print Bookmark and Share

ብርእሰ ምምሕዳር አይተ አባይ ወልዱ ዝቐረበ

I. ካብቶም ቁልፊ መልእኽትታት ብክፋል

አብ ሰናይ ምምሕዳር ህዝብና ዝደልዮ ደረጃ ዕግበት ኣይተፈጠረን

 ዝነበሩ ናይ ምትእንጋድ ፀገማት ናይ ምድላው ፀገማት ናይ ምኽሪ ምድጋፍ ምትእስሳር ፀገማት ፈቲሕና እቲ ይዕበይ ይንኣስ ካፒታል ዘለዎ በዓል ሃፍቲ ወዲ ዓዲ ከከም ዓቕሙ ኢንቨስት ክገብር ኣፀቢቕና ክንሰርሕ ኢና

 አብ ሰናይ ምምሕዳር ተሳትፎን ረብሓን ህዝብና ብዘይ ኣድልዎ ብዘይምልጃ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ፡፡ ቕድም ክብል ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ምምሕያሽ እኳ እንተሃለወ በቲ ህዝብና ዝደልዮ ደረጃ ዕግበት ኣይተፈጠረን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዓብይ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና

 ሚድያ እቶም ፀገማት ህዝቢ ክዝትየሎም ናብ ዝምልክቶ መንግስታዊ ኣካል ቀሪቦም መልሲ ክረኽቡ ጉድለታት ክፍለጡ ፅቡቕ ስራሕ ክጋፍሑ ርኡይ ተዋሳኣይ ክኸውን ኣለዎ

ትፅቢት ዝግበረሎም ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጉዳያት  ኣብ ኩሉ ዘርፍታት ሕርሻ ትርፊ እቶት ብምፍጣር ሰፊሕ ስራሕ ኣብ ሓረስታይን ኣብ ናይ ሕርሻ ኢንቨስተራትን ክስራሕዩ

 ማእኸል ገጠራት ተመጣጣኒ ስታንዳርድ ዘለዎ ዲዛይን ብምውፃእ መንበሪ ገዛ ሓረስታይ ክሰርሕ ክግበር እዩ

 ንዓዲ ውሽጥን ወፃኢ ብዓል ሃብቲ ፅላል ዝኮና ናይ ትእምት ትካላት ድማ ክነጠናኽረን ኢና

 ዩኒቨርስቲታት ን2ይ ደረጃ ሓጊዘን ክኸዳ ርኡያት ብቑዓት ተምሃሮ ክንፈጥር ክንፅዕር ኢና

መስመርና ነፅንዕ  እቲ ክ/ኣካቢ ናይ ደገን ውሽጥን እናተኣሳሰረ ነቲ መንግስቲ እንዳፀለወ ክኸይድ ክፍትን እዩ

 ከምቲ ቕድሚ ኩሉ ዕርፊ ኣፅንዕ ዝብሃል መስመርና ተዘይኣፅኒዕና ገንዘብ ዝኣከቡ ኩሉ ብገንዘብ ኩሉ ዝስራሕ ዝመስሎ ምክበራኸቱ እዮም፡፡ እዚኦም ከይበልዑና ኣደብ ክገብሩ ክንገብሮም አለና፡፡ እዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ለውጢ በቲ ናይ ልምዓት መስመር ዝመፀ ለውጢ እዩ፡፡ነቶም ፈጣሪኦም ዘይፈልጡ ሓዊሱ እቲ መስመርዩ ኣምፃእዎም ንዑኡ ከፍርሱ ግን ይገላገሉ ኣለዉ፡፡ ሕዚ እዉን ዕርፊ ኣፅንዕ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይን ውድቡን ስውኣትን መንግስቱ ከሕብሕብ ጉሒላ ካብ ቅኑዕ ክፈሊ ሓላፍነት ኣለዎ ጓሓላሉ ጥቕሞም እንትጎድሎም ምዝራግ ኣይገድፉን ክ/ኣከብቲና ብማዓንጣና ከይኣትዉ ኣብ ማዓንጣና ክ/ኣካቢ መፅለሊ ከይፍጠር ውሽጥና ክነፅሪክን ቃለስ ኣለና

I. ሙሉእ መልእክቲ ርእሰ ምምሕዳር አይተ አባይ ወልዱ ኣቐዲመ ህዝቢ ትግራይ ሰላማዊን ግልፅን ፍትሓዊን ብዝኾነ መንገዲ መሪፁ ብምልኣኽ ዝቖመ ናይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 5ይ ዘበን መበል 2ይ ስሩዕ ጉባኤ እንኳዕ ኣብፀሓኩም እንትብል ብሙሉእ ክብርን ኩርዓትንዩ፡፡ እንኳዕ ደስ በለኩም፡፡

እዚ ሎሚ ተሰይሙ ዘሎ ቤ/ምኽሪ ን5ተ ዓመታት ዝፀንሕ ቤ/ምኽሪዩ ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመታት እንታይ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ስራሕቲ ከምንሰርሕ ቕድም ክብል ዝተፈፈላለዩ ናይ ሕ/ሰብ ክፋላት ሓረስቶት መናእሰይ ደ/ኣንስትዮ ምሁራት ሰብ ሃፍቲ ወ.ዘ.ተ ዘትዮምሉዮም፡፡ እቲ ናይ መንግስቲ ፈፃሚ ኣካልዉን ዘተ ኣካይዱሉዩ፡፡ ኣብዚ ምስ ናይ ሃገር ዝወፀ ትልሚዉን እናተነፃፀረ ዝተቐመጠን ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምችዊ ኩነታት ፀገምን እናተገናዘበ ክቐርብ ዘተ ክግብረሉ ተጌሩ ብዙሕ ጠቀምቲ ርእይቶታት ተዋሂቦም እቲ ስትራተጂክ ፕላን ክጉልብት ተጌሩዩ፡፡ ኣባላት ቤትምኽሪዉን ኣግፊሕኹም ብጉጅለኹም ተመያይጥኩምሉ ኢኹም፡፡

ኣብዚ ናይ 5ተ ዓመት ስትራተጂክ ፕላን ኣብ ኩሉ መዳይ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ነቲ ኣብ ቀፃሊ 10 ዓመት ክንበፅሖ ዝዓለምናዮ ናብ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ዓድታት ምፅንባር ዓብይ ርሕቐት ክንከከይድ ኣሚቱ ዝተቐመጠ ትልሚዩ፡፡ ኣብ ገጠር ሕርሻ ማእኸል ጌይሩ ኣብ ኩሉ ዘርፍታት ሕርሻ ትርፊ እቶት ብምፍጣር (ኣብ ዘራእቲ መስኖ ሃ/እንስሳ ተፈጥሮ ሃፍቲ) እዙይ ንኤክስፖርት ንዘለዋን ዝመፃን ኢንዱስትሪ ጥረ ኣቕሓ ንሓዱሽ ናይ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ትካላት ጥረ ኣቕሓ ንምጥቃም ዝዓለመ ሰፊሕ ስራሕ ኣብ ሓረስታይን ኣብ ናይ ሕርሻ ኢንቨስተራትን ክስራሕዩ፡፡ እዚ መበገሲ ጌርካ ገጠራትና ኣብ ፅርጊያ፡- እተን ዝጎደላ ክምላኣ እየን፡፡ ማእኸል ገጠራት ተመጣጣኒ ስታንዳርድ ዘለዎ ዲዛይን ብምውፃእ መንበሪ ገዛ ሓረስታይ ክሰርሕ ክግበር እዩ፡፡ ናይ ኤለክትሪክ ስልኪ ስራሕ ክጠናኸር እዩ ማይ መስተ ክስፋሕፋሕ እዩ፡፡ ትምህርቲ ፣ ጥዕና፣ መንግስታዊ ትካላት ክውሰኻ እየን፡፡ እዚ ደሚርካ ኣብ ገጠር መፍረይነት ክዓቢ ገንዘብ ክበራኸት መፍረይቲ ትካላት ክበራኸታ ሃፍታም ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ሓረስቶት ክበዝሑ መናእሰይ ብስራሕ ብትምህርቲ ንከተማታት ክኣትው ኣብ ገጠርን ሕርሻ ትራንስፎርሜሽን ክመፅእ ዓብይ ርብርብ ክግበር እዩ፡፡ ሕርሻ ገና ክዓቢ ዕድል ኣለዎ ፀንቂቕና ክንጥቀመሉ አለና፡፡

እቲ ካሊእ ዓብይ ጉዳይ ኣብ ከተማ ዝመፅእ ለውጢ እዩ፡፡ ኣብ ከተማ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ንክምፅእ ኣብ 2ይ ናይ ዕብየትን ስግግርን ትልምና ዓብይ ትኩረት ተዋሂብዎ እዩ፡፡ ኣብ ከተማ ለውጢ ምምፃእ ማለት እቲ ዝበዝሕ ከተማ ነባሪ ናይ መነባብሮ ለውጢ ምምፃእ ማለት እዩ፡፡ ዝበዝሕ ናይ ከተማ ህዝብና ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ስራሕቲ ዝተዋፈረ ገሊኡ ድማ ገና ስራሕ ዘይረኸበ እዩ፡፡ ቕድም ቀዳድም ነዙይ መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና፡፡ ውዳበታት ደኣንት ክውስኽን ክጠናኸርን እዩ፡፡ ዕድላት ስራሕ ክጋፋሕ እዩ፡፡ መንበሪ ኣባይቲ ንድኻታት ብማሕበር፣ ብኮንዶሚኔም ብሪል ስቴት ኣቢልካ ክቃለል ክፍተን እዩ፡፡ ስለዙይ ትኩረት ነቲ ዝበዝሕ ክኸዉን እቲ ተማሃራይ ውን ውሉድ እቲ ዝበዝሕ ስለዝኾነ ወላዲኡ እንተተለዊጡ ንሱ እዉን ተወሰነ ዕረፍቲ ክረክብ እዩ፡፡ እዙይ ከተማታትና ቁሩብ ብርህ ክብላ ክገብረልና እዩ፡፡

ነዚ ዝሕግዝ ድማ ናይ ዓድና ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኢቨስትመንት ብስፍሓት ክሳተፍ ክንገብር ኢና ዝነበሩ ናይ ምትእንጋድ ፀገማት ናይ ምድላው ፀገማት ናይ ምክሪ ምድጋፍ ምትእስሳር ፀገማት ፈቲሕና እቲ ይዕበይ ይንኣስ ካፒታል ዘለዎ በዓል ሃፍቲ ወዲ ዓዲ ከከም ዓቕሙ ኢንቨስት ክገብር ኣፀቢቕና ክንሰርሕ ኢና፡፡ ኣብዙ ናይ ኩሉ በዓል ሃፍቲ ደገፍ የድሊ፡፡ ተሓጋጊዝና ነዛ ዓዲ ንስራሕ ዓድና እንትትልወጥ ንሕና እዉን ንጥቀም ዝብል ሒዝኹም ክትረባረቡ ኣለኩም፡፡

ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ነቲ ናይ ውሽጥና ኢንቨስትመንት ዘጎልብት ዝሕግዝ ሓዱሽ ካፒታል ቴክኖሎጂ ዘምፀኣልና ንኤክስፖርት መንገዲ ዘርኢ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ተጠንቂቕና እናመረፅና ዘስርሕ ምችዊ ኩነታት ፈጢርና ክንሰሕብ አለና፡፡ እዚ ስራሕ ክፈጥረልና እዩ፡፡ ስለዚ ትኹረት ሂብና ክንሰርሕ ኢና፡፡

ነዚኦም 3 መሰረት ዝኸዉን ዝድግፍ ናይ ትእምት ትካላት ድማ ክነጠናኽሮ አለና፡፡ እዚ ትካል ዓበይቲ ስትራተጂካዊ ትካላት ዝሓዘ እዩ፡፡ ንባዕሉ እናጠንከርና ነቲ በዓል ሃፍቲ ዓድና ክድግፍ ክግበር እዩዓቕሚ ብምዕባይ፣ ብሓደ ብምስራሕ ሰብ ኮንትራት ብምሃብ፡፡ እዚ ብደንቢ ክስራሕ እዩ፡፡ ናይ ወፃኢ ሰብ ሃፍቲውን ተመሪፆም ንክመፁን ንምድጋፍን ስራሕ ክስራሕ እዩ፡፡ ብፍላይ ድማ ንደኣንት ናብ ማእኸለዎት ትካላት ክሰጋገሩ ድጋፍ ክህብ እዩ፡፡ ስለዙይ ትእምት ሰፊሕ ስራሕ ዕድል ክፈጥርን ኢንቨስትሜንት ክስፋሕፋሕ ክድግፍን ዓብይ ዕማም ኣብዚ ዝቕፅል ዓመታት ሒዙ ኣሎ፡፡ ኣመራርሕኡውን ክጠናኸር እዩ፡፡

እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ከተማታትና ክሰፍሓ እየን በዝሒ ናይ ከተማ ህዝቢ ካብ ናይ ሃገር እዉን ክቕልጥፍ እዩ፡፡ ነዚ ዝፀውር መሰረተ ልምዓት ከድልየና እዩ ማይ መብራህቲ ስልኪ በቡደረጃኡ መንገድታት ክማልኡ ክስራሕ እዩ፡፡ ብቕደም ስዓብ ብዘሎ ዓቕሚን እዚ ናይ ኢንዱስትሪ ስራሕትና ትኩረቱ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ክኸዉን ነጋዶና እዉን ስልጠና ምኽሪ ድጋፋት ብምሃብ ገሊኦም ናብዚ ክሰጋገሩ ገሊኦም ጅምላ ነጋዶ ገሊኦም ትርጉም ዘለዎ ናይ ግልጋሎት ስራሕቲ (ሆቴላት ሎጃት ሱፐር ማርኬታት ወ.ዘ.ተ) ክሰጋገሩ ክስራሕ እዩ፡፡ ኣብ ከተማታት እዚ እንትስራሕ ፕላን ከተማታት ፅርየት ፅባቐ ከተማታት ሓምለዋይ ከባቢ ከተማታት ብጣዕሚ ኣገዳሺ ስለዝኸዉን እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ መደብ ተታሒዙ ኣሎ፡፡ በቢዓመቱ እናጠናኸርካ ምኻድ ከድሊ እዩ፡፡ ዓቕሚ እናተረኸበ እንትኸይድ ድማ ነዚ ፅርየት ፅባቐ ሓምለዋይነት ከተማታትና ብዝበለፀ ክነጠናኽሮ ኢና፡፡

እቲ ናይ ማሕበራዊ ስራሕትና ትምህርቲ ጥዕና ኣብ ፅርየትን ፍትሓውነትን ኣትኩርና ዝጎደለ ናይ ምግፋሕ ስራሕ ድማ እናመላእና ክንከይድ ኢና፡፡ ትምህርቲ ኣጠናኺርና ክንከይድ ከምዘለና ተገንዚብና ኢና ኣጠናኺርካ ክውሰድ ክፅዓር እዩ፡፡ ዩኒቨርስቲታት ን2ይ ደረጃ ሓጊዘን ክኸዳ ርኡያት ብቑዓት ተምሃሮ ክንፈጥር ክንፅዕር ኢና ሕዚዉን መምህራና ኣብዚ ክረባረቡ ትፅቢት ይግበር፡፡

ካሊእ ካብ 2008 ዓ/ም ጀሚሩ ዓብይ ትኩረት እንገብረሉ ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳር እዩ፡፡ ሰናይ ምምሕዳር ንህዝብና ክረጋገፀሉ ዘለዎ መሰልዩ፡፡ ሰላም ክረክብ ፍትሒ ክረክብ ዝግብኦ ግልጋሎት ብዓቕሚ እቲ ዓዲ ክረክብ ተሳትፎን ረብሓን ብዘይ ኣድልዎ ብዘይምልጃ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ቕድም ክብል ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ምምሕያሽ እኳ እንተሃለወ በቲ ህዝብና ዝደልዮ ደረጃ ዕግበት ኣይተፈጠረን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዓብይ ስራሕ ክንሰርሕ ከምዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተራእዩ ዓብይ መደብ ተታሒዙ ኣሎ፡፡ ካብ ሎሚዘበን ጀሚሩ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ርኡይ ለውጢ ክነምፅእ ኣለና፡፡ ሰናይ ምምሕዳር ምርግጋፅ ካብ ሕድ ሕድ ቢሮ ቤ/ፅሕፈት ውዳበ ክጅመር ኣለዎ መጀመሪያ ኣብ ውሽጥና ክንረጋግፅ ኣለና፡፡ ካብኡ ንእነገልግሎ ህዝቢ ክንረጋግፅ ኣለና፡፡ ስለዝኾነ ውሽጥና እናፀረና ንህዝቢ ከመይ ነገልግል ኣለና ዝብል እናረኣና ክንኸይድ ኣለና፡፡ ነዚ ዝሕግዝ ኮማንድ ፖስት ከነጠናኽሮ ኣለና፡፡ ክሳብ ጣቢያ ብተግባር ዝስራሕ ግልፅነት ተጠያቕነት ዘረጋግፅ ክኸዉን ኣለዎ፡፡ ናይ ሓፋሽ ውዳበታት ነፃ ኮይነን ከምቲ ኣብ ልምዓት ዝሳተፍኦ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለት እንትህሉ ክስተኻኸል ርኡይ ተራ ክፃወታ ኣለወን፡፡ ቤ/ምኽሪታት ተልእኾአን መሰረት ጌረን ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ምርግጋፅ ዓብይ ተራ ስለዘለወን ክሰርሓ ኣለወን፡፡ ሚድያ እቶም ፀገማት ህዝቢ ክዝትየሎም ናብ ዝምልክቶ መንግስታዊ ኣካል ቀሪቦም መልሲ ክረኽቡ ጉድለታት ክፍለጡ ፅቡቕ ስራሕ ክጋፍሑ ርኡይ ተዋሳኣይ ክኸውን ኣለዎ፡፡ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ህዝቢ ብውዳበታቱ ስሩዕ ግዘ ተቀሚጥዎ ኣብ ከተማ ገጠር ናይ ሰናይ ምምሕዳር ናይ ገምጋምን ዘተን መድረኽ ተይተቖራረፀ ክፍፀም ኣለዎ፡፡ ኩሎም እዚኦም ተዋዲዶም ክፍፀሙ ብምግባር ሰናይ ምምሕዳር ካብ ሕዚ ጀሚርና ክነረጋግፅ ኣለና፡፡

ክብርቲ -------------------------

ክቡራንን ክቡራትን !!

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጡን ኣብቲ ናይ 5ተ ዓመት ብዝርዝር ዘተ ዝተገበረሎም መደባት ንምፍፃም ዓበይቲ ማሕንቖታት ኣለዉ እዮም፡፡ እቲ ሓደ ዕንቅፋት እቲ ኣጠቓላሊ ናይ ምፍፃም ዓቕሚ ዘሎ ጎደሎታት እዩ፡፡ እዚ ቕድም ክብል ተነፂሩ እናተሰርሐሉ ዝመፀኳ እንተኾነን ዝተመሓየሸ እንተኾነን ሕዚዉን ቀፃሊ ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕ የድሊ፡፡ ዓቕሚ ምዕባይ ብኣተሓሳስባ፣ ኣረኣእያ ዓቕሚ ምዕባይ ብክእለት፡ ዓቕሚ ምዕባይ ብዘድሊ ቴክኖሎጂ ኣወዳድባ ወዘተ እዩ፡፡ እዚ ብቐፃሊ እናሰራሕናሉ ክንከይድ አለና፡፡ ስለዝኾነ እዙይ ዓብይ ትኩረት ተዋሂብዎ ክፍታሕ ክስራሕዩ፡፡

እቲ ካሊእ እቲ ፖለቲካዊ ባይታና ብፍላይ ከተማታት ንክ/ኣካቢ ዝተመቻቸወ ምዃን ኣብዚ እዉን ዝኸድናዮ ርሕቐት እንተሃለወ እዉን ገና ልዕልነት ኣለዎ እዙይ ንኣመራርሓና ንስቪል ሰርቫንትናን ዝፀሉ ሓደገኛ ሕማም እዩ፡፡ እዚ ሕማም ንኩሉ ዝለክፍ ቀዋሚ ባዓል ዋና ዘይብሉ ኩሉ ግዘ እናተፈታተሽካ እናተቃለስካዮ ክትከይድ ዘገድድ ሓደጋ እዩ፡፡ ሕዚ እቲ ክ/ኣካቢ ናይ ደገን ውሽጥን እናተኣሳሰረ ነቲ መንግስቲ እንዳፀለወ ክኸይድ ክፍትን እዩ፡፡ እዚ ፈሊጥካ ቤ/ምኽርና መንግስትና ብትኹረት እናተቃለሰ ክኸይድ ኣለዎ፡፡ ሓደጋ ክ/ኣካብነት ሓደጋ ስርዓት እዩ ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲን ፀረ ልምዓትን ህዳሴን እዩ፡፡ ነዚ ብቀፃልነት በቢ ዝመፀሉ መልክዕ ምቅላስ የድሊ፡፡ ነቲ ልምዓት ምቅልጣፍ የድሊ፡፡ ንሰናይ ምምሕዳር ምርግጋፅ ለይትን ቀትርን ጠጠው ኢልካ ምስራሕ የድሊ፡፡

እቲ ካሊእ ፀገም ፋይናንስ እዩ፡፡ ዋላ እኳ ኣብ ማንም ዓዲ እቶም ናይ ዓለም ሃፍታማት እዉን ንክሰርሕዎ ዝደልዩ ዝትልምዎ እኹል ፋይናንስ ዘይረኽቡ እንተኾኑ ኣባና ግድድ ዝበለ እዩ እንረኽቦ ድጎማ 36 ቢልዮን ፣ ካብ ግብሪ እንረኽቦ 20 ቢልዮን ፣ ናይ ዘላቂ ልምዓት 5.4 ቢልዮን፣ ብድምር 61.4 ቢልዮን እንትኸዉን ንሕና ተሊምናዮ ዘለና ናይ 84 ቢልዮን ብር እዩ ካብዚ ንላዕሊዉን ክስራሕ ዝግብኦ አለና ግን ዓይኒ ዘለዎ ንግበሮ ኢልና ኢና ስለዙይ ነቲ በጀት ዘይሓዝናሉ ናይ ህዘቢ፣ ሰብ ሃፍቲ፣ ገበርቲ ሰናይ ድጋፍ ብሰፊሑ ስለዘድሊ ኣብዚ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ ኩሉ ግዱስ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራይ ብጉልበቱ ብክእለቱ ብዘገንዘቡ እንተደጊፉ፡ ዝድግፍ እንተሲሑቡ እዚ ክፍተትና ክነፅብቦ ኢና፡፡

ክቡራትን ክቡራንን !! እዚ ላዕሊ ዝተቐመጠ ስራሕ ንምስራሕ ዘለዉ ፀገማት ንምፍታሕ እቲ ውድብን ኣባላቱን ነቲ መንግስቲ ክመርሑን ብቑዕ ድጋፍ ክገብሩን በዚ ኣጋጣሚ ክነዘኻኽሮም ንፈቱ፡፡ እቲ ካሊእ እቲ ናይ መንግስቲ ኣካልና ስቪል ሰርቫንት እዩ፡፡ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ስራሕ ኣባኹም ማእገር እዩ ዘሎ ሕዚ እዉን ኣብቲ ቀፃሊ 5ተ ዓመት እዛ ዓዲ ክትቕየር ዘኽእል ስራሕ ተቀሚጡ ኣሎ ስለዝኾነ ከምቲ ዝጀመርኩምዎ ዝጎደለኩም እንተይቆፀርኩም ንህዝብኹም ዙርያ መለሽ ግልጋሎት ክትህቡ ብፍላይ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገማት በቢትካልኩም ፈቲሕኹም ህዝብና ዝቐስነሉ ኩነታት ክትፈጥሩ ፃውዒት ክገብረልኩም ይፈቱ፡፡

ደ/ኣንስትዮን መናእሰይን ኣብ ታሪኽ ቃልስን ልምዓትን ርኡይ ኣስተዋፅኦ ነይሩኩም እዩ ሕዚውን ካብ ደ/ኣንስትዮን መናእሰይ ትግራይ ዓብይ ትፅቢት ይግበር፡፡ ሎሚ ዓብይ ትኩረት እንህበሉ ሰናይ ምምሕዳር ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብውዳበኹምን ብተናፀልን ርኡይ ፃዕሪ ክትገብሩ ብፍሉይ ፃውዒት ከቕርበልኩም ይፈቱ፡፡

ምሁራት ተጋሩ ኣብ ጠቕላላ ናይ ትግራይና ፀገም ኣብ ምፍላጥን ኣብ ምፍታሕን ኣብ ዝተገበረ ቃልሲን ልምዓትን ካብቲ ናይ ሃገር ፍልይ ብዝበለ ኣስተዋፅኦ እናገበርኩም ዘኩርዕ ታሪክ እናሰራሕኹም ፀኒሕኹም ኢኹም፡፡ ሕዚ ድማ ምችዊ ባይታ ተጠቒምኩም ፀገማት ተሃልዮም ሓቢርኩም እናፈታሕኹም ርኡይ ተራኹም ክትፃወቱ ፃውዒተይ የቕርበልኩም፡፡

ሰብ ሃፍትና ክሳብ ሕዚ ንትግራይ ዝገበርኩምዎ ኣስተዋፅኦ ዝነኣድ እዩ፡፡ ሕዚ ድማ እቲ ባይታ ምችዊ እዩ፡፡ ትግራይ ሕዚ ኣብ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ሓዊሱ ምንቅናቕ ጀሚራ ኣላ፡፡ እቲ ማኑፋክቸሪንግ ኮንስትራክሽን ግልጋሎት ቱሪዝም ምውጣም ጀሚረን ኣለዋ ሰብ ሃፍቲ ይበራኸቱ ኣለዉ፡፡ ነጋዶና ናብ ማኑፋኽቸሪንግ ምቁማት ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ እዚ ናትኩም ፃዕሪ ኣለዎ ሕዚዉን ልምዓታዊያን ኮይንኹም ክትወፁ ካብ ዝሓለፈ ዝሓሸ ድጋፍ ክግበር እዩ፡፡ ተሓጋጊዝና ብሕጊ ዝኣምን ብነፃ ውድድር ዝኣምን መፍረያይ ብቁዕ ግልጋሎት ዋሃባይ በዓል ሃፍቲ ከጠናኽር ክስራሕ እዩ፡፡ መንግስቲ ክድግፍ እዩ ንስኹም እዉን ተራኹም ተፃወቱ፡፡

ክብርቲ ኣፈ ጉባኤ !! ክቡራትን ክቡራንን !! እዚ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ናይ 5ተ ዓመት ትልሚ ከቢድን ወሳናይን እዩ፡፡ እናኣዐወትናዮ እንትንከይድ እናተጠቀምና እናጠንከርና ክንከይድ ኢና፡፡ ዘለቕለቕ እንተኢሉ ድማ ኣብቲ ተጠቃምነትን ጥንካረን ክጓደል እዩ፡፡ ስለዙይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይን ብወከልቱ እናተመርሐ ጠንኪሩ ክሰርሕ ኣለዎ፡፡ ንኩሉ መሰረት እቲ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ፖሊሲን ስትራተጂታትናን (መስመርና እዩ) እዚ ከምቲ ቕድሚ ኩሉ ዕርፊ ኣፅንዕ ዝብሃል መስመርና ተዘይኣፅኒዕና ገንዘብ ዝኣከቡ ኩሉ ብገንዘብ ዝስራሕ ዝመስሎም ክበራኸቱ እዮም፡፡ እዚኦም ከይበልዑና ኣደብ ክገብሩ ክንገብሮም አለና፡፡ እዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ለውጢ በቲ ናይ ልምዓት መስመር ዝመፀ ለውጢ እዩ፡፡ ነቶም ፈጣሪኦም ዘይፈልጡ ሓዊሱ እቲ መስመርዩ ኣምፃእዎም ንዑኡ ከፍርሱ ግን ይገላገሉ ኣለዉ፡፡ ሕዚ እዉን ዕርፊ ኣፅንዕ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ንውድቡ ንስውኣት ንመንግስቱ ከሕብሕብ ጉሒላ ካብ ቅኑዕ ክፈሊ ሓላፍነት ኣለዎ ጓሓላሉ ጥቕሞም እንትጎድሎም ምዝራግ ኣይገድፉን ክ/ኣከብቲ ናብ ማዓንጣና ከይኣትዉ ኣብ ማዓንጣና ክ/ኣካቢ መፅለሊ ከይፍጠር ክንቃለስ ኣለና፡፡ እዚ እቲ ሓደጋ ክ/ኣካብነት ናይ ስርዓት ሓደጋ ስለዝኾነ ኣብዚ ምፍላም 5ተ ዓመት ኣምርር ኣቢልካ ምዝካር ስለዘድሊ እዩ፡፡ ነዚ እናተዋጋእና ኢና ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር እነምፅእ፡፡

ክብርቲ ኣፈ ጉባኤ!! ክቡራት ጉባኤተኛታት !! ለብዘበን ዝናብ ዝተቐራረፀለን ከባቢታት ኣለዋና ነዚ ንምፍታሕ ህዝብና ኣመራርሓን ሰራሕተኛ መንግስቲን ፃዕሪ ጌሮም እዮም፡፡ ሕዚውን ይገብሩ ኣለዉ ፡፡ እቲ ጉድኣት ክንቅንሶ ኢና ፀገም ዘለዎ ከባቢን ህዝብን ድማ ትኩረት ሂብካ እቲ ፀገም ክንፈትሕ ኢና ነዚ ክልል መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ተዳልዮም እዮም፡፡ እቲ ቀዳማይ GTP እንትጅምር እዉን ተመሳሳሊ ኩነታት ኔሩ እዩ ኣብ ከይዲ ኣካሓሒስናዮ ኢና ነዚውን ብተመሳሳሊ ክንሰግሮ ኢና፡፡ ናይ 5ተ ዓመት ስትራተጂክ ትልሚ ብብድሆ ጀሚርናዮ ኣለና ዕውት ትራንስፎርሜሽን (መሰረታዊ ለውጢ) ዘምፅእ ስራሕ ድማ ክንሰርሕ ኢና፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዘ ዕውትዩ ዘይሩ ዘይሩ ኣብቲ ሓቂ ስለዝወድቕ፡፡

ዕውት ናይ ስራሕ ዘበን ይኹነልና !!

ክብርን ሞገስን ንስውኣትና !!


መስከረም 29, 2015
ሕዳር 03, 2015

ፅሬት መሓውር መሪሕነትን መንግስትን ዝዕቀን ብመንፅር ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኩለ መዳያዊ ለውጢ ልምዓትንዩ!
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ጥቅምቲ 14, 2015

ብምኽንያት ንሻምናይ ግዘ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ሰንደቕ ዓላማ ዝተዳለወ መግለፂ ቅዋም ብ/ክ/መ/ት
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 25, 2015

መኽፈቲ መደረ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ህወሓት ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣቦ መንበር ህወሓትን ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ነሓሰ 10, 2015

በቢ መድረኹ ዝተመዝገቡ ዓወታት፣ ብምስፋሕን ብምዕሟቕን፣

ኩለመዳያዊ ዓወታት ንሕፈስ !
ንምሉእ ትሕዝቶ ...