ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ብምስፍሕፋሕን ብምጥንኻርን ውሕስና ምግቢ ነረጋግፅ

Friday 28 August 2009          E-Mail to Friend

ምሰፋሕ ስትራተጂ ብሉፃትን ምሩፃትን ተሞክሮታትና መሰረት ብምግባር መፍረያይነት ሕርሻ ብምዕፃፍ ኣቢልካ ውሕስና ምግቢ ብዘላቕነትን ቐፃልነትን ንምርግጋፅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ንምስፋሕፋሕን ምጥንኻርን ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ፍሉይ ትኹረት ብምሃብ ንተግባራዊነቱ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረ ይርከብ፡፡

ሽፋን ልምዓት መስኖ ብደረጃ ክልልና ኣብ 2001 በጀት ዓመት ትሕቲ 50 ሽሕ ሄክታር መሬት ዝነበረ እንትኾን እዚ ብዝተዓፃፀፈ መልክዑ ኣብ ዝቕፅሉ ኽልተ ዓመታት ውሽጢ ናብ 400 ሽሕ ሄክታር መሬት ብልምዓት መስኖ ንምልማዕ ክልላዊ ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ባህልናን ታሪክናን ብምዕቃብ ንኣሳልጦ ልምዓት ክነውዐሎ ይግባእ

Friday 21 August 2009          E-Mail to Friend

በዓል ኣሸንዳ መንለፂ ዓርሰ እምነትን ፅባቐን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ምዃን ሓሊፉ ባህልና፣ ታሪኽናን ሓፈሻዊ ምስልን ኩነታት ክልልናን ኣብ ምፍላጥን ኣብ ምዕባለ ኪነ-ጥበብ ትግራይን ዘለዎ ኣስተዋፅኦን ትርጉምን ዓብይ ምኳኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በብ ዓመቱ ብዝለዓለ ድምቐት ንኽባዓል ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ ፡፡

ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ድልዱል ሓድነት፣ ፍቕርን ምትሕግጋዝን ኣብ ምዕሳልን ሓባራዊ ኣረዳድኣን ዓርሰ እምነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣር በዓል ኣሸንዳ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩን እናገበረን ይርከብ ፡፡ስለዚ መላእ ሕብረተሰብ ባህሉን ታሪኹን ብምዕቓብ እቲ በዓል በብ ዓመቱ ብስፍሓትን ብዝተጠናኸረን መንገዲ ኽቕፅል ብምግባርን ከም መስሕብ ቱሪዚም ብምጥቃምን ንመደንፍዒ ቁጠባዊ ዓቕሚ ክልልናን ሃገርናን ገይርና ክንጥቐመሉ ይግባእ ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ንዝለዓለ ውፅኢት ዝተዓፃፀፈ ፃዕሪ ኩሉ ክፋል ሕ/ሰብ ይሓትት

Friday 14 August 2009          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ 2001/2002 ዘመነ ምህርቲ ፍርያት ሕርሻ ብዕፅፊ ናይ ምዕባይ ሰፊሕ መደብ ሓንፂፁ ንተግባራዊነቱ ዝለዓለ ምንቅስቃስ እናገበረ ይርከብ፡፡ እዚ ሰፊሕ መደብ ምዕፃፍ ምህርቲ ሎሚ ዘበን ኣብ ዝካየዱ ስራሕቲ ልምዓትን ካብ ወርሒ መስከረም 2002 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ዝግበር ሰፊሕ ስራሕቲ ልምዓት መስኖን ካልኦት ንጥፈታትን ሓዊሱ ዝትግበር እዩ፡፡
ዝተዓፃፀፈ ምህርቲ ሕርሻ ንምርካብ ተታሒዙ ዘሎ ክልላዊ ትልሚ ንምዕዋት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን 2001 ዓ/ም ጀሚሩ ህዝቢ፣ ሰብ ሞያ ሕርሻ፣ ኣካላት ምምሕዳርን ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ልምዓትን ብዝገበሮ ምርድዳእን ምትእምማንን ጠሊ ኣብ ምዕቃብ፣ ምህርቲ ኣብ ምስሳንን ምድንፋዕን ፣ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብቐፃልነት ኣብ ምሕዋይን ምክንካንን ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን እናዓመመ መፂኡ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ሕማማት ናይ ምክልካል ኣንፈትና ብምጥንኻር ማእቶትና ነደንፍዕ

Friday 07 August 2009          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ጭቡጥ ኩነታት ክልልና ብዝተኣሳሰረ ኣገባብ ጥዕና ሕብረተሰብ ክረጋገፅ ብምግባር ዓቕሚ መፍረያይነቱ ንምጉልባት ዓሊሙ ዛጊድ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማም ዓሶ ምስ ህዝብን ሓይልታት ልምዓትን ተዋዲዱ ብዝገበሮም ሓያሎ ፃዕርታትን ምንቅስቓሳትን ተስፋ ዝህቡ ዓበይቲ ለውጥታትን ውፅኢታትን ተመዝጊቦምን ኣብ ምምዝጋብን ይርከቡ፡፡

ኣብ ክልልና ካብ ዝነብር 4.5 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ እቲ 3.1 ሚልዮን ህዝቢ ንሕማም ዓሶ ዝተቓለዐ እዩ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ዝርገሐ ሕማም ዓሶ ንምክልካልን ንምቁፅዓርን ሓያሎ ፃዕርታትን ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳትን እናገበረ ይርከብ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ 2001 በጀት ዓመት ጥራሕዃ ኣብ 33 ወረዳታት ትግራይ ኣብ 428 ሽሕ መንበሪ ኣባይቲ ሰፍሕ ስራሕቲ ምንፃግ ኬሚካል ፣ ን224 ሽሕ ህዝቢ ግልጋሎት ሕክምና ዓሶ፣ ኣብ 3.5 ሚልዮን ሜትር ካሬ ስፍሓት መሬት ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ወፍሪ ከባቢያዊ ፅርየት ክካየድ ብምግባር 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ተካኢሉ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next