ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

በጀትናን ዝተዋደደ ጉልበትን ፍልጠትን ፀጋታትና ኣዋዲድና ንተኣምራዊ ለውጢ ንረባረብ

Friday 31 July 2009          E-Mail to Friend

ንመዋእል ሱር ሰዲዱ ዝፀንሐ ድኽነት ደረጃ ብደረጃ ንምቕራፍ ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ብዝተገበሩ ሰፋሕቲ ፃዕርታትን ምንቅሳቃሳትን ዘተባብዑ ውፅኢታት ክምዝገቡ ኪኢሎም እዮም፡፡ ህዝቢ፣ መንግስትን ዘይመንግስታዊን ኣካላት ብምውዳድ ቐንዲ ፀላኢና ድኽነትዩ ዝብል እምነት ብምሓዝ ሓርበኛታት ልምዓት ብምዃን ምስ ድኽነት ግጥም ተታሓሒዞምዎ ይርከቡ፡፡

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ድኽነት ኣብ ዝተገበሩ ግጥማት ብፍላይ ኣብ መዳይ ልምዓት ሕርሻን ካልኦት ቁጠባዊ ዓውድታትን ሓረስታይ ህዝብና ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ካብ ዝኾነ መነባብሮ ተናጊፉ ሃፍቲ ከካዕብት ጀሚሩ ኣሰሎ፡፡በብእዋኑ ትካላት ትምህርት፣ ጥዕናን መሰረተ ልምዓትን እናተስፋሕፍሑ ብምምፅኦም ህዝቢ በብደረጅኡ ተጠቃማይ ዝኮነሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝለዓለ ርብርብ ብምግባር ቅልጡፍ ቁጠባዊ ልምዓት ሕርሻ ነረጋግፅ

Friday 24 July 2009          E-Mail to Friend

ሃፍቲ ተፈጥሮና ብምሕብሓብ ልምዓት ሕርሻ ክልልና ቅልጡፍን ዘላቕን ንምግባር መንግስቲ ንፁር ፖሊሲ ገጠር ልምዓት፣ ስትራተጂን ሜላ ኣፈፃፅምኦምን ስርዓት ዘርጊሑ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ፡፡ ኣብ መዳይ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዝተገበረ ልዑል ቆላሕታን ፃዕርን ዛጊድ ተጠቃማይነት ሕብረተሰብ ዘረጋግፁ ዘይናዓቁ ለውጥታትን ውፅኢታትን ተመዝጊቦምን እናተመዝገቡን ይርከቡ፡

ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮና ብዘላቅነት ንምርግጋፅ ዝተዋደደ ስራሕቲ ልምዓት ተፋሰስ ብምስላጥ ዝበረሱ ኣግራባትን ከባቢታትን ብምሕዋይን ብምልዋጥን ቅልጡፍ ልምዓት ክረጋገፅ ብምግባር ናይ ገጠር ስራሕቲ ልምዓትና ናብ ዝለዓለ ዝላ ልምዓት ንምስግጋር ብምዕላም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምሕዋይን ምክንኻንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዓብይ ቆላሕታ ሂቡ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረዩ፡፡ እዚ ክዕወት ዝኽእል ድማ በብ ከባቢኡ ሰፊሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ እንትረጋገፅ ጥራሕዩ፡፡ ሕብረተሰብ እውን ነዚ ተገንዚቡ ንተግባራዊነት እዚ መደብ ትኹረት ሂቡ እቲ ጀሚሩዎ ዘሎ ፃዕሪ ብስፍሓት ክቅፅለሉ ይግባእ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ሃፍቲ ተፈጥሮና ኣብ ምሕዋይን ምሕብሓብን ኩሉ አእጃሙ የወፍይ!

Friday 17 July 2009          E-Mail to Friend

ተፈጥሮኣዊን ሰብ ስራሕን ብዝኾነ ምኽንያት ሽፋን ደኒ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመናመነ ብምምፅኡ ኩነታት ፀባይ ኣየር ንክዛባዕ ፣ ምህርቲ ሕርሻ ካብ እዋን ናብ እዋን ንክንቆልቁል ፣ ሃፍቲ እንስሳ ዘገዳም ይኹን እንስሳ ዘቤት እናተመናመነ ክኸይድን ገይርዎ፡፡ እዚ ድማ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ህዝብና ካብ እዋን ናብ እዋን ዝፈጥሮ ዘሎ ፀቕጢ ንኹሉ ወገን ግሁድ ሓቂ እዩ፡፡ እዚ ድማ ንተደጋጋሚ ሓደጋ ድርቂን ምንጋዕ ቁጠባዊ ዓቕምናን ምኽንያት እናኾነ እዩ፡፡

ነዚ ፀገምዚ ንምፍታሕን ኣብ ክልልና ድልዱል መሰረት ዘለዎ ዝተዋደደን ዘላቕን ልምዓት ሕርሻ ክህልው ዝኽእል ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምክልኻል፣ ብምክንኻንን ብምልማዕን ቐልጢፉ ክሓውይ ብምግባር ሃፍቲ ተፈጥሮናን መሬትናን ብኣግባቡ ምጥቓም መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ ምልዋጥ ማሕበራዊን ቁጠባዊን መነባብሮና ምዃኑ ስለዝተኣመነሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምሕዋይን ምክንኻንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝለዓለ ጠመተ ብምሃብ ዛጊድ ምስ ህዝብን ሓይልታት ልምዓትን ብምዃን ብዝተገበሩ ፃዕርታትን ምንቅስቓሳትን ሰፋሕትን ንካልኦት ከባቢታት ሃገርና ተሞክሮ ክኾኑ ዝኽእሉ ዘተባብዑን ስራሕቲ ተሰሪሖምዮም፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዝናብ ክረምቲ ብኣግባቡ ብምጥቃም ናብ ረብሓና ነውዕሎ

Friday 10 July 2009          E-Mail to Friend

ብሰንኪ ምዝባእ ኩነታት አየር ዝናብ በልጊ ጠቕሊሉ ብዘይምንባሩን ዝናብ ኣዝመራ ድሒሩ ብምጅማሩን ትሑት መጠን ዝርገሐን ምቁርራፅ ዝናብ ክህልው ስለዝኽእል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ከብፅሖ ዝኽእል ፅዕንቶ ተከላኺልካን መኪትካን ውፅኢታዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ መደባት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም እናተረባረበ ይርከብ፡፡

ካብቶም ዝሓንፀፆም መደባት እቲ ሓደን ክኸውን ዝግቦኦን ሕፅረት ጠሊ ዝፃወሩን ቀልጢፎም ክባፅሑን ፅቡቕ ፍርያት ክህቡ ዝኽእሉን ዝራእቲ ብምሕራይ ምዝራእ እንትኸውን፣ ብተደጋጋሚ ሕፅረት ዝናብን ጠሊን ኣብ ዘጋጥመን ከባቢታት ድማ እቲ ገባር ኣብ ውሽጢ ግራቱ ዝተፈላለዩ ጠሊ ክዕቕቡ ዝኽእሉ ሜላታት ብምጥቓም ጥብ ንዝበለት ዝናብ ማይናብ ግራቱ ብምእላይን እቲ ኣብ ግራቱ ዝወቅዕ ዝናብ እኩል ኮይኑ እንተዘይተረኪቡ ድማ ካብ መንገድን መፋስሳትን ዝመፅእ ማይ ናብ ግራት ኣሊካ ብምእታዉ ብኣግበባቡ ክጥቀመሉን እቲ ዘራእቲ ካብ ጠሊ ሕፅረት ዝናገፈሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ህርኩት ምንቅስቓስ ሓረስታይ ህዝብና ዝጠልብ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next