ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ንኩለመዳያዊ ዕብየት ኣብ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓተ መንገዲ አእጃምና ነወፊ

Friday 03 July 2009          E-Mail to Friend

ማሕበራዊን ቁጠባዊን ልምዓትና ብምስላጥ ፍትሓዊ ተጠቃማይነት ህዝቢ ንምርግጋፅን ድኽነት ንምንካይን ዝተሓንፀፀ መርሃ ግብሪ ንምዕዋት ህንፀት ስራሕቲ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ወሳኒ ግደ ኣለዎ፡፡ ህንፀት ስራሕቲ ዝርገሐ መንገዲ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ልምዓትና ኣብ ምስላጥን ድኽነት ንምንካይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ርእሲ ምሕጋዙ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ምንጋስ ፣ ንምዕባለ ህዝብታትን ቀፃሊ ዕብየት ሓንቲ ሃገርን ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ይገብር፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብዚ ብምብጋስ ንኣሳልጦ ስራሕቲ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ዓብይ ቆላሕታ ብምሃብ ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናገበረ ፀኒሑን ኣብ ምግባርን ይርከብ፡፡ ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት መንግስቲ ብዝመደቦ በጀት ልዕሊ 2800 ኪሎ ሜትሮ ሓጋይ ምስ ክረምቲ ዘራክቡ ዋናን ገፀር መንገዲታት ንክህነፅ ገይሩ እዩ፡፡ከምኡውን ልዕሊ 5 ሽሕ ኪ.ሜ መንገድታት ገፀርውን ብጉልበትን ሃፍቲ ሕብረተሰብ ተሃኒፆምን ኣብ ከይዲ ህንፀት ይርከቡን ፡፡ በዚውን ሽፋን መንገዲ ክልልና ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ ይምፅእ ኣሎ፡፡ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ትግራይ ናብ መንገዲ ንምብፃሕ ዝሓቶ ናይ እግሪ ጉዕዞ ካብ መንገዲ መዓልቲ ናብ 3 ሰዓት ንክወርድ ኣኪኢሉዎዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ማእቶት ሕርሻና ንምድንፋዕ ወቕቱ ዝጠልቦ ርብርብ ነካይድ፡፡

Friday 26 June 2009          E-Mail to Friend

መንግስቲ መፍረያይነት መሬትና ብምዕባይ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋርን ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ሰፋሕቲ መደባት ሓንፂፁ ንተግባርነቶም እናተረባረበ ይርከብ።

ብፍላይ ኣብዚ ዓመትዚ ስራሕቲ ልምዓትና ብዘተኣማምንን ዝተዓፃፀፈን መንገዲ ንምፍፃም መንግስትን ህዝብን ካብ ዝሓለፉ እዋናት ዝያዳ ብምትእስሳርን ብምውዳድን ዘመናዊ ቴክኖሎጅታት ብምትእትታው ፣ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምምዕባልን መፍረያይነት መሬትና እናኽኣለናዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ሕድሪ ሰማእታትና ብልምዓት ንምድባስ ንረባረብ!

Friday 19 June 2009          E-Mail to Friend

ሎሚ ዘመን ንመበል 21 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ክንኽብር ከለና ህዳሰ ክልልናን ሃገርናን ብሩህ ተስፋ ኣብ ዝተርአየሉን ብኩለመዳያዊ ርብርብ ልምዓትና ብዝተጠናኸረ ኣገባብ እንተቐፂልናሉ መፃኢ ዝያዳ ብሩህ ከምዝኸውን ኣብ ዘረጋገፅናሉ ኩነታት ኾይንና ነብዕሎ ምህላውና ፍሉይ ይገብሮ ፡፡

ዕላማ ሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንፀረ ልምዓት ዝነበረ ስርዓት ብምውጋድ ሰላም ፣ ዲሞክራሲን ልምዓትን ንምርግጋፅ እዮ ነይሩ፡፡ ሰማእታትና ብልምዓትን ዲሞክራሲን ክንድብሶም ስለዘለና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ዕላማታትና ኣብ ሽትኦም ንምብፃሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰፈሕቲ መደባት ልምዓት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም ምስ ህዝቢ፣ ኣካላት ኣመራርሓን ካልኦትን ሓይልታት ልምዓትን ተዋዲዱ ዛጊድ ብዝገበሮም ኩለመደዳያዊ ፃዕርታት ዘተባብዑ ውፅኢተታት ክምዝገቡ ብምኽኣሎም ንቐፃሊ ካብዚ ዝሓሸ ለውጢ ንምምፃእ ዘኽእሉ ናይ ለውጢ መደባት ሒዙ ኣሎ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ብምጥንኻር ስራሕቲ ልምዓትና ነቀላጥፍ

Friday 12 June 2009          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሕብረተሰብ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ኣብ ልምዓት ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ስራሕትና እወንታዊ ዝላ ንምምዝጋብ ዓሊሙ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሓዱሽ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ኣሰራርሓ (BPR) ብምትእትታው ዛጊድ ብዝተገበሩ ምንቅስቓሳት ዘተባብዑ ለውጥታት እናተመዝገቡዮም፡፡

ቅልጡፍ፣ ሚዛናዊን ፍትሓዊን ግልጋሎት ስርዓት ምምሕዳር ምዝርጋሕ ንህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ እዚ ድማ ኣብ ሰለጤን ጉዕዞ ልምዓትና ግደ ከምዘለዎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next