ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ንህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ዳግማይ ቃል ኪዳና ነሐድስ

Friday 05 June 2009          E-Mail to Friend

ሎሚ ዘበን መበል 18 ዓመት በዓል 20 ግንቦት እንትነክብር መላእ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ህዳሰ ሃገሩን ክልሉን ኣብ ምርግጋፅን ድኽነት ንምቕራፍን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓንፀፆምን ዝጀመሮምን መጠነ ሰፋሕቲ ወፍሪታት ልምዓት ንምዕዋት ተሳትፉኡ ብምሕያል ናብ ዝበለፀን ዘተኣማምንን ብርኪ ዕብየት ንምስግጋር ቃልና እነሐድሰላ ወርሒ እያ ፡፡

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ን17 ዓመታት ዝኣክል መሪርን ከቢድን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምኽያድ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ደቂ ህዝቢ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ናብዚ ዓወትዚ ክበቅዕ ዝኽኣለ ፡፡ ብመሪር ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝመፀ እዚ ዓወት ድማ ኣብ ሃገርና ኾነ ክልልና ንዝሓለፉ 18 ዓመታት ሰላም ብምዕሳሉ ፣ ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን እናተጠነናኸረ ዝኸዱ ተጠቃምነት ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዘረጋግፁ ተከታታልነት ዘለዎም ስሉጥ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ፖለቲካዊን ምዕባለታትን ለውጥታትን ክምዝገቡ ኪኢሎምዮም፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ብሉፃት ተሞክሮታትና ብምስፋሕ ቁጠባዊ ምዕባለና ነረጋግፅ

Friday 22 May 2009          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ልምዓታዊያን ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምትብባዕ ፤ደቀቅትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ብስፍሓት ኣብ ምጥያሽ፣ ምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ዝለዓለ ጠመተ ሂቡ ብዝገበሮ ምንቅስቓስ ኣብ ሓፂር እዋን ቁጠባዊ ዕብየት ከተማታትና ዝጭበጥ ለውጢ ከመዝግባ እናኸኣላ እየን፡፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታትና ድኽነት ብምውጋድን ናብራ ሕብረተሰብ ኣብ ምቕያርን ዘተባብዑ ለውጥታት ይምዝገቡ ኣለው፡፡

ምስፍሕፋሕ ኢንቨስትመንት፤ ምጥያሽን ምጥንኻርን ደቀቅትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግድን መሰረተ ስሉጥ ምዕባለ ከተማታት ፣ ቀንዲ መፍትሒ ስእነት ስራሕን ማሕበራዊ ቅልውላውን ምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን፡፡ ነዚውን እዩ ኩለመደዳያዊ ፀገም ከተማታትና ደረጃ ብደረጃ ንምቕራፍ እዘን ናይ ሎሚ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ቀስ ብቀስ እናማዕበላን እናጎልበታን ናብ ዓበይቲ ትካላት ብምስግጋር ንኢንድስትራላዊ ምዕባለና መሰረት ዘንፅፉ ልምዓታዊያን ሰብ ሃፍቲ ብስፍሓት ንምፍጣር ዓቕሙ ክንድዝፈቐደሉ ኣብ ምድጋፍን ምትብባዕን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ፡፡ ነዚ ሕዚ ኣብ ከተማታትና ተፈጢሩ ዘሎ ውዕውዕ ማዕበል ልምዓት ኢንዱስትሪ ዝያዳ ተጠናኺሩ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በብ ከባቢኡ ዝርከቡ ብሉፃት ተሞክሮታትና ናብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ክሰፍሑን ክዓሙቑን ብምግባር ቁፅሮም ዘይናዓቕ ነበርቲ ከተማታትና ካብ ድኽነት ተናጊፎም ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክልልና ኣብ ምውዕዓይ ርኡይ እጃም ከበርክቱ ጀሚሮም ኣለው፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ፀገም መንገዲ ከተማተታት ንምስፋሕ ኩሉ ይረባረብ

Friday 15 May 2009          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀገም መንገዲ ከተማታትና ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ ካብ ካልኦት ዝማዕበላ ሃገራት ብሉፅ ተሞክሮ ብምውሳድ ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ ከተማታትና ብፅሩብ እምኒ (ኮብል ስቶን) ናይ ምንፃፍ ስራሕ ጠመተ ካብ ዝሃቦም መዳያት መሰረተ ልምዓት ፅርጊያ እቲ ሓደ ኾይኑ ኣሎ፡፡

ስራሕቲ ምንፃፍ ፅርበት እምኒ ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ ምስ ኣስፋልት እንትነፃፀር ዝህቦ ግልጋሎት ዕድመ ነዊሕ፣ ብዘይሓገዝ መሺነሪ ብቐሊሉ ዝፅገንን ውሕድ ወፃኢ ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፀገም መንገዲ ከተማታት ኣብ ምፍታሕን ዝሓሸ ምንቅስቃስ ንግዲ ኣብ ምፍጣርን ዕዙዝ ብልጫ ኣለዎ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ምግፋሕን ምጥንኻርን ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ፃዕሪ ኩሉ ደላይ ልምዓት ይጠልብ

Friday 08 May 2009          E-Mail to Friend

ሰፊሕ ጉልበት ህዝብን ውሑድ ካፒታልን መሰረት ብምግባር ነቲ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ብዝግባእ ፀንቂቅካ ብምጥቓም ቅልጡፍ ቁጠባዊ ለዉጢ ንምምፃእ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ዝለዓለ ጠመተ ብምሃብ ብስፍሓት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ።

ብመሰረት እዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምጥያሽ ምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ጠመተ ሂቡ ክንቀሳቐስ ብምክኣሉ ዛጊድ ኣብ ትግራይ ኣስታት 75 ሽሕ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ተጣይሸን ልዕሊ 100 ሽሕ ወገናት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዉደ ስራሕቲ ተዋፊሮም ይርከቡ ። በዚዉን ኣብ ሓፂር እዋን ቁጠባዊ ዕቤት ክልልናን ሃገርናን ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታት ስእነት ስራሕ ኣብ ምቅላል ድኽነት ብምዉጋድን ናብራ ሕብረተሰብ ኣብ ምቅያርን ዘተባብዑ ዉፅኢታት ክምዝገቡ ክኢሎም እዮም። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ዘበን ን34 ሽሕ ወገናት ብፍላይ ንመናእሰይ ኣብ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ተዋፊሮም ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ዝረክብሉ ኩነታት ንምፍጣር፣ ነቶም ዝተወደቡ ንመጥንኻርን ሓደሽቲ ንምስፍሕፋሕን ዓሊሙ ሰፋሕቲ መደባት ሓንፂፁ ኣብ ከይዲ ትግበራ ይርከብ ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next