ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ኣብ ህዳሰ ክልልና ግደ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ዝዓዘዘ ቦታ ኣለዎ !

Thursday 30 April 2009          E-Mail to Friend

ብደረጃ ሃገር ኾነ ክልልና ዘላቕን ዘተኣማምንን ምዕባለ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክረጋገፅ ዝኽእል ልምዓታዊያን ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ብስፍሓት እንትሳተፉ ጥራሕ ምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምግንዛብ ንልምዓታዊያን ሰብ ሃፍቲ ዘተባብዑ ንፁራት ፖሊሲታት፣ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሒታትን ኮታ ምችዊ ኩነታት ኢንቨስትመንት ብምፍጣር ተሳትፎ ዉልቀ ሰብ ሃፍቲ ንምጥንኻርን ኢንቨስትመንት ንምግፋሕን ሰፊሕ ፃዕሪ ገይሩን እናገበረን ይርከብ፡፡

ዛጊድ ኣብዚ መዳይ ኣብ ዝተገበሩ ምንቅስቃሳት ክልልና ብደረጃ ሃገር ኣብ መዳይ ኢንቨስትመንት ብቐዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ከምእትርከብ ዝተካየዱ መፅናዕቲታት ይሕብሩ፡፡ ካብ 1985 ዓ/ም ክሳብ መፋርቅ 2001 ዓ/ም ኣብ ክልልና ብዝተፈጠረ ምችው ኩነታት ኢንቨስትመንት ተጠቒሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ንምውፋር ሕቶ ኣቅሪቦም ፍቓድ ኢንቨስትመት ዝተውሃቦም ፕሮጀክትታት 1627 እንትኾኑ ዘመዝገቡዎ መጠን ርእሰማል ድማ ልዕሊ ብር 13.6 ቢልዮን በፂሑ እዩ፡፡ ካብ እቶም ፍቓድ ኢንቨስትመንት ዝተውሃቦም ፕሮጀክትታት ኣስታት 40 ሚኢታዊ ግልጋሎት ፍርያት ምሃብ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዘተኣማምንን ስሉጥን ምዕባለ ንምርግጋፅ ኣብ ትምህርቲ ፅኑዕ መሰረት ነንፅፍ

Friday 24 April 2009          E-Mail to Friend

ልማዓትና ዝጠልቦ ኪኢላ ሓይሊ ሰብ ብምፍራይ ድኽነት ኣብ ምውጋድ ቀንዲ መሳርሒናን እንኮ ኣማራፂን ትምህርቲ ብምዃኑ ብሄራዊ ክልልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ እምነትዚ ኣፅኒዑ ብምሓዝ ፅርየትን ብቕዓትን ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታትን ኣወዳድባን ሓንፂፁ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ስርዓት ኣመራርሓ ንምምሕያሽ፣ ስርዓት ትምህርቲ ምስ ጠቅላላ ስራሕቲ ልምዓትና ንምዝማድን ግልጋሎት ትምህርቲ ንምስፋሕን ከም ቀንዲ ተግባራት ሒዙ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ፡፡ኣብ መዳይ ሞያን ቴክኒክንውን እንተኾነ ከም ብሓዱሽ ኣብ ፖሊስን ስርዓት ምዝርጋሕን ምትዕርራይ ተገይሩ ብዝሓሸ መልክዑ ተግባራዊ ምግባር ተጀሚሩሎ ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ጥዕና መሰረት ኩለመዳያዊ ምዕባለዩ

Friday 17 April 2009          E-Mail to Friend

ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለ ክረጋገፅ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉን ቕድሚ ኩሉን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ሕብረተሰብ እንትህልው ጥራሕዩ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጥዕንኡ ዝተሓለወ መፍረያይ ዜጋ ንምፍጣር ዓሊሙ ንስራሕቲ ጥዕና ዝለዓለ ቆላሕታ ብምሃብ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡

ዝተማለአ ጥዕና ዘይብሉ ዜጋ ሒዝካ እታ ሃገር እትደልዮ ዓይነትን መጠንን ልምዓት ክረጋገፅ ስለዘይኽእል ካብቶም ብመንግስቲ ዝለዓለ ትኩረት ዝተውሃቦም ዓበይቲ መደባት ጥዕና ሓደ ኣብ ምክልካል ዘድሃበ ፕሮግራም ፓኬጅ ጥሙር ጥዕና ስድራ ቤት እዩ፡፡ ፓኬጅ ጥሙር ጥዕና ስድራ ቤት ማእኸሉ ጥዕንኡ ዝተሓለወ መፍረያይ ዜጋ ብምፍጣር ስሉጥን ቀፃልነትን ዘለዎ ቁጠባዊ ዕብየት ክረጋገፅ ምግባርዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ተፈጥሮ ሃፍትታትና ብምሕብሓብ ማእቶትና ነደንፍዕ

Friday 10 April 2009          E-Mail to Friend

ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን መሰረታዊ ዝላ ንምምዝጋብ ምሕብሓብ ሃፍቲ ተፈጥሮ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ኣማራፂ ዘይብሉ ብሕታዊ ኣማራፂ እዩ፡፡ ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብብቅዓት ከይሰራሕካ ኣብ ልምዓት ዘራእቲ ፣ ሃፍቲ እንስሳን መስኖን በቲ ዝድለ ደረጃ መፍረያይነት ምምፃእ ከምዘይካኣል ዝተገንዘበ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንክንኽን ሃፍቲ ተፈጥሮ ልዑል ትኩረት ብምሃብ ብመንግስቲ፣ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብን ሓይልታት ልምዓትን ሰፋሕትን ዕውታት ስራሕትን ተሰሪሖምን እናተሰርሑንዮም፡፡

ዛጊድ ድማ ብዝተገበሩ ሓያለ ፃዕርታት መፍረያይነት መሬት ክዓብን ቅልጡፍ ልምዓት ክረጋገፅ ብምክአሉ በብደረጅኡ ዝርከብ ህዝቢ ብቀጥታ ተጠቃሚ ልምዓት ክኸውን ኣኽኢሉዎዩ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮ ክልልና ብምሕብሓብን ብምልማዕን ቀልጢፉ ክሓውይ ብምግባር ኩሎም ጎቦታትና ክጥጥዑ፣ ጉህምታትን ሽንጥሮታትን ናብ ተሓራሳይ መሬት ክልወጡን ልምዓት ገፀርና ክሳለጥን ብምዕላም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ጥራሕኳ ብናይ ህዝብና ናይ 20 መዓልቲ ናፃ ጉልበት ወፍሪ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ልዕሊ 3.1 ሚልዮን ሄክታር መሬት ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ብምክያድ 132.5 ሚልዮን ዝተፈላለዩ ፈልስታት ተተኪሎምዮም፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next