ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መድረኽ ዘተ ኣከፋፍላ ግብሪ ብዝልዓለ ግልፅነትን ምርድዳእን ብምዝዛም ልምዓታዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን ነሐይል

Monday 08 July 2013          E-Mail to Friend

ኣብ ክልልና ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዝርከቡ ከባቢ 120 ሽሕ ግብሪ ኸፈልቲ ነጋዶ ይርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንነጋዶ ዝተወሰነሎም ግብሪ መሰረት ዝገበረ ግልፂ መድረኽ ተኻይዱ መብዛሕትኡ ግብሪ ኸፋሊ ዝተወሰነሉ ግብሪ ኣብ ምኽፋል ይኹን ምዝገባን ፍቓድ ንግድን ኣብ ምሕዳስ ብፅፈትን ቅልጣፈን ግልጋሎት ዝረኸበሉ ዘተባብዕ ውፅኢት ክምዝገብ ኽኢሉዩ።

ብፍላይ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ኸፈልቲ ግብሪ ዝርከብሉ ንግዲ ብርኪ ሐ አብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገበረ ምርድዳእን ዝተረኸበ ውፅኢትን ዝበለፀ ክጠናኸር ስለዝግባእ ብፍሉይ ትኹረት አመራርሓ አብዚ ሐዚ እዋን አቐዲሙ ተጀሚሩ አሎ። እዚ ኣብ ዓበይትን ዕሸል ከተማታትን ብብርኪ ሐ ምስ ዘለው ኸፈልቲ ግብሪ ዝተጀመረ መድረኽ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኸቡ ብሉፃት ተመክሮታት መሰረት ብምግባር ክካየድ አድላይ ቅድመ ምድላው ተገይሩ ዝትአተወን እኹል መዛተይ መዓልትታት ዝተመደበሉን እዩ። አብዚ ብርኪ ዝርከቡ ኸፈልቲ ግብሪ ኣብዚ ዘተ ናብ ሓባር ምርድዳእ ክበፅሕሎም ትፅቢት ካብ ዝግበረሎም ጉዳያት ውሽጢ መፅናዕቲ መዓልታዊ መሸጣ ዝፀፈፈን ፍትሓውን ምዃኑ ኣዝዩ ብዝልዓለ ብርኪ ምርግጋፅ እቲ ሓደ እዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኣብ ልምዓት መስኖ ዝማዕበለ ምንቅስቃስ ሰራዊት ናብ ክረምታዊ መፍረያይነት አጠናኺርና ነሰጋግሮ

Monday 06 May 2013          E-Mail to Friend

ልምዓት መስኖ መደብ 2005 ብምንቅስቃስ ልምዓታዊ ሰራዊት ንምፍፃም ዝተገበረ ፃዕሪ ዘተባብዕ ውፅኢትን ኣዝዮም ብዙሓት ተመክሮታት ዝረክብናሉ እዩ። ክሳብ ሐዚ ብዘሎ ምንቅስቓስ ሓረስቶት ብውልቀ ስራሕቲ መስኖ እናወገኑ ተወዲቦም ድማ እናተደጋገፉን እናገምገሙን ብምግፋሕ እዚ መደብ ከም ሰራዊት ተወዲብኻ ክፍፀም ዝክአል ምዃኑ ኣረጋጊፆም እዮም። ውዳበታት ኔት ወርክን ልምዓት ጉጅለን ንፁርዝኾነ ስርዓት ኣመራርሓን ምድግጋፍን ወሳኒ መግለፂአን ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ዝተሰጋገራሉውን እዩ።

ከምኡውን እቲ መሪሕ ሓረስታይ ብማእኸላይ 1.2 ኩንታል ማዳበርያ ንሄክታር ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ መፍረያይነት ተጠቂሙ ውፅኢት ዝረኸበ ምዃኑን፣ ንድርቂ ዝፃወር ዓቕሚ ምህናፅ ከምዝክኣ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝተረኸበ ተሞክሮ ብምጥንኻርን ብመስመር ብምዝራእ ልዑል እቶት ዒልቦን ጣፍን ዝኣመሰሉ ዘራእቲ ዝተረኸበሎም ብሉፃት ተመክሮታት ብምግፋሕ መደብ መፍረያይነት 2005/2006 ብህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ንምዕዋት ዘኽእል ምችው ባይታ ከም ዘሎ ዘርኣዩ እዮም።
ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ኣብ ልምዓት መስኖ ዝማዕበለ ምንቅስቃስ ሰራዊት ናብ ክረምታዊ መፍረያይነት አጠናኺርና ነሰጋግሮ

Tuesday 23 April 2013          E-Mail to Friend


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኣብ ልምዓት መስኖ ዝማዕበለ ምንቅስቃስ ሰራዊት ናብ ክረምታዊ መፍረያይነት አጠናኺርና ነሰጋግሮ

Tuesday 23 April 2013          E-Mail to Friend


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next