ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ኸለ መደያዊ ሰራዊት ልምዓት ንምህናፅ መሰረት ዘንፀፈ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ቀፃልነት ንረባረብ

Thursday 07 February 2013          E-Mail to Friend

ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብብቕዓት ከይሰራሕኻ ኣብ ልምዓት ዘራእቲ፣ ሃፍቲ እንስሳ፣ መስኖን በቲ ዝድለ ደረጃ መፍረያይነት ምዕባይ ከምዘይከኣል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምግንዛብ ዛጊድ ምስ ኩሎም ሓይልታት ልምዓት ብምዃን ብዝተገበረ ዝተዋደደ ፃዕሪን ምንቅስቓሳትን ኹለ መደያዊ ልምዓት ሰራዊት ንምህናፅ ዘኽእል መሰረት ዘንፀፈ ዓወት ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ልምዓት ክርከብ ክኢሉ እዩ።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ገጠራት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምሕብሓብ መፍረያይነት መሬት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር ንልምዓት ሓለዋን ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ተፈጥሮን ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ በቢ ዓመቱ ብነፃ ጉልበት ህዝቢ ሰፍሕ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ብምክያድ መፍረያይነት መሬት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክሰጋገሩ ዘኽእል ውፅኢት አመዝጊቡ እዩ። ዘላቕነት ሓምለዋይ ልምዓት ንምርግጋፅ ሐዚውን አበርቲዕና ክንረባረበሎም ዝግባእ ተግባራት አለውና። ሓልሓሊፉ ዝርአ ብርሰት ኣግራባት ንምክልኻል ህዝቢ ዝጀመሮ ፃዕርን ዝወፅኡ ኣሰራርሓታትን ተጠናኺሮም ክትግበሩ ምግባር ናይ ኩሉ ጊዜ ውራይና ክኸውን ይግባእ። ብተወሳኺ ድማ ሎሚዘበን ብደረጃ ክልል ብወፍሪ ነፃ ጉልበት ህዝቢ ሰፍሕ ምንቅስቃስ ክካየድ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብሓገዝ ፕሮጀክታትን ኣብ ልዕሊ 164,000 ሄክታር ስፍሓት መሬት ብዝተፈላለየ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንምክያድ መደብ ተሓንፂፁ ሎ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳር ምስ ልምዓታዊ ንጥፈታትና ዝመጣጠን ለውጢ ንምምዝጋብ ብሓባር ንልዓል።

Friday 28 December 2012          E-Mail to Friend

ኣብ ሃገርና ዴሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርግጋፅ ሕገ-መንግስታዊ ልዕልነት መሰረት ዝገበረ ናይ ህዝብታት ማዕረ ተጠቃምነት ኣብ ታሪኽ እዛ ሃገር ሓዱሽ ታሪኽ ይምዝገብ ኣሎ። እዚ ሓዱሽ ምዕራፍ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶ ምስ ዝምዝገብ ዘሎ ስሉጥን ተኸታታሊን ለውጢ ኢኮኖሚ ሃገርናንን ክልልናን ዝመጣጠን ክኸውን ከምዘለዎ ተኣሚኑሉ ብፉሉይ ጠመተ ክስርሐሉ ጀሚሩ ኣሎ።

እዚ ኣንፃር ክራይ ኣካብነት ዝተጀመረ ቃልስውን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘሰጋግር ምንቅስቓስ ንምጥንኻር ኣብ ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳር ቁልፊ ግደ ዘለወን ኣካላት ብሓባር ክውደባ ተገይሩ እዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ብዙሓትን ሓደን ኮይንና ብራእይ መለስን ሕገ-መንግስትናን ንሕዳሴና!

Monday 10 December 2012          E-Mail to Friend

ብሰፊሕ ተሳትፎን ድሌትን መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሕገ-መንግስቲ ዝተቀረፀሉ ኣብ ምፍቕቓድ ዝተመስረተት ሓዳሽ ፌደራላውን ዴሞክራስያውን ኢትዮጵያ ንምህናፅ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ተኸቲልና ኣብ ሰፊሕን ውዕውዕን ቃልሲ ምንባርና ይዝከር፡፡ ነዚ መበገሲ ብምግባር 29 ሕዳር መዓልቲ ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኮይንና ብፍሉይ ክብርን ሞገስን ክትኽበርን ንዝያዳ ውፅኢት ብዙሓትን ከም ሓደን ኮይንና ቃልና እንሕድሰሉ እዩ ፡፡

ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብተወከልቶም ኣቢሎም ዘፅደቕዎ ሕገ-መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 21 ዓመታት ኣብ ሃገርና ኾነ ክልልና ተመዝጊቡ ንዘሎ ኩለመዳያዊ ምዕባለን ንቕድሚት ክነመዝገቦ እንጓዓዘሉ ዘለና ብርኪ ምዕባለን እምነ ኩርናዕ ዘንበርናላ ዕለት ብምዃና ነዛ ወርቃዊት ዕለት ዘለና ክብሪ ልዑልዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

እዋኑ ተወሳኺ እቶት እነዋህልለሉ'ምበር ነጠፋፍአሉ ግዘ ኣይኾነን !

Tuesday 27 November 2012          E-Mail to Friend

ሕርሻዊ ማእቶትና ብዕፅፊ ንክዓብይን ዘፈር ሕርሻ ቀንዲ ፍልፍል ቁጠባ ኾይኑ ክዘልቕ፣ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ዝረከብናዮም ብሉፃት ተሞክሮታትና ብምስፋሕ ውሕስና ምግቢ ብዘላቕነትን ቐፃልነትን ንምርግጋፅ፤ ኢሉʹውን ዕብየት ልምዓት ሕርሻና ዘተኣማምን መሰረት ንምንፃፍ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ልዑል ጠመተ ብምሃብ ንተግባራዊነቱ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረ ይርከብ፡፡

ኣብ 2004 በጀት ዓመት ብደረጃ ትግራይ ኣብ ክልተ ዙራት 154,854 ሄክታር መሬት ብመስኖ ክልምዕ ብምኽኣሉ ኣስታት 450 ሽሕ ገባራት ተጠቀምቲ ልምዓት መሰኖ ኾይኖም እዮም፡፡ በዚ ድማ ልዕሊ 21 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ክርከብ ኪኢሉ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next