ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ብመልክዕ ምንቅስቓስ ሰራዊት ተሚምና ንዕውትነት ተግባር ምዕራፍ ወፍሪ መለስ ንህዳሰ ከተማታት ንለዓል!

Friday 09 November 2012          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ልምዓታዊያን ሰብ ሃፍቲ ፤ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ብምትብባዕ ብስፍሓት ኣብ ምጥያሽ፣ኮታስ ልምዓት ከተማታት ንምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ልዑል ቆላሕታ ሂቡ ብዝገበሮ ምንቅስቓስ ኣብ ሓፂር እዋን ቁጠባዊ ዕብየት ከተማታትና ዝጭበጥ ለውጢ ከመዝግባ እናኽኣላ እየን ፡፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታትና ድኽነት ብምውጋድን ናብራ ሕ/ሰብ ኣብ ምቕያርን ዘተባብዑ ለውጥታት ይምዝገቡ ኣለው፡

ምስፍሕፋሕ ኢንቨስትመንት፤ ምጥያሽን ምጥንኻርን ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግድን መሰረተ ስሉጥ ምዕባለ ከተማታትን ቐንዲ መፍትሒ ስእነት ስራሕን ማሕበራዊ ፀገማት ምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን፡፡ ነዚውን እዘን ናይ ሎሚ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ መርአያ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን ብምዃን ንስግግር ኢንድስትራላዊ ምዕባለና መሰረት ዘንፅፉ ልምዓታዊያን ሰብ ሃፍቲ ብስፍሓት ዝፈጥራ ንምግባር ብዝተማለአ ቁመና ሰራዊት ልምዓት መደባት 2005 ዓ/ም ንምዕማም ብኣወዳድባ፣ ኣሰራርሓን ኣተሓሳስባን ልምዓት ከተማታትና መሰረታዊ ለውጢ ዘምፅኡ ስራሕቲ ቕድመ ምድላው ተዛዚሞም እዮም፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ትእምርቲ ማዕርነት ዝኾነት ሰንደቅ ዓላማና ብወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን ዝበለፀ ክትደምቕያ

Wednesday 31 October 2012          E-Mail to Friend

ትእምርቲ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃይማኖታት ሃገርና ዝኾነት ሰንደ ዓላማና ፣ብምፍቕቓድ፣ብምርድዳእን ብናፅነት ናይ ምንባር ሓበራዊ ራእይን ተስፋታትን መንፀባረቒት ዓወታት ህዝቢ ኢትዮጵያ እያ፡፡ ብምዃኑ'ውን ሕብረተሰብ ብሕጊ ዝተቀመጠ ትርጉም ሰንደቅ ዕላማና ፣መሰላትን ግቡኣትን ዜጋታት ተገንዚቡ ፍቅሪ ሃገሩን ሰንደቅ ዕላምኡን ብምጉልባት ሓበራዊን ሃገራዊን ኣጀንዳታትን ዝኾኑ ድሕረትን ድኸነትን ካብ ሱሮም ብምምሓው ስሉጥ ቁጠባዊ፣ማሕበራዊን ፖለቲካዊን ምዕባለታት ብምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳርን ስርዓት ዴሞክራሲን ብምጥንኻር ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ምርግጋፅ መላእ ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣበርቲዑ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ፤ንቅድሚት̉ ውን ራኢ ስውእ ክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ መሰረት ዝገበረ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ንምዕዋት ዝያዳ ኣጠናኺሩ ከምዝቅፅለሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይተኣማመን፡፡

ሎሚ ዘበን ንመበል ሓምሻይ ግዘ 19 ጥቅምቲ እነብዕሎ ዘለና መዓልቲ ሰንደቅ ዕላማ ብፍላይ ብምኽንያት ሃንደበታዊ መስዋእቲ ክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ መላእ ህዝብታት ሃገርና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተለዓዒሎም ኣብ ሓደ ሃገራዊ ኣረኣእያን ኣረዳድኣን ዓሲሎም ዝተፈጠረ ማዕበል መሰረት ዝገበረ እዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ዝተፈጠረ ሃገራዊ ምርድዳእ ብምጉልባት ብስውእ ክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ ተሓንፂፁ ናብ ተግባር ምልዋጥ ዝጀመረ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክዕወት ብምግባር ትዕምርቲ ማዕርነትና ዝኾነት ሰንደቕ ዓላማና ኣብ ኣደባባይ ዓለም ዝበለፀ ደሚቓ ክትንብልበል እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ተዓቂቡ ክቕፅል ግቡእ ምንቅስቓሳት ይግበሩ ኣለው፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

"ወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን" ንኩለመዳያዊ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት!

Wednesday 17 October 2012          E-Mail to Friend

ድልየትን ባህግን ክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ ዝተኣሳሰረን መደባት ብዘየቋርፅ መንገዲ ዝዓምም ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ወዳበ ዘለዎ ግና ነቲ ናይ ገጠር ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊን ዲሞክራሲያዊን ለውጥታትን ዕብየት ሰለጤን ብዘለዎ መንገዲ ዘረጋግፅ ሰራዊት ልምዓት ገጠር ምርኣይ እዩ ነይሩ፡፡ ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ሐዚ እዋን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክነሰጋግሮ ዝግባኣና ሰራዊት ልምዓት መስኖ ምሳና ዘሎ ጥበባትን ኣንፈታትን ክቡር መራሒና ሒዝና መሰረት ህንፀት ኣብነታዊ ኩለመዳያዊ ልምዓት ንምግባር ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ኣሎ፡፡

ብመንፅርʹዚ ሕርሻዊ ማእቶትና ብዕፅፊ ንክዓብይን ዘፈር ሕርሻ ቀንዲ ፍልፍል ቁጠባ ኾይኑ ክዘልቕ፣ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ዝረከብናዮም ብሉፃት ተሞክሮታትና ብምስፋሕ ውሕስና ምግቢ ብዘላቕነትን ቐፃልነትን ንምርግጋፅ፤ ኢሉʹውን ዕብየት ልምዓት ሕርሻና ዘተኣማምን መሰረት ንምንፃፍ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ንምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ልዑል ጠመተ ብምሃብ ንተግባራዊነቱ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረ ይርከብ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ብምኽንያት መስዋእቲ ክቡር ቐዳማይ
ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብብሄራዊ ክልላዊ
መንግስቲ ትግራይ ዝተዳለወ
መግለፂ ሓዘን

Thursday 23 August 2012          E-Mail to Friend

ካብ ምጅማር ዕጥቂ ቓልሲ ክሳብ ውድቀት ደርጊ ካብ ተራ ተጋዳላይነት ክሳብ ናይ ውድብ መሪሕነት ንዝሓለፉ 21 ዓመታት ድማ ብዝለዓለ ብስለት ብቕዓትን ሃገር እናመርሑ ዝፀንሑ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተርና ኣይተ መለስ ዜናዊ ብዝሓደሮም ሕማም ኣብ ወፃኢ ክሕከሙ ደሕሪ ምፅንሖም ብሃንደበት ዝዓረፉ ምዃኖም እንትንሰምዕ ንመላእ ህዝብና ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ዓሚቑ እዩ ፡፡ ንምእማን ዘፀግም ምዃኑን' ውን ብጣዕሚ ኢና ደንጊፅና ልብና ተሰይሩ እዩ፡፡

ናይ ቐዳማይ ሚኒስተርና ኣይተ መለስ ዜናዊ ታሪኽ፣ ጀግንነትን ብቕዓት ኣመራርሕኦምን ኣሽንባይ'ዶ ነቲ ኮስኵሱ ፣ ሓብሒቡ ዘዕበዮም ውድብ ህወሓት ኢህወደግ ፣ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ፣ ህዝቢታት ኣፍሪካን ዓለምን'ውን ታኣምራዊ ለውጢ ፣ ኣያ ውፅዓት ኣህዛባት ከምዝነበሩ ይፍለጡ'ዮም፡፡ እቶም ውድቀት እምበር ዓወት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘይምነዮ ደመኛታታና'ውን ብልሒን ጅግንነትን ቐዳማይ ሚኒስተርና ኣንዳዕዲዖም ይፈልጥዎ እዮም ፡፡

ቐዳማይ ሚኒስተርና ኣይተ መለሰ ዜናዊ ካብ ግዜ ንእስነቶም ጀሚሩ ምስቶም ነቲ ኣብ እንግዳዕ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ተፃዒኑ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ብሄራዊ ኣድልዎን ወፅዓን ንምውጋድ ኣእላፍ ዘሰልፍ ዕላማ ዝሓዙ ግን ድማ ብቁፅሪ ወሑዳት ዝኾኑ ተጋደልቲ ህወሓት ናብ ደደቢት ወፂኦም ተጋዲሎም እዮም፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next