ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ንዕውትነት ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘርአናዮ ተበግሶ ኣብ ኩሎም ዘፈር ልምዓት፣ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ክንደግሞ ኢና!

Thursday 22 March 2012          E-Mail to Friend

ዘመነ ድሕሪትን ድኽነትን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ከብቅዕ፤ ሓርነትና ዘረጋግፅ ደወል ክጋዋሕ፤ ህዳሰና ኣብ ዘነፀርናዮ ግዘ ክዕወት መንግስትን ህዝብን ከም ሓደ ኣካል ኰይኖም ይቃለሱ ኣለዉ። ዘበነ ፀላም፤ ድንቁርናን ጥምየትን መሊኢካ ንምቕባር ገስጋስ ውንጭፍ ምዕባለ ይሳለጥ ኣሎ።

እንግዳዕናን ውሽጣዊ ዓቕምናን ብምትእምማን ሰፋሕቲ ውራያት ልምዓት ይሳለጡ ኣለዉ። ብፍላይ ድማ 24 መጋቢት 2003 ዓ/ም እምነ ሰረት ዝተነበረሉ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያዊያን ብናይ ማን ህዳሰና ንምርግጋፅ ከምዝተላዓልና ዝምስክር ብስራት ብዘየዳግም ኣገባብ ንዓለም ኣበሲርና። ሰንደቕና ኣብ በሪኽ ከምትምብልበል፤ ሽምናን ሽም ድኽነትን ሓቢሮም ዘይፅውዕሉ ግዘ ርሑቕ ከምዘይኾነ፣ረብሓና ንምርግጋፅ ረብሓ ካልኦት ከምዘይንዳፋእ ብተግባር ኣረጋጊፅና ። መንግስትና ንመሰል ዜጋታቱን ሃገሩን ንዋጋ ዕዳጋ ዘየቕርብ ህዝባዊ መንግስቲ ስለ ሙዃኑ ደጋጊሙ ኣመስኪሩ። ህዝቢ ኢትዮጵያውን እንተኾነ ንዝቐረበሉ ልምዓታዊ ፃውዒት ንፃትውን እንተይፀንሐ እወንታዊ ምላሽ ሂቡዩ። እንሆ ድማ ዘበነ ፀላም ይግላህ ኣሎ። ብኣርባዕቲኡ ኩርናዕ እዛ ሃገር ባና ወጋሕታ ልምዓት፣ ሰላም፣ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ብርጭቕትኡ ኣርእዩ። ብተፃራሪ መልክዑ ሰላምን ልምዓትን ዘይምነዩ ሓይልታት ጥፍኣትውን ሑቑኦም ደጋጊሙ ይጉሰን ይቑጫዕን ኣሎ። ዘበነ ሕውየትና ብልሳን ገዘፍቲ ዓለምለኻዊ ትካላት ይምስከር ኣሎ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኩለመዳያዊ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ንረባረብ!

Friday 09 March 2012          E-Mail to Friend

ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ደረጃ ብደረጃ ብምቕራፍ ኩለመዳያዊ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ጠመተ ብምሃብ ብዝገበሮም ሰፋሕትን ዝተዋደዱን ምንቅስቓሳት ዘተባብዑ ውፅኢታት ተመዝጊቦምን ኣብ ምምዝጋብን ይርከቡ፡፡

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ፣ማሕበራዊን ቁጠባዊን ልምዓት ተሳትፎአን ብምሕያል ዓርሰን ዝክእላሉ ፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ጥቅዓታት ባዕለን ተወዲበን ዝቃለሳሉ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ፡፡

ፆታዊ ማዕርነት ብሕጋዊ፣ፖለቲካዊን ቁጠባውን መዳይ ንምርግጋፅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እንዳሰርሐ መፂኡ እዩ፡፡ፆታዊ ማዕርነት ሱር ቦቆስ ባህላዊ ለውጢ ምምፃእ ስለዝጠልብ ኣብ ክልልና ዝርከቡ ይግባኣና በሃልቲ ብምትሕብባር ኣብ ኣተሓሳስባ ፣ክእለትን ኣወዳድባንዝነበሩ ፀገመን ንምቅራፍ ̉ ውን ዝተዋደደ ፃዕርን ቃልስን ተገይሩን ይግበርን ኣሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ስሉጥ ምዕባለ ንምምዝጋብ ኣብ ምርግጋፅ ፅርየት ትምህርቲ ንረባረብ!

Tuesday 07 February 2012          E-Mail to Friend

ሕርሻ ዝመርሖ ምዕባለ ኢንዳስትሪ ንምርግጋፅ፣ ስሉጥ ለውጥን ምዕባለን ንምስጓም፣ ብቴክኖሎጂ ዝተዓጠቐ፣መሃዚ ስራሕን ዓርሰ እምነት ዘለዎ ዜጋ ንምፍጣር ትምህርቲ እንኮን ኣማራፂ ዘይብሉ ቀንዲ መሳሪሒ እዩ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ እምነት'ዚ ኣፅኒዑ ብምሓዝ ፅርየትን ብቕዓትን ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታትን ኣወዳድባታትን ሓንፂፁ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልምዓትና ዝጠልቦ ኪኢላ ሓይሊ ሰብ ብምፍራይ ድኽነት ንምውጋድ ዓሊሙ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ስርዓት ኣመራርሓ ንምምሕያሽ፣ ስርዓት ትምህርቲ ምስ ጠቕላላ ስራሕቲ ልምዓትና ንምዝማድን ግልጋሎት ትምህርቲ ንምስፋሕን ከም ቐንዲ ተግባራት ሒዙ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ፡፡ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ንነዘ ፅርየት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝተዳለው ፓኬጃት ኣብ ምትግባር ዝተረከቡ ተሞክሮታት ብምግምጋም ተጠናኪሩ ክቕፅል ምግባር ዓብይ ጠመተ ሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ሽቶ ምእተ-ዓመት ጥዕና ንምዕዋት ኩለመዳይ ፃዕሪ ይጠልብ

Thursday 02 February 2012          E-Mail to Friend

ኣብ ትልሚ 5 ዓመት ዕብየትን ስግግርን ሃገርና ክልልናን ኣብ ዘፈር ጥዕና ቐንዲ ጠመተ ዝሃበሎም ጉዳያት ምንካይ ሞት ህፃናትን ኣዴታትን ምምሕያሽ ጥዕና ኣዴታትን ኣብ ምግፋሕ ተላባድነትን ተመሓላለፍትን ሕማማት ዓቕምታትና ኣዋዲድና ክንሰርሐሎም ኣነፂ ሩዩ።

ነዚ ንምዕዋትውን ኣብ ኩሎም ጣብያቷት ገፀር ኣገዳሺ መሰረታዊ ግልጋሎት ጥዕና ሙሉእ ንሙሉእ ንምብፃሕ ዘኽእል ስትራተጂ ኤክስቴንሽን ጥዕና ተቐሪፁ ንምዕዋት ሽቶታት እዚ ስትራተጂ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኣብነታዊ ስራሕቲ እንዳዓመመ ይርከብ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next