ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

በቢ መድረኹ ዝተመዝገቡ ዓወታት፣ ብምስፋሕን ብምዕሟቕን፣

ኩለመዳያዊ ዓወታት ንሕፈስ !

Monday 10 August 2015          E-Mail to Friend

ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሐዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ኣዝዮም ፈተንትን በዳህትን ጉዳያት ገጢሞምዎ፣ ብሳላ መሪር ቓልሱን መስዋእትነቱን በዲሁ፣ ብደሙን ኣዕፅምቱን ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ዝረኸበን፣ መሰረት ብሩህ ተስፋን ዕድላትን ዝኾነዩ።

ኣብ ልዕሊ ዝኸፍአ ድኽነቱ፣ መጠነ ሰፊሕ ወራራት ተኻይዶምዎ ፣ ካብ ቀል ቀል ኣፍ ሞት ብርሰትን ስደትን ድሒኑ። ንኹሎም ዓይነት ወራራት ሕርሕራይ ጌሩ ብምምካት፣ በቢመድረኹ መልክ ዖም እንዳቐያየሩ ንዝመፅዎ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ከም ህዝቢ፣ ከም ስድራን ውልቀን ብምምካት ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ክነግስ ዘይሕለል ፃዕሪ ዝገበረ ስለሙዃኑ ዘተሓታት ኣይኮነን።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘመዝገብናዮም ዓወታት ልምዓትን ዴሞክራስን ብምዕቃብ ተወሳኺ መስተንክራዊ ዓወታት ንምሕፋስ ንመርሽ!

Wednesday 27 May 2015          E-Mail to Friend

ነታ ኣብ ቀልቀል ኣፍ ምብትታን ዝነበረት ሃገርን፤ነቲ ዓይኒ መርፍኡ ሓርቢትዎ ኣደዳ ጥምየት፤ስደትን ዕርቃንን ዝነበረ ህዝቢ ንምድሓን ዋጋ ብዙሓት ቀያሕትን ፀለምትን ተኸፊልዎዩ፡፡ ካብ ሕሱም መነባብሮን ስእነት ዴሞክራስን፤ናብ ጎደና ህዳሰ ኣብ ዝተገበረ ሰለማዊ ቓልሲውን እንተኾነ ፤ብዙሓት ጀጋኑ ክሳብ መስዋእትነት ዝዘልቕ ዋጋ ከፊሎምሉ እዮም፡፡ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብዛ ሃገር መርኣያ ተገይሩ ክዉሰድ ዝኽእል፤በዓል ክልተ ኣሃዝ ቑጠባዊ ዕብየት ክምዝገብ ክኢሉ፡፡ ኣብ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲናውን እንተኾነ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳዓምበበን እንዳተመሓየሸን ዝጓዓዘሉ ኩነታት ተራእዩዩ፡፡

ብመዳይ ሕርሻ 50 ሚልዮን ኩንታል ዘይሕፈሳ ዝነበረት ሃገር ሎሚ ኣስታት 270 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ናብ ትሓፍሰሉ ብርኪ በፂሓ፡፡ ከም ክልል ትግራይውን ካብ ኣዝዩ ዘሰክፍ መጠን ድኽነት ተወፂኡ ኣብ ዓመት ኣስታት 38 ሚልየን ኩንታል ንምሕፋስ ተኽኢሉዩ፡፡ እዚ ካፍቶም ቑልፍን ኣገደስትን ዓወታት ዕስራ ጉንቦት ጌርካ ዝቑፀርን ዝዉሰድንዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ዓወት ከይዲ መረፃ ኣብ እዋን ምድማፅ 16 ግንቦትን ድሕረ መረፃን ውን ክድገምዩ

Friday 22 May 2015          E-Mail to Friend

ህዝቢ ትግራይ 60 ሽሕ ደቁ ዝገበረሉ ፍረ ሰላም፣ ዴሞክራሲን ልምዓትን ቀፃልነት ክህልዎ፤ ዕላማታት ቃልስና ብልዑል ተሳትፎ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጰያ ሕገ መንግስታዊ ሰረት ካብ ዝሕዝ ንነዘ፤ ዝያዳ እናገወደ ይኸይድ ኣሎ፡፡ ኣብ ሕገ መንግስትና ካብ ዝሰፈሩ መሰረታዊ ጉዳያት እቲ ሓደ ድማ ፖለቲካዊ ስልጣን መግለፂ ላዕለዋይነት ህዝቢ ክኸውን፣ ህዝቢታት ብቐጥታን ብዝመረፅዎም ተወከልቶም ብዝገብርዎ ዲሞክራስያዊ ተሳትፎ ዝገልፅ ከምዝኾነ ኣብ ዓንቀፅ 8 ብግልፂ ተደንጊጉ እዩ::ፓለቲካዊ ስልጣን መግለፂ ላዕለዋይነት ህዝቢ ኮይኑ ህዝብና ብቐጥታ ብዝመርፆም ተወከልቱ ኣቢሉ ብዝምስርቶ መንግስቲ ዝግለፅ ክኸውን ንምግባር፤ ሰብኣውን ዲሞክራሰያውን መሰላት ዝተኸበረሉ ስርዓት ተሃኒፁ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያው፣ ፍትሓውን ብህዝቢና ተኣማንን ዝኾነ መረፃ ንምክያድ ዝዓለሙ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ተኻይዶም እዮም::

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

እዋኑ ብሉፃት ተመክሮታት ብሓደ ግዜ ናብ ኩሉ ምግፋሕ ዘኽእለና ዓቅሚ ንሃንፅ ከምዘለና ነረጋግፀሉ እዩ

Thursday 30 April 2015          E-Mail to Friend

ትግራይ ብፃዕሩን ቆጣባይ ብዝኾነ ሃፍቲ ተጠቒምካ ከባቢኻ ኣብ ምልማዕ ቐዲሙ ንሃገር ተመክሮ ዝኾነን ብዘተባብዕ መንገዲ ዝሰፍሕ ዘሎን ተመክሮ ኣበርኪቱ እዩ። ትግራይ ብፅፍርና ክነልምዓ ኢና! ዝብል ጭርሖ ውፅኢታውነቱ ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብቐፃልነት ስርዓት ኾይኑ ክቕፅል ዝተፈጠረ መግለፂ መሰረታዊ ለውጢ ኣተሓሳስባን ተግባርን ርኡይ ኾይኑ። እዙይ ምግባር ዝተኽኣለ ኣብ ዘፈር ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣቐዲሙ ሰራዊት ስለዝተሃነፀ እዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next