ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ብሩህ መሰረት ዘንፅፉ ዓወታት ንምሕፋስ ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ንረባረብ!

Tuesday 10 January 2012          E-Mail to Friend

ጉዕዞ ልምዓትና ድልዱልን ዘተኣምምንን መሰረት ንክሕዝ መፍረያይነት መሬት ብምዕባይ ስራሕቲ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ውሕስና ምግቢ ብዘላቕነት ንምርግጋፅ ዘኸእሉ ሰፋሕቲ መደባት ተሓንፂፁ ንተግባራዉነቱ ድማ ምስ መላእ ሕ/ሰብን ሓይልታት ልምዓትን ተንቀሳቒሶም ይርከቡ፡፡

ጉዕዞ ልምዓትና ዘተኣምምንን መሰረት ዝሕዝ ዝክእል፣ ኣብ ንምሕዋይን ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዝለዓለ ጠመተ ሂብኻ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እንተሰሪሕካ ምካኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን፡፡ ብመሰረት̉ ዚ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ንስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ማእኸሉ ዝገበረ ንምሕዋይን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ልዑል ትኩረት ብምሃብ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ኣብ ምዕማም ይርከቡ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ጉልበት ሓረስታይ ማእከል ጌርና ብምስራሕ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ኣፃዕፂዕና ንረባረብ!

Wednesday 21 December 2011          E-Mail to Friend

ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ ዓመታት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ ዝሰራሕናዮም ሰራሕቲ ንልምዓት መስኖ መሰረት ኮይኑ ይርከብ። ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ስራሕትና ብመልክዕ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ዝተፈፀመ መደብ ብምዃኑ በዙሓት መሰረታዊ ረብሓታት ከረጋግፅልና ኪኢሉ እዩ። ተፈጥሮ ሃፍቲ ንልምዓት መስኖ ብምምጋብ ኣብ ከርሰ ምድርን ኣብ ገፅ-ምድርን ናይ ማይ ሃፍትና ክጉልብት ናይ መደበኛ መስኖን ደጋፊ መስኖን ስራሕትና ዕውት ኮይኑ ንክፍፀም ተወሳኺ ሃፍቲ ፈጢሩልናሎ።

ኣብ 2003 ዓ.ም ብደረጃ ክልል ልዕሊ 212 ሽሕ ሄ/ር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ትልሚ ተታሒዙ ናብ ተግባር ተኣትዩ እኳ እንተነበረ እዚ መደብ ልክዕ ከምቲ ናይ ሃፍቲ ተፈጥሮ መደብና ብመልክዕ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ንምፍፃም ዝከድናዮ ርሕቀት ውሰንነት ዝነበሮ ብምዃኑ ዓመታዊ ክንበፅሖ ዝሓዝናዮ ሽፋን ኣይበፃሕናዮን። ናይዚ ምኽንያታትውን ኣብ መንጐ ደጉዓታትን ቆላታትን ከምኡውን በቢደረጅኡ ዝርከቡ ፈፀምቲ ሓይልታት ኣብ ምድላዋትና ዝተርኣዩ ሕፅረታት ከምኡውን ኩሉ ዓይነት ኣማራፂ ቴክኖሎጂን እታወታትን ክንጥቀም ኣለና ዝብል ሙሉእ ምርድዳእ ብዘይምፍጣሩ ዘጋጠመ ሕፅረት በቢደረጅኡዝርከብ ኣመራርሓ፣ በዓል-ሞያ፣ ከምኡውን ህዝቢ ግቡእ ትምህርቲ ወሲዱ ዝተማልአ ትልሚ ኣዳልዩ ተግባራዊ ስራሕቲ ተጀሚሩ ኣሎ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ዓንዲ ሓበራዊ ምርድዳእ ሕገ-መንግስትና ዓትዒትና ብምሓዝ ጉዕዞ ህዳሰ ብዝበለፀ ብሩህ ክንገብሮ ኢና!

Monday 05 December 2011          E-Mail to Friend

ሕገ-መንግስትና ዓትዒትና ብምሓዝ ጉዕዞ ህዳሰና ዝያዳ ብሩህ ክንገብሮ ኢና! መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር እቶም ፍፁም መለኽትን ገዛእትን ሕሉፋት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብዘካየድዎ መሪር ተጋድሎን ብዝኸፈልዎ መስዋእትን ሱር መሰረት ትሕትነት ብሄር ብሄረሰባት ንሓንሳእን ንሓዋሩን ኣብ 20 ግንቦት 1983 ዓ.ም ክመሓው ተገይሩዩ። ድሕሪዚ ብሰፊሕ ተሳትፎን ድሌትን መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሕገ-መንገስቲ ዝተቀረፀሉ ኣብ ምፍቕቓድ ዝተመስረተት ሓዳሽ ፌዴራላውን ዴሞክራሲያዊትን ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኣሃዱ ኢሎም ዝጀመሩሉ 29 ሕዳር መዓልቲ ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምዃና ብፍሉይ ክብርን ሞገስን ክነኽብራ ይግባእ።

ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብተወከልቶም ኣቢሎም ዘፅደቕዎ ሕገ-መንገስቲ ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሃገርና ኾነ ክልልና ተመዝጊቡ ንዘሎ ኩለመዳያዊ ምዕባለን ንቕድሚት ክነመዝገቦ እንጓዓዘሉ ዘለና ብርኪ ምዕባለን እምነ-ኩርናዕ ዘንበርናላ ዕለት ብምዃና ነዛ ወርቃዊት ዕለት ዘለና ክብሪ ልዑልዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ንዕውትነት ተሳትፎን ተጠቃምነትን መደባት መናእሰይ ሓቢርና ንውፈር!

Friday 25 November 2011          E-Mail to Friend

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተሳታፋይነትን ተጠቃማይነትን መናእሰይ ዘረጋግፁ ሃገራዊ ስትራተጅን ፖሊስን ተሓንፂፆም ተግባራዊ ምዃን ኪኢሎም እዮም። ክልልና እውን ኣብ ፖለቲካዊ፣ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ሰናይ ምምሕዳር ንጥፈታት ክሳተፍ ብምግባር ዝተረኸበ ውፂኢት ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ።ኣ ብዚ አዋን እዚ ኣብ ገፀራት ኮነ ከተማታት ትግራይ ብኣሸሓት ዝቑፀሩ መናእሰያት ተርኦም ጐሊሁ ክወፅእ ኪኢሉ ኣሎ። ኣብ ዘሓለፈ ዓመት ብኣተሓስባን ብክእለትን ከምኡውን ኣብ ሃገርና ይኹን ክልልና ኩለ መዳያዊ ንጥፈት ዘረጋግፅሉ ምችው ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ኣብ ትልሚ ዕቤትን ትራንስፎርሜሽን 2003 ዓመት ዝተመዝገቡ ዘባራትዑ ዓወታት ኣለው። ልዕሊ 47,000 ኣብ ልምዓት መስኖ፣ 27,000 ኣብ ልምዓት ጐቦን ጉህመን፣ ኣብ ሽግሽግ መሬትን መጠሻን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘይሕርሻዊ ንጥፈታት ብምውፋር ተጠቃሚ ምግባር ተካኢሉ። ብዘይካ እዚ ንልዕሊ 224,132 መናእሰይ ዘሳትፎ ፌስቲቫል፣ ን42,632 ናይ ገጠርን ከተማን ክእለት መዕበይ ስልጠናታት ተዋሂቡዩ። ኣብዚ ዓመትውን ናይ ዝሓለፉ በሉፃት ስራሕቲ ብምጥንኻር ናይ ስራሕ ዕድላት ብምልላይን ብምስፋሕን ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን መናእሰይ ተጠናኪሩ ክቕፅልዩ። በዚ መሰረት ናይ ከተማ መንእሰያት ኣብ ስራሕቲ ደ/ኣ/ን/ት ማለት ኣብ ማኑፋክቸሪንግ 27,745፣ ኣብ ኮንስትራክሽን 26,482፣ ኣብ ዘፈር ንግዲ 5,045 ኣብ ዘፈራት ግልጋሎት 18,916፣ ከተማ ሕርሻ 11,350 ብጠቅላላ ን89,538 መንእሰይ ሰራሕ ዕድል ዝርከበሉ ትልሚ ተተሊሙ ምውፋር እናተገበረ እዩ። በዚ ዝተዘርዘሩ ዘፈራት ናይ ስራሕ ዕድል ንዘይረኸቡ መንእሰያት ብምውፋር ኣብ ድኽነት ዝተጀመረ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቕፅልዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ገፀራት ዝርከቡ 75,000 መንአሰይ ጐቦታትን ሽንጥሮታት ክምቀሉ፣ 45,000 ኣብ መስኖ ልምዓት፣ 30,000 መንእሰይ ተጠቀምቲ Seed Money (ሲዲ መኒ) ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ብምውፋር መሃዝትን ተወዳደርትን ክኾኑ ናብርኦምን ናብራ ስድርኦምን ክቅይሩ ባዕሎም ስራሕ እናፈጠሩ ክዓብዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፁር ኣንፈት ሓንፂፁ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next