ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ፀጋታት ክልልና ብምልላይ ምስሊ ክልልና ብኣወንታ ብምፅላው ሓድነትናን ነጠናኽር!

Monday 07 November 2011          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ዓመትዚ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ሃገራዊ በዓላት ኣክቢሩን ከኽብርንዩ። ካብዞም ሃገራዊ በዓላት እቲ ሓደ በዓል መዓልቲ ቱሪዝም ኣብዚ ዓመትዚ ኣኽቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዓበይቲ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ረብሓታት ዘረጋግፁ ሃገራዊ በዓላት ማለት መዓልቲ ከተማታት ኢትዮጵያ፣ መዓልቲ ብሄር በሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ዋና ከተማ መቐለ ብዘለዓለ ድምቀት ንምበዓል ምድላዋት እናተወገነ እዩ።

ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተኸበረ በዓል መዓልቲ ቱሪዝም ብደረጃ ሃገር ኣብ ክልልና ብምክባሩ ፀጋታት ቱሪዝም ክልልና ብኣግባቡ ክላለን ቐልቢ ቡዙሓት ክስሕብን ኣክኢሉናዩ። ሃፍቲታት ቱሪዝም ብምሕብሓብን ብምብቃዕን ፍልፍል እቶት ንምግባር ዕድል ዝፈጥር ኰይኑ ሓሊፉዩ። ብዘይካዚ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሕዳር ዝካየዱ በዓል መዓልቲ ከተማታት ኢትዮጵያን በዓል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያን ብዝለዓለ ድምቀት ንምኽባር ምንቅስቓስ እናተካየደ ይርከብ። እዞም ታሪኻዊ በዓላት ውፅኢታት ዘይሕለል ቃልኪዳና፣ መስዋእትናን መግለፂ ማዕርነትናን ሓድነትናን ብምዃኑ ኣዝዩ ዘሕብነና እዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ካቢኔ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ብሊዝ ዋጋ መሬት ወሲዶም ልዕሊ 5 ንዘሕለፉ መልማዕቲ ዘጋጠሙ ውድዓዊ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው ናይ መወዳእታ ዕድል ዝህብ ውሳነ ኣፅዲቑ

Saturday 22 October 2011          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ (ብካቢኔ) ብዕለት መስከረም 18/2003 መምርሒ ሊዝ ምውፅኡ ይዝከር። በዚ መሰረት ብዝኣተውዎ ውዕሊ እዋን ኮንስትራክሽን ንዘሕለፉ ኣካላት ዝተፈላለዩ ብርኪ ቅፅዓታት ከምዝተቀመጠውን ይፍለጥ።

እቲ መምርሒ ካብ ንመጠናቐቒ ኮንስትራክሽን ዝተውሃበ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ወፃኢ ካብ 6-12 ወርሒ፣ ካብ 1-2 ዓመት፣ ካብ 2-3 ዓመት ንዘሕለፉ ዝተፈላለዩ ናይ ቕፅዓት ብርክታት ኣቐሚጡዩ። ካብዞም ተጠቒሶም ዝኒህው ጊዜታት ብላዕሊ ማለትውን ቦታ ካብ ዝተውሃበሉ ጊዜ ጀሚሩ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመትን ፈረቓን ንዘሕለፈ ግን ናይ ሊዝ ዋግኡ ናብ ከባቢያዊ ዋጋ ንክቕየር ይድንግግ፣ ኮይኑ ግን ካብ ብርክት ዝበሉ ተገልገልቲ ዝቐረብ ዘሎ ጥርዓን መሰረት ብምግባር፡-

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ሰንደቅ ዕላማናን ግድብ ህዳሰናን ብሄራዊ ኩርዓትና እዮም!

Friday 23 September 2011          E-Mail to Friend

ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጽያ ኣብ ሕሉፍ ስርዓታት ብቛንቆኦም፣ ብባህሎምን መንነቶምን ኮሪዖም ንከይነብሩ ፧ሰብኣዊን ዴሞክራሲያዊን መሰሎም ተዓፊኑ ማዕርነቶም ተነፊጉ ፍትሒ ሲኢኖም ይነብሩ ከምዝነበሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ፡ ነቲ ዝነበረ ፀረ ዴሞክራሲ ስርዓት ብምቅዋም ህዝብና ብመሪሕ ውድቡ ህ.ወ.ሓ.ት /ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ /እናተመርሑ ብዘካየድዎ መሪር ተጋድሎን ብዝፈሉዎ መስዋእትን ድሕሪ 1987 ዓ/ም ሕገ መንግስታዊ ውሕስና ብምርካቦም ብባህሎምን መንነቶምን ኮሪዖምን ዝያዳ ተከባቢሮምን ብሓባር ዝነብሩሉ ሓዱሽ ኩነታተ ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ በዚ እውን ኣብ ምፍቅቓድን ሓበራዊ ኣረዳድኣን ዝተመስረተ ሓድነት ይሃንፁን ኣብ ጎደና ህዳሰን ዕብየትን እናመረሹን ይርከቡ፡፡

ትእምርቲ ሰንደቅ ዕላማና ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃይማኖታት ሃገርና ብማዕርነት ፣ብምፍቓድ፣ብምርድዳእን ብናፅነት ናይ ምንባር ሓበራዊ ራእይን ተስፋታትን ዘንፀባርቅ ምልክት እዩ፡፡ ብምካኑ እውን ሕብረተሰብ ኣብ ሕገ መንግስትና ዝተቀመጠ ትርጉም ሰንደቅ ዕላማና ፣መሰላትን ግቡኣትን ዜጋታት ተገንዚቡ ፍቅሪ ሃገሩን ሰንደቅ ዕላምኡን ብምጉልባት ሓበራዊን ሃገራዊን ኣጀንዳታትን ዝኮኑ ድሕረትን ድክነትን ካብ ሱሩ ብምምሓው ስሉጥ ቁጠባዊ፣ማሕበራዊን ፖለቲካዊን ምዕባለታት ብምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳርን ስርዓት ዴሞክራሲን ብምጥንካር ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ምርግጋፅ መላእ ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣበርቲዑ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ፣ንቅድሚት̉ ውን ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝያዳ ኣጠናኪሩ ንምዕዋት ክቅፅለሉ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዘላቅን ዘተኣማምንን ስሉጥ ምዕባለ ንምርግጋፅ ኣብ ትምህርቲ ፅኑዕ መሰረት ነንፅፍ

Monday 05 September 2011          E-Mail to Friend

ልምዓትና ዝጠልቦ ኪኢላ ሓይሊ ሰብ ብምፍራይ ድኽነት ኣብ ምውጋድ ቀንዲ መሳሪሒናን እንኮ ኣማራፂን ትምህርቲ እዩ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ እምነት'ዚ ኣፅኒዑ ብምሓዝ ፅርየትን ብቕዓትን ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታትን ኣወዳድባታትን ሓንፂፁ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ስርዓት ኣመራርሓ ንምምሕያሽ፣ ስርዓት ትምህርቲ ምስ ጠቕላላ ስራሕቲ ልምዓትና ንምዝማድን ግልጋሎት ትምህርቲ ንምስፋሕን ከም ቐንዲ ተግባራት ሒዙ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ፡፡ ብፍላይ ኣብ 2002 ዓ.ም ዝጀመርናዮን ኣብ 2003 ዓ.ም ኣጠናኺርና ዝወሰድናዮን መደብ ምህናፅ፣ ምጥንኻር ልምዓታዊ ሰራዊት ትምህርትን ቀስ ብቀስ እናሰራሕናዮን እናመዝገብናዮን ዝመፃእና ናይ ኣተሓሳስባ፣ ክእለትን እታዎታትን ጥንካረታት ስለዘለው እዚኦም ተደሚሮም ሐዚውን ነቶም ዝጐድሉና ዝመልእ ምንቅስቓስ ብምግባር ነቲ ጉዕዞ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊትን ምርግጋፅ ፅሬት፣ ተበፃሕነትን ስልጠትን ትምህርቲ በቲ ዝድለ መንገዲ ብምውሳድ ዓይነታዊ ዝላ ክረጋገፅ ከምንኽእል የመላኽት።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next