ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ኣንፈት ምክልኻ ሕማማት ብምጥንኻር ማእቶትና ነደንፍዕ!

Tuesday 02 August 2011          E-Mail to Friend

ስሉጥ ቑጠባዊ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ክረጋገፅ ዝኽእል ልዕሊን ቕድሚ ኩሉን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ሕ/ሰብ እንትህልው ጥራሕ እዩ፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምክልኻ ዘድሃበ ፓሊስን ስትራተጅን ጥዕና ሃገርና መሰረት ብምግባር ጥዕንኡ ዝተሓለወ መፍረያይ ዜጋ ንምፍጣር ዓሊሙ ንስራሕቲ ጥዕና ዝለዓለ ቆላሕታ ብምሃብ ሰፊሕ ምንቅስቓስ እናገበረ ይርከብ፡፡

ጥዕንኡ ዝተሓለወ ዜጋ ካብ ምፍጣር ወፃኢ ስሉጥ፣ቐፃልነትን ዘተኣማምንን ቑጠባዊ ዕብየት ክሕሰብ ከምዘይኽእል ብምእማን፤ ምስ ጭቡጥ ኹነታት ክልልና ብምዝማድ ጥዕና ሕ/ሰብ ክረጋገፅ ዘኸእል ስራሕቲ ብምዕማም ዓቕሚ መፍረያይነቱ ክጉልብት ዓሊሙ ዛጊድ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማም ዓሶ ምስ ህዝብን ሓይልታት ምዓትን ተዋዲዱ ብዝሰርሖም ሓያሎ ፃዕርታትን ምንቅስቓስን ተስፋ ዝህቡ ዓበይቲ ርኡያት ለውጥታትን ውፅኢታትን ተመዝጊቦምን ኣብ ምምዝጋብ ይርከቡን፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ተኸላ ፈልሲ ንቁጠባውን ስነ ምህዳራዊን ለውጢ!

Wednesday 06 July 2011          E-Mail to Friend

ሕርሻ ዝመርሖ ስትራተጂ ልምዓትና ነቲ ብብርኪ ሃገርን ክልልን ዝምዝገብ ዘሎስሉጥን ኣተኣማማንን ልምዓት ቀንዲ ምኽንያት እዩ፡፡ ብኣውርኡ ድማ ኣብ ምሕዋይን ምሕብሓብን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝገበርናዮ ቃልሲ̉ ውን ዛጊድ ዘተባብዕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ሓሊፉ ጥራሕ ዘይኾነስ ብደረጃ ሃገር ኾነ ዓለም ለኸ ነዚ ዓውዲ ዝተውሃቦ ቆላሕታ ዚያዳ ክጠናኸር ዘመላኽትን ምስገና ዝተለገሰሉ ውፅኢት ህዝብን መንግስትን ንምኻኑ ዘጠራጥር የብሉን፡፡

ሃፍቲ ተፈጥሮና ብምሕብሓብ ልምዓት ሕርሽ ክልልና ቅልጡፍ ፣ ዘላቕን ዘተኣማምንን ንምግባር መንግስቲ ንፁር ፖሊሲ ልምዓት፣ ስትራተጂን ሜላ ኣፈፃፅሞኦምን ስርዓት ዘርጊሑ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ፡፡ ኣብ መዳይ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዝተገበረ ልዑል ቆላሕታን ፃዕርን ዛጊድ ተጠቃማይነት ሕብረተሰብ ዘረጋግፁ ዘይናዓቁ ለውጥታትን ውፅኢታትን ተመዝጊቦምን ኣናተመዝገቡን ይርከቡ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ሕድሪ ሰማእታትና ብኹለ መዳይ ዓወታት ልምዓትን ዲሞክራስን ክድበስ΄ዩ፡፡

Friday 17 June 2011          E-Mail to Friend

ሎሚ ዘመን ንመበል 23 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ክነኽብር ከለና ህዳሰ መፃኢ ግዜና ዝያዳ ብሩህ ከምዝኸውን ኣብ ዘረጋገፅናሉ ኩነታት ኾይንና ንዝክሮ ምህላውና ፍሉይ ይገብሮ፡፡

ዕላማ ሰማእታትና ንፀረ ልምዓትን ዴሞክራሲን ዝነበረ ስርዓት ብምውጋድ ሰላም፣ ዴሞክራሲን ልምዓትን ምረግጋፅ እዩ ነይሩ፡፡ ሰማእታትና ነቲ ዝተመነይዎ ልምዓትን ዴሞክራሲን ኣጠናኺርና ኣብ ሽቶኡ ብምብፃሕ ጉዕዞ ህዳሰና ንድሕሪት ናብ ዘይ ምለሰሉ ብርኪ ክነብፅሖ ይግባእ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ማንዛ መቓልሰቲ ውድባት ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ዝኸፈልዎም ኩለመዳይ መስዋእትነት ዝማዕበለን ዴሞክራስያዊ ናፅነቱ ዝተረጋገፀ ህዝብን ሃገርን ምፍጣር ዝብል ዕላማ ኣብ ሽትኦም ንምብፃሕ፤ ብደረጃ ሃገር ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ሓዊሱ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም ምስ ህዝቢ፣ ኣካላት ኣመራርሓን ካልኦት ሓይልታት ልምዓትን ተዋዲዱ ዛጊድ ብዝገበሮም ኩለመዳያዊ ፃዕርታት ዘተባብዑ ውፅኢታት ክምዝገቡ ብምኽኣሎም ሃገርና ኾነት ክልልና ኣብ ጉዕዞ ጎደና ህዳሰ ትርከብ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

መፍረያይነት ልምዓት ሕርሻ ንምርግጋፅ ዝተዋደደ ስራሕ ይጠልብ!

Tuesday 07 June 2011          E-Mail to Friend

ኣብ ክልልና ንዝመናት ሱር ሰዲዱ ዝፀንሐ ድኽነት ደረጃ ብደረጃ ንምንካይን ዘላቒ ልምዓት ንምርግጋፅን መንግስቲ ንፁር ፖሊስን ስትራተጂ ልምዓት ገፀር ሕረሻ ሓንፂፁ ብዝገበሮም ተከታተልትን ዝተዋደዱን ፃዕርታትን መፍረያይነት ክዓብይ፤ ቕልጡፍን ቐፃልነትን ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባለ ክረጋገፅ፤ ህዝቢ ብቐጥታ ተጠቃሚ ልምዓት ኣብ ርእሲ ምግባሩ ስራሕቲ ልምዓት ገፀር ሕርሻ ናብ ዝለዓለ ልምዓት ንክሰጋገር ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሩን እናገበረን እዩ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዘመናት ተመናሚኑን በሪሱን ዝፀንሐ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ዳግም ንኸንሳዕርር ብዝገብሮ ሓያለ ፃዕሪ ንመፍረያይነት መሬት ሓደ ምኽንያት ይኾን ኣሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next