ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ብዕውት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝተጀመሩ መደባት ፈለማይ ዓመት ዕብየትን ስግግርን ተጠናኺሮም ክቕፅሉ እዮም !

Wednesday 06 April 2011          E-Mail to Friend

ህዝቢ ትግራይ ኣብ መፈለምታ ኣዋርሕ እዚ ዓመት ኣብ መደባት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ካልኦትን ኣልዒል ዝዘተየሎም መድረኻት እኹል ምርድዳእ ፈጢሩ ናብ ግብራዊ ስራሕ ተሰጋጊሩ ኣሎ፡፡ በዚ̉ ውን ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብዕውት ህዝባዊ ምንቅሰቓስ ክእቶ ኣኽኢሉና ኣሎ። ከምኡ̉̉ ውን ነቶም ኣብ ኣተሓሳስባ፣ክእለትን ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ዝነበሩ ክፍተታት ክዕበሱ፤ ነቶም ከም ብሉፃት ውፅኢት ስራሕትና ዝውሰዱ ድማ ናብ ብዙሓት ፈፀምቲ ኣካላት ክሰጋገሩ ዘግብር ዓቕሚ ተጠይርሉ ኣሎ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኣብ 2003 ዓ/ም ካብ ዝሐዞም መደባት ብፍላይ ስራሕቲ ሕርሻን ምሕዋት ሃፍቲ ተፈጥሮን ዝተትሓዙ ሽቶታት ተስፋ ብዝህብ መልክዑ ብመጠን፣ ፅርየትን ቅልጣፈን ዕውት ኣፈፃፅማ ክርአየሎም ዝኽአለውን ምስ ህዝቢ በብጊዚኡ እኹል ምርድዳእ ስለዝተግበረሎም እዩ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ምችው እዋን ምግፋሕን ምጥንኻርን ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግድን መፍረይቲ ትካላትን !

Tuesday 22 March 2011          E-Mail to Friend

ኣብ ስትራተጂ ልምዓት ኢንዳስትሪ ሃገርና ቀጥታዊ ድጋፍን ኣመራርሓን ክውሃቦም ካብ ውሽጢ ዝተነፀሩ ሓሙሽተ ዘርፊ ልምዓት ኢንዳስትሪ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግድን መፍረይቲ ትካላትን ብቐንዱ ዝተቆርሑ እዮም፡፡ ነዚ ስትራተጂ መሰረት ብምግባር̉ ውን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግድን መፍረይቲ ትካላትን ክዕንብቡ ዝኽእሉ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ኣንፈታትን ፓኬጃትን ኣተኣታትዩ ዘተባብዕ ውፅኢት ክርኣይ ተጀሚሩ ኣሎ፡፡

ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግድን መፍረይቲ ትካላትን ካብ ፅልዋ ክራይ ኣካብነት ናፃ ብዝኾነ ልምዓታዊ መንገዲ ክዓብዩ ዘኽእል ናይ ስልጠና፣ መስርሕን መሸጥን ቦታ፣ ልቓሕን ከምኡ̉ ውን ምችው ሕጋዊ መስርሕን ክድገፋውን ዝክኣሎ ክገብር ፀኒሑ እዩ፡፡ እቲ ምንታይ እዘን ሰፊሕ ጉልበት ዝጥቀማን ብውሕድ ካፒታል ዝንቀሳቐሳን ትካላት ካብ ዓበይቲ ከተማታት ሓሊፈን ኣብ ዕሸል ከተማታት ከይተረፈ ምስ ልምዓት ሕርሻ ዝተኣሳሰሩ ትካላት ናይ ምፍጣር ዓብይ ግደ ከምዘለወን ንዝተቐመጠ ስተራተጂ ልምዓት ኢንዳስትሪ ፉሉይ ትኩረት ስለዝተውሃቦ̉ዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ተጠቃምነትን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ብምርግጋፅ ኹለመዳያዊ ዝላ ዕብየት ክነመዝግብ ኢና !

Friday 04 March 2011          E-Mail to Friend

ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ደረጃ ብደረጃ ንምቕራፍ ደቂ ኣንስትዮ ብውዳበአን ኣቢለን ፖለቲካዊ ፣ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ዓቅመን ብምዕባይ ፤ብሉፃት ተሞክሮአን ብምስፋሕ ዝያዳ ተሳታፍነት ንምሕያልን ተጠቃምነትን ንምርግጋፅን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ጠመተ ብምሃብ ብዝገብሮም ዘለው ሰፋሕትን ዝተዋደዱን ምንቅስቓሳት ዘተባብዑ ውፅኢታት ክምዝገቡ ኪኢሎም እዮም፡፡

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ልምዓት ተሳትፎአን ብምጉልባት ዓርሰን ዝኽእላሉ፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ጥቕዓታት ፣ዝረአዩ ድሑራት ኣረኣእያታትን ልምድታትን ባዕለን ተወዲበን ዝቃለሳሉ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ ህዝባውን መንግስታውን ውዳበታት ተሓባቢሩ ብምስራሕ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ብመስዋእትነት ዘረጋገፀኦ ልምዓት፣ ሰላም፣ ዴሞክሲን ሰናይ ምምሕዳርን ቐፃልነቱ ብዘተኣማምን መንገዲ ክረጋገፅ ፍሉይ ጠመተ ሂቡ እንዳሰርሐሉ መፂኡን ይርከብን፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

11 ለካቲት ዘንበረቶ መሰረታዊ ዓወታት ዓቂብና ዓንቀፍቲ ኣረኣእያታትን ተግባራትን ብምስባር ኹለመዳያዊ ዝላ ዕብየት ክነመዝግብ ኢና !

Thursday 17 February 2011          E-Mail to Friend

ሎሚ ዘመን መበል 36 ዓመት ልደት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ብዝለዓለ ድምቀት እንትነኽብር ኣብ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ብመዳይ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ናይ ዘመዝገብናዮም ዓበይቲ ምዕባለታትን ለውጥታትን ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ዘረጋገፅናሉን፣ ኣብ ሰፊሕን ውዕውዕን ምንቅስቓስ ልምዓት ዝኣተናሉ ኩነታት ኾይንና ኢና፡፡

ኣብቶም ዝሓለፉ 17 ናይ ቓልስን ዓወትን ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ተሰሊፉ ኣንፃር ዝሓለፉ ግፍዓውያን ወረርትን ፀረ ሰላም ሓይልታትን ዝገበሮ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ንምእማኑ ብዘፀግም ብቕዓትን ወነ ቓልስን ፀላእቱ ሓመድ ድበ ክኣትው መሪሕ ኾይኑ ተቓሊሱን ተዓዊቱን እዩ፡፡ ምሽጥር ዓወት ዕጥቓዊ ቓልሲ ቅኑዕ ህዝባዊ መስመር ውድብ ህ.ወ.ሓ.ትን ናይቲ ዓወት ፍልፍል በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ መስመር ረቢቡ ስለዝተቓለሰን እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next