ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ዘላቕን ዘተኣማምንን ምዕባለ ኣብ ምርግጋፅ ግደ ልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ መተካእታ የብሉን !

Friday 21 January 2011          E-Mail to Friend

ዘላቕን ዘተኣማምንን ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክረጋገፅ ዝኽእል ልምዓታዊያን ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ብስፍሓት እንትሳተፉ ጥራሕ ምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምግንዛብ ንልምዓታዊያን ሰብ ሃፍቲ ዘተባብዕ ፖሊሲን ምችው ኩነታት ኢንቨስትመንት ንምግፋሕን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሩን እናገበረን ይርከብ፡፡

ካብ 1985 ዓ/ም ክሳብ መፋርቕ በጀት ዓመት 2003 ኣብ ክልልና ብዝተፈጠረ ምችው ኩነታት ኢንቨስትመንት ተጠቒሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓወደ ስራሕቲ ንምውፋር ሕቶ ኣቐሪቦም ፍቓድ ኢንቨስትመንት ዝተውሃቦም ፕሮጀክትታት ልዕሊ 2500 እንትኾኑ ዘመዝገቡዎ መጠን ርእሰማል ድማ ኣስታት ብር 21 ቢልዮን በፂሑ እዩ፡፡ ካብቶም ፍቓድ ዝተውሃቦም ፕሮጀክትታት ውሽጢ እቶም 40 ሚኢታዊ ዝኾኑ ግልጋሎት ፍርያት ምሃብ ጀሚሮም ኣለው፡፡ እዞም ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንት ብኣማኢት ኣሸሓት ንዝቁፀሩ ወገናት ግዚያዊን ቀዋሚን ዕድል ስራሕ ክፈጥርሉ ኪኢሎም እዮም፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ትምህርቲ ፅኑዕ መሰረት ነንፅፍ!

Thursday 06 January 2011          E-Mail to Friend

ልምዓትና ዝጠልቦ ኪኢላ ሓይሊ ሰብ ብምፍራይ ድኽነት ኣብ ምውጋድ ቀንዲ መሳርሒናን እንኮ ኣማራፂን ትምህርቲ ብምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ እምነትዚ ኣፅኒዑ ብምሓዝ ፅርየትን ብቕዓትን ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታትን ኣወዳድባን ሓንፂፁ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ስርዓት ኣመራርሓ ንምምሕያሽ፣ ስርዓት ትምህርቲ ምስ ጠቕላላ ስራሕቲ ልምዓትና ንምዝማድን ግልጋሎት ትምህርቲ ንምስፍሕፋሕን ከም ቀንዲ ተግባራት ሒዙ እናሰርሐ ፀኒሑዩ፡፡ ኣብ መዳይ ሞያን ቴክኒክንውን እንተኾነ ከም ብሓዱሽ ኣብ ፖሊስን ስርዓት ምዝርጋሕን ምትዕርራይ ተገይሩ ብዝሓሸ መልክዑ ተግባራዊ ምግባር ተጀሚሩሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ብውሳነታት ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዝተፀንበለ ወፍሪ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ!

Friday 24 December 2010          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኩለን ገጠራትን ከተማታትን ትግራይ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣብቶም ወሰንቲ ጉዳያት ልምዓት፣ዴሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ሓባራዊ ምርድዳእ ብምፍጣር መብዛሕቲኡ ተዛዚሙ ኣሎ፡፡ካብቶም ብህዝቢ ሓበራዊ ምርድዳእ ካብ ዝበፀሐሎም ወሰንቲ ውራያት ውሽጢ ዝተጀመረ ልምዓት መስኖ ምስ ናይ ማይ ባንኪ ተኣሳሲሩ ንምሕያልን ክሳብ ሐዚ ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝረኸቦም ዓወታት ዓቂቡ ንብሉፅ ስራሕቲ ከም ዝተላዓዓለ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ውሳነታት ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንምግንዛብ ኪኢሉ̉ ዩ፡፡

ኣብ ኩለን ወረዳታትና ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ መፋስስ መሰረት ዝገበረ ኾይኑ ክፍፀም ካብ ሕሉፍ ዝጀመርናዮ ምንቅስቓስ ብዝተዋደደን ልዑል ጠመተን እንፍፅመሉ ግዘ ካብ መፋርቅ ወርሒ ታሕሳስ 2003 ዓ/ም ንምጅማሩ ቅድመ ምድላዋት ተወጊኑ ኣሎ፡፡ መፋስስ መሰረት ዝገበረ ምሕዋይ ከባቢካ ካብ ደጉዓታት ክሳብ ቆላታት ብቁመታውን ማእገርን ተኣሳሲሩ ክትግብሮም ክሳብ ሐዚ ካብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተረኸበ ረብሓ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከሰጋግሮ ትፅቢት ይግበረሉ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዴሞክራሲያዊ ሓድነትና መሰረት ሰላም ዴሞክራሲን ስሉጥ ምዕባለን እዩ !

Friday 03 December 2010          E-Mail to Friend

መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር እቶም ፍፁም መላኽቲን ገዛእትን ሕሉፋት ስርዓታት ብዘካየድዎ መሪር ተጋድሎን ብዝኸፈልዎ መስዋእትን ድሕሪ 20 ግንቦት 1983 ዓ/ም መሰሎምን ማዕርነቶምን ብዘይ ገደብ ዘክብሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡

ብናይ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ድልየትን ሰፊሕ ተሳትፎን ሕገ መንግስቲ ዝተቀረፀሉን ኣብ ምፍቅቓድ ዝተመስረተት ሓዳሽ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጽያ ንምህናፅ ኣሃዱ ኢሎም ዝጀመሩሉ 29 ሕዳር መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምኻና ብፉሉይ ክብርን ሞገስን ክነኽብራ ይግባእ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next