ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ቀፃሊ ሃፍቲ ንዝፈጥሩ መደባት እምበር ዝተረኸበ ንምጥፍፋእ ግዘ የብልናን!

Friday 19 November 2010          E-Mail to Friend

ዘለናሉ እዋኑ ባንክታት ማይ ብስፍሓት ንምትእትታው ዝጠልብ እምበር ዝርካባ ሃፍተ ገነት ንምጥፍፋእ እንሸባሸበሉ ግዘ ከምዘይኾነ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምግንዛብ ሎሚ ዘመን ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ባንክታት ማይ ኣብ ሕድ ሕድ ገባር ክተኣታተው ብምግባር ንምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ፍሉይ ትኩረት ብምሃብ ንተግባራዊነቱ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረ ይርከብ፡፡

ሎሚ ዘመን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻ ተታሒዙ ዘሎ ኣንፈት ባንክታት ማይ ብስፍሓት ብምትእትታው ፀጋታት ሃፍቲ ተፈጥሮ ፣ ወሓዝትን ማያት ከርሰ ምድርን ንልምዓት መስኖ ብምውዓል ንኹለ መዳያዊ ዓቕምታትና ዝምጥኑ ኣማራፂ ቴክኖሎጂታትን እታዎታት ሕርሻን ብምትእትታው መፍረያይነት መሬት ክውስክ ብምግባር ቅልጡፍ ቁጠባዊ ለውጢ ብምምፃእ ውሕስና ምግቢ ብደረጃ ስድራ ንምርግጋፅ እዩ፡፡ ዛጊድ ንተግባራዊነት እዚ መደብ ውሱናት ወረዳታት ትግራይ ካብ ዕቕን ንላዕሊ ዝኾነ ድግስ ብምድጋስ ንቕያ ተባሂሉ ሃፍተ ገነተን ንምጥፍፋእ ዝሸባሸባሉ ዘለዋ እንተይኾናስ ግዚአን ጎና ጎኒ ምእካብ ዝራእቲ ኣዝመራ ባንክታት ማይ ብስፍሓት ብምትእትታው ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ተፀሚደን ይርከባ ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኣብ 2002/2003 ዘመነ ምህርቲ ዝርከብ ዘሎ እቶት ብኣግባቡ ብምጥቓም ውሕስና ምግቢ ነረጋግፅ!

Friday 05 November 2010          E-Mail to Friend

ጉዕዞ ልምዓትና ድልዱልን ዘተኣማምንን መሰረት ንክሕዝ መንግስቲ መፍረያይነት መሬት ብምዕባይ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ውሕስና መግቢ ብዘላቕነትን ቐፃልነትን ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ሰፋሕቲ መደባት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም ድማ ምስ መላእ ሕብረተሰብን ኩሎም ሓይልታት ልምዓትን ብምውዳድ እናተረባረበ ይርከብ፡፡

ጉዕዞ ልምዓትና ድልዱልን ዘተኣማምንን መሰረት ክሕዝ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉን ቕድሚ ኩሉን ንምሕዋይን ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዝለዓለ ጠመተ ሂብካ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እንተሰሪሕካ ጥራሕ ምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን፡፡ ነዚ ዝተገንዘበ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ኽልተ ዓመት ንነዘ ንምሕዋይን ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዝለዓለ ቆላሕታ ብምሃብ መንግስቲ ምስ መላእ ሕብረተሰብን ሓይልታት ልምዓትን ብምርድዳእን ብምትእምማንን ነፃ ጉልበት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ 20 ናብ 40 መዓልቲ ክዓብይ ብምግባር መዓልታዊ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ብምኽታት ዘተባብዑ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ፖሊሲን ስትራተጂን ጥዕና ሃገርና ብምትግባር ቁጠባዊ ዓቕምና ነሐይል!

Friday 22 October 2010          E-Mail to Friend

ስሉጥ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ክረጋገፅ ዝኽእል ልዕሊ ኹሉን ቅድሚ ኹሉን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ሕብረተሰብ እንትህልው ጥራሕ እዩ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ፖሊሲን ስትራተጂን ጥዕና ሃገርና መሰረት ብምግባር ጥዕንኡ ዝተሓለወ መፍረያይ ዜጋ ንምፍጣር ዓሊሙ ንስራሕቲ ጥዕና ዝለዓለ ቆላሕታ ብምሃበ ሰፊሕ ምንቅስቓስ እናገበረ ዝርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ዜጋ ካብ ምፍጣር ወፃኢ ስሉጥ፣ ቐፃልነትን ዘተኣማምንን ቁጠባዊ ዕብየት ክሕሰብ ከምዘይኽእል ብምእማን ምስ ጭቡጥ ኩነታት ክልልና ብምዝማድ ጥዕና ሕብረተሰብ ክረጋገፅ ብምግባር ዓቕሚ መፍረያይነቱ ንምጉልባት ዓሊሙ ዛጊድ ኣብ ምክልኻል ዘድሃቡ ሰፈሕቲ ስራሕቲ ዓሚሙን ኣብ ምዕማምን ይርከብ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ፅርየት ትምህርቲ ብምርግጋፅ ህዳሰ ሃገርና ነበስር!

Wednesday 06 October 2010          E-Mail to Friend


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next