ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ክብሪ ሰንደቅ ዕላማና ብምጥንካር ተመፅዋታይነይ ነወግድ!

Thursday 16 September 2010          E-Mail to Friend


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ቀደሞት ወለድናን ኣያታትናን ዝወደቅሉ ዕላማ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ኩሉ ይረባረብ !

Friday 03 September 2010          E-Mail to Friend

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ተዳዕኒኑዎ ዝነበረ ምዝመዛን ደርባዊ ወፅዓን ብምቅዋም መሰሉ ንምክባርን ማዕርነቱ ንምርግጋፅን ንመስፍናዊ ስርዓት ሃ/ሰላሰ ካብ ሱር መሰረቱ ንምምሓው ቀደሞት ወለድና ቅድሚ 67 ዓመት ህዝባዊ ዓመፅ ቐዳማይ ወያነ ሓረስቶት ትግራይ ንስርዓት ሃ/ስላሰ ረይረይ ኣቢሉዎ ምንባሩ ዝዝከር እዩ፡፡

ይኹን̉ ምበር ነቲ ዓመፅ ብዝደለ ኣገባብ ዝመርሕ ብቁዕ ኣመራርሓ ብዘይምንባሩ ሽትኡ ክወቕዕ እንተዘይኽኣለ̉ ዃ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝተወለዐ ዓመፅ ድጉል ሓዊ ኮይኑ ቀስ ብቀስ እናተጎሓሓረ ብምምፅኡ ዝያዳን ዝሓሸን ኣወዳድባን ኣመራርሓን ዘለዎ ዳግማይ ወያነ ኣብ 1967 ዓ/ም ንክፍጠር ኣክኢሉ እዩ፡፡ እዚ ድማ ምስ ካልኦት ውፅዓት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኢድን ንትን ብምዃን ቃልሱ ብምሕያልን ብምጥንኻርን ንመስፍናዊ ስርዓት ደዃዕዃዕ ኣቢሉ ጥራሕ እንተይኾነስ ስዒቡ ንዝመፀ ፋሽሽታውን ትምክሕተኛን ስርዓት ደርግ ̉ ውን ንሓንሳእን ንሓዋሩን ብምድምሳስ ሓዱሽ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክሃንፅ ኪኢሉ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ባህልና ታሪክናን ብምዕቃብ ንኣሳልጦ ልምዓት ነውዕሎ!

Friday 20 August 2010          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክለላዊ መንግሰቲ ትግራይ በዓለ አሸንዳ መግለፂ ዓርሰ እምነትን ፅባቐናን ካብ ምኻን ሓለፉ ባህልና፣ ታሪክናን ሓፈሻዊ ምስልን ኩነታት ክልልናን ኣብ ምፍላጥን ኣብ ምዕባለ ኪነ ጥበብ ትግራይ ንዘለዎ ኣስተዋፅኦን ትርጉም ዓብይ ምዃኑ ብምግንዛብ በብ ዓመቱ ባሀላዊ ኣፈጣጥርኡን ትሕዝትኡን ከይሰሓተ ተዓቂቡን ሰፊሑን መሳለጢ ልምዓት ኾይኑ ንክኸይድን ብዝለዓለ ድምቐት ንክበዓል ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ፡፡

ጥበብ ስጡም ማሕበራዊ ርክብ ህዝብታት ካብ ምፍጣር ሓሊፉ መሳሪሒ ልምዓት እናኾነ ይመፅእ ምህላው ጋህዲ̉̉ ዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ድልዱል ሓድነት ፣ፍቅርን ምትሕግጋዝን ኣብ ምዕሳልን ሓበራዊ ኣረዳድኣን ዓርሰ እምነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣር በዓል ኣሸንዳ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩን እናገበረን ይርከብ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዝናብ ክረምቲ ብኣግባቡ ብምጥቃም ናብ ረብሓና ነውዕሎ!

Tuesday 03 August 2010          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሰንኪ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ከብፅሖ ዝኽእል ፅዕንቶ ተከላኺልካን መኪትካን ውፅኢታዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ መደባት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም እናተረባረበ ይርከብ፡፡

ካብቶም ዝሓንፀፆም እቲ ሓደን ቐንድን ሕፅረት ጠሊ ዝፃወሩን ቀልጢፎም ክባፅሑን ፅቡቕ ፍርያት ክህቡ ዝኽእሉን ዝራእቲ ብምሕራይ ምዝራእ እንትኸውን፤ ብተደጋገሚ ሕፅረት ዝናብን ጠሊን ኣብ ዘጋጥመን ከባቢታት ድማ እቲ ገባር ኣብ ውሽጢ ግራቱ ዝተፈላለዩ ጠሊ ክዕቕቡ ዝኽእሉ ሜላታት ብምጥቓም ጥብ ንዝበለት ዝናብ ማይ ናብ ግራቱ ብምእላይን እቲ ኣብ ግራቱ ዝወቕፅ ዝናብ ማይ እኹል ኾይኑ እንተዘይተረኺቡ ድማ ካብ መንገድን መፋስሳትን ዝመፅእ ማይ ናብ ግራት ኣልዩ ብምእታው ብኣግባቡ ክጥቀመሉን እቲ ዝራእቲ ካብ ጠሊ ሕፅረት ዝናገፈሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ህርኩት ምንቅስቓስ ሓረስታይ ህዝብና ዝጠልብ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next