ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሃፍቲ ተፈጥሮና ብምሕብሓብ ተጠቃምነት ልምዓትና ነሐይል!

Friday 23 July 2010          E-Mail to Friend

ዘላቒ ልምዓትን ውሕስና ምግቢን ብደረጃ ስድራ ቤት ንምርግጋፅ ኢሉ΄ውን ዕብየት ልምዓት ሕርሻና ዘተኣማምን መሰረት ንምንፃፍ በቢኸባቢኡ ዝተረኸቡ ብሉፃትን ምሩፃትን ተሞክሮታት ናብ ካልኦት ከባቢታት ክሰፍሑ ብምግባር መላእ ሓረስታይ ህዝብና ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮና መሰረት ዝገበረ ዝተዋደደ ስራሕቲ ሕርሻ ብስፍሓት ኣጠናኺሩ ንክቕፅለሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ቆላሕታ ሂቡ ዛጊድ ብዝገበሮም ፃዕርን ምንቅስቓሳትን ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ዘረጋግፁ ዘይናዓቑ ለውጥታትን ውፅኢታትን ተመዝጊቦምን እናተመዝገቡን ይርከቡ፡፡

ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮና ብዘላቕነት ንምርግጋፅ ዝተዋደደ ስራሕቲ ልምዓት ተፋሰስ ብምስላጥ ዝበረሱ ኣግራባትን ከባቢታትን ብምሕዋይን ብምልዋጥን ቅልጡፍ ልምዓት ክረጋገፅ ብምግባር ናይ ገጠር ስራሕቲ ልምዓትና ናብ ዝለዓለ ዝላ ልምዓት ንምስግጋር ብምዕላም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምሕዋይን ምክንኻንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዓብይ ቆላሕታ ሂቡ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረ እዩ፡፡ እዚ ክዕወት ዝኽእል ድማ በብ ከባቢኡ ሰፊሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ እንትረጋገፅ ጥራሕ እዩ፡፡ ሕብረተሰብ እውን ነዚ ተገንዚቡ ንተግባራዊነት እዚ መደብ ትኹረት ሂቡ እቲ ጀሚሩዎ ዘሎ ፃዕሪ ብስፍሓት ክቕፅለሉ ይግባእ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ማእቶት ሕርሻና ብምድንፋዕ ቁጠባዊ ዓቕምና ነጎልብት!

Friday 02 July 2010          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መፍረያይነት መሬት ብምዕባይ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ዘተኣማምን ልምዓትን ውሕስና ምግቢ ብዘላቕነትን ቐፃልነትን ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ሰፋሕቲ መደባት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቱ ምስ መላእ ሕብረተሰብን ኩሎም ሓይልታት ልምዓትን እናተረባረበ ይርከብ፡፡ ዛጊድ ብዝገበሮም ሰፋሕቲ ፃዕርታትን ርብርብን ኣብ ዝሓለፉ ተከታተልቲ ሸውዓተ ዓመታት ውፅኢት ፍርያት ሕርሻ በብ ዓመቱ ልዕሊ10 ሚኢታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ክምዝገብ ኪኢሉ እዩ፡፡ በዚ̉ ውን በብ ደረጅኡ ዝርከብ ህዝቢ ብቀጥታ ተጠቃሚ ልምዓት ክኸውን ኣኽኢሉዎ እዩ፡፡

ኣብዚ ዓመት እዚ ዕብየት ልምዓት ሕርሻና ኣብ ዘተኣማምን መሰረት ንምንፃፍ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ምስ ኩሎም ሓይልታት ልምዓት ስጡም ምትእስሳርን ምውዳድን ብምፍጣር መፍረያይነት መሬት ክብ ብምባል ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2002/2003 ውፅኢት ፍርያት ሕርሻ ካብ 19 .4 ሚልዮን ኩንታል ናብ 36 ሚልዮን ኩንታን ምህርቲ ብዕፅፊ ንምዕባይ ዘኽእሎ ትልሚ ሓንፂፁ ንተግባራዊነቱ ሰፊሕ ፃዕርን ምንቅስቓስን እናገበረ ይርከብ ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ

Monday 21 June 2010          E-Mail to Friend


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ቃልሲ ኣንፃር ድኽነት ብምጥንኻር ሕድሪ ሰማእታትና ኣይነዕብርን!

Friday 18 June 2010          E-Mail to Friend

ሎሚ ዘመን ንመበል 22 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ክነኽብር ከለና ኣብ ፅባሕ ዓወት ራብዓይ ዙርያ ሃገራውን ክልላውን መረፃን ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ብሩህ ተስፋ ኣብ ዝተርአየሉን መፃኢ ግዘ ዝያዳ ብሩህ ከምዝኸውን ኣብ ዘረጋገፅናሉ ኩነታት ኾይንና ነብዕሎ ምህላውና ፍሉይ ይገብሮ፡፡

ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ዝኣክል ብዘካየዶ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ፡፡ ስርዓት ደርግ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምኩላፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን እዋናትን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊያንን ንፁሃን ዜጋታትና ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታትን ጨፍጫፋትን ፈፂሙ እዩ፡፡ እቲ ኣብ ሓደ ፀሓይ ን 2500 ወገናትና ግዳይ ሞት ዝገበረ ግፍዒ ደርግ̉ ውን መቐፀልታ አረመኒያዊ ተግባሩ እዩ ነይሩ ፡፡ ነዚ ዕለት መበገሲ ገይርና ንኩሎም ሰማእታትና እንትንዝክር ድማ ግፍዒ ፀላእቲ አሐሪኑና ዕድመ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ከምዘሕፀርናዮ ኩሉ ሎሚ̉ ውን ዕድመ ድኽነት ብምሕፃር ዕላማ ሰማአታትና ንምዕዋት ህልክ ልምዓት ሰኒቅና ንምርሽ ኣለና ፡፡ ዝያዳ ክነጠናኽሮ ድማ ይግባእ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next