ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ንዝያዳ ውፅኢት ዝያዳ ፃዕርን ተወፋይነትን ይሓትት!

Thursday 03 June 2010          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መፍረያይነት መሬት ብምዕባይ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ 2002/2003 ዘመነ ምህርቲ ውፅኢት ፍርያት ሕርሻ ብዕፅፊ ንምዕፃፍ ክገብሮም ዝግባእ ኣገደስቲ ዝብሃሉ ኩለመዳያዊ ምድላዋት ወጊኑ ንተግባራዊነቱ ኣድላይ ፃዕርን ምንቅስቓስን እናገበረ ይርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝያዳ ሕሉፍ ተሞክሮታቱክነጥፍ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ ፍሉይ ትኩረትን ኣቓልቦን ብምሃብ መፍረይነት መሬት ንክውስኽ ምስ መላእ ሕብረተሰብን ኩሎም ሓይልታት ልምዓትን ብዝገበሮም ሰፊሕ ርብርብ ኣብ ዝሓለፉ ተከታተልቲ ሽዱሽተን ሸውዓተን ዓመታት ውፅኢት ፍርያት ሕርሻ በብ ዓመቱልዕሊ10 ሚኢታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ክምዝገብ ኪኢሉ እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ንበዓል 20 ግንቦት 2002 ዓ.ም ዝተዳለወ መንግስታዊ መግለፂ

Friday 28 May 2010          E-Mail to Friend

ዝኸበርካ ታቓላሳይ ህዝቢ ትግራይ ...

- መበል 4ይ ዙር ሃገራዊን ክልላዊን መረፃ መንግስቲ ብዘቐመጦ ዕላማታትን ሽቶታትን መሰረት ብሰላም ብምዕዋቱ እንኳዕ ደስ በለኩም፡፡ ናይዚ መረፃ ነፃ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊን ብዝኾነ መንገዲ ተኻይዱ ብዓወት ምጥቕላሉ ዓርሱ ዝኸኣለ ዓብይ ናይ ዲሞክራሲ ፌስታኳ ተኾነ ብድሕሪኡ ዘሎ ዓሚቕ ምሽጢር ዘኪርካ በዓል 20 ግንቦት ምብዓሉ እቲ ፌስታ ድርብ ዓወት ይገብሮ፡፡

- ቅድሚ ግንቦት 20/1983 ዓ.ም ዝነበሩ ስርዓታት ፍፁም ፀረ-ዲሞክራስን ንናይ ህዝቢ ሰብኣዊን ዲሞክራስያዊን መሰላት ዓፊኖም ዝሓዙን እዮም ነይሮም፡፡ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ መሰል ህዝቢ ብሰላማዊ፣ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣቢሉ ክኽበር ምግባር ፈፂሙ ዘይካኣል ስለዝነበረ ወፅዓ ዝመረሮ ህዝቢ ንዓመፅን ዕጥቂ ቃልስን ክልዓዓል ኔርዎ ፡፡ ናይቲ ዕጥቂ ቃልሲ መበገስን መቓለስን ካብ ዝነበሩ ዕላማታት ገሊኦም ድማ ልምዓት፣ ሰላምን ህንፀት ዲሞክራሲን ምርግጋፅ ዝብል እዩ ኔሩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ንዴሞክራሲያዊ፣ሰላማዊን ነፃን መረፃ ኩሉ ሕ/ሰብ ይረባረብ!

Friday 21 May 2010          E-Mail to Friend

ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ፣ ፍትሓዊንነፃን፣ መረፃ ብሕታዊ ኣማራፂ መንገዲ መረጋገፂ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝብና እዩ፡፡ እዚ ሃገርና ጀሚራቶ ዘላ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ሱር እናሰደደ ዝኸይድ̉ ውን ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ጥራሕ እዩ፡፡

መላእ ሕብረተሰብ፣ መንግስቲ፣ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ህዝባዊ ማሕበራትን ኮታ ኩሉ ዜጋ ሕግን ልዕልነት ሕግን ብምኽባርን ክኽበር ብምግባርን ምዕብልቲ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ናይ ምህናፅ ጉዕዞና ተጠናኺሩ ንኽቕፅል 15 ግንቦት 2002 ዓ/ም ብደረጃ ሃገር ንራብዓይ ግዘ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊን ክልላዊን መረፃ ዴሞክራሲያዊ፣ሰላማዊ፣ናፃን ብህዝቢ ተኣማንን ብዝኾነ ኣገባብ ንክዕወት ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ንጡፍ ተሳትፎ መላእ ሕብረተስብ ይጠልብ ፡፡ስለዚ መላእ ሕብረተስብ ነዚ መግለፂ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝቢ ዝኾነ መረፃ ኣብ ምዕዋት ብስፍሓትን ብንቅሓትን ብምስታፍ እጃሙ ከወፍይ ይግባእ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ንዓወት ከይዲ መረፃን መረፃን መንእሰይ ወለዶ መተካእታ ዘይብሉ ታሪኻዊ ሓላፊነቱ ይፈፅም !

Friday 07 May 2010          E-Mail to Friend

ነቶም ዛጊድ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ዝተረኸቡን ዝምዝገብ ዘለዉን ውፅኢታት ልምዓት፣ዴሞክራሲ፣ ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን ብዘተኣማምን ብርኪ ብቐፃልነት ንምርግጋፅ መንእሰይ ወለዶ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ልምዓትን ሰላምን ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣብ ምግባር መተካእታ ዘይብሉ ግደ ከምዝፃወትን ፍሉይ ታሪኻዊ ሓላፍነትን ከምዘለዎን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መፃኢ ወርሒ ጉንበት 2002 ዓ/ም ንራብዓይ ግዘ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊን ክልላዊን መረፃ ከይዲ መረፃን እዋን መረፃን ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ናፃን ፍፁም ተኣማንን ብዝኾነ ኣገባብ ንክዕወት ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ማዕበል ንምፍጣር ዓሊሙ ገዛኢ ፓርቲ ኾነ ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሓዝዎም ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ናብ ህዝቢ ዘቕርብሉ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብምፍጣርን ተጠቀምቲ መራኸቢ ሓፍሽ ዝኾኑሉ ጥጡሕ ባይታ ብምምችቻውን መላእ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ተጠቒሙ ሰላም፣ ዴሞክራሲን ልምዓትን ዘረጋግፅሉ ወከልቱ ክመርፅ ዘኽእሎ እኹል ሓበሬታ ክረክብን ብንጥፈት ክሳተፍን ዝኽእሉዎ ምችው ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next