ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ዝለዓለ መዓቀኒ ሞዴል ኣብያተ ትምህርቲ ብተመጋጋብነት ክንፍታት ሰራዊትን ፎረም ማሕበረሰብ ትምህርትን ተጠናኺሩ ብዝፍጠር መሰረታዊ ለውጢ ክነዕውቶ ኢና!

Wednesday 08 January 2014          E-Mail to Friend

ኣብ ፅሬትን ኣግባብነትን ትምህርቲ ዝግበር ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቓስ ዝዕወት ቅድሚ ኹሉ ብአተሓሳስባ ንመሰረታዊ ማሕበራዊ ለውጢ ዝተለዓዓለን ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ዝሳተፍ ማሕበረሰብ ትምህርቲ እንትረጋገፅ ምኻኑ ተኣሚንሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ሓይልታት ልምዓት ሰፊሕ ፃዕሪ ብምግባር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘተባብዕ ለውጢ ክመፅእ ኺኢሉዩ፡፡ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ጐቦ ድኽነት ዘፍርስ ሓይሊ ክኸውን ንቐደም ብኣተሓሳስባ ዓርሰ ምርኮሳ ፖሊስን ስትራቴጅን ሃገር ክልዓዓልን ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ዝረኽቦም ክእለታትን ማኣዲ ፍልጠትን ንመሰረታዊ ለውጢ ምንቅስቓስ ሕብረተሰባዊ ለውጢ ብዝተማልአ መንገዲ ከውዕሎ ፃዕሪ ተገይሩ፡፡

በዚ መሰረት ኣብ ፅሬትን ኣግባብነትን ትምህርቲ ዘሎ ክፍተት ንምፍታሕ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከቡ ማእኸላት ፍልጠትን ክእለትን ዝኾኑ ላዕለዎትን ማእኸለወትን ትካላት ትምህርቲ ሓባራዊ መድረኽ ብምፍጣር ብዝተዋደደ መንገዲ ዓቕሞም በቢ ብርኩ ናብ ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ክውሕዝ ፃዕሪ ተገይሩ፡፡ ኣብ ክልልና ዘለዉ ሰለስተ ዩኒቨርሲታትን ካልኦት ኮሌጃትን ብተናፀል ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕቲ መፅናዕትን ምርምርን ንምጥንኻር ፅሬት ትምህርቲ ዓቕሚ፤ መዕበይ ፕሮግራማትን ስልጠና፣ ደገፍ ማቴሪያል በቢብርኩ ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ብዝተዋደደን ስሩዕ ስርዓት ዓቕሚ ህንፀት ክምራሕ ዘኽእል ሓባራዊ ትልምን መድረኽን ተፈጢሩ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይንእዶ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ስሉጥ ምዕባለና ዘላቒ ንምግባር ተወዳዳሪ ፍርያት ኣብ ምፍጣር ኣስፊሕና ንዕመም

Monday 16 December 2013          E-Mail to Friend

ኣብ ሃገርናን ክልልናን ንዘፈር ቴክኒክን ሙያን ትምህርትን ስልጠናን ልዑል ቆላሕታ ብምሃብ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ናብ ቁልፊ መገጣጥም ኢንዳስትርያላዊ ምዕባለ ክበቕዑ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ናይ ዕብየትን ስግግርን ዓመታት ዘተባብዑ ተግባራት ተፈፂሞም እዮም፡፡

ነዘን ትካላት ምዕባለ ወሳኒ ዝኾነ ሓይሊሰብ በቢብርኩ ክፈሪ ንምግባር ድማ ኣብ ሓፂርን ስሩዕ ስልጠናን ኣብ ዓመት ልዕሊ 76 ሽሕ ሰብ ሙያ ምስልጣን ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ዘፈር ቴክኒክን፣ ሙያን ስልጠናን ትምህርቲ ተሃኒፁ እናተተግበረ እዩ፡፡ እዚ ከይዲ ህንፀት ንባዕሉ ብብቕዓት ብርክታት ምዘና ክሓልፍ ፣ ብመንፅር ዕዳጋ ዝጠልቦ ዝሰልጠኑ ሰብ ሙያ ከፍሪይን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ብዝግባእ ከማልእን ዝተኣታተው ኣሰራርሓታት ዘተባብዕ ለውጢ የምፅኡ ኣለው፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ንዕውት ስግግር ምፍጣር ሓዱሽ ሃፍቲ ኣብ ፕሮጀክት ኣማራፂታት ስራሕ ዕድል ዝግበር ልዑል ተሳትፎን ምርድዳእን መናእሰይ ወሳኒዩ

Monday 11 November 2013          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በቢዓመቱ መፅናዕቲ ፕሮጀክት ኣማራፅታት ስራሕ ዕድል ፈጠራ ኣብ ኩሎም ዘፈራት ልምዓት ብምክያድ መናእሰይ ኣብ ከተማን ገጠርን መበገሲ ሃፍቲ ከዋህልሉን ብዘላቕነት ክዋፈሩሉን እናገበረ እዩ፡፡ ካብዚ ዉሽጢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 65 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 172 ሽሕ መናእሰይ ኣብ ገፀር ልምዓት መሰረት ዝገበረ ምህዞ ኣማራፅታት ዕድል ስራሕ ተጠቀምቲ ኾይኖምዮም፡፡ ብፍላይ እቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝልዓለ ውፅኢት ዝተረኸበሉ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከም መፍጠሪ ሓዱሽ ሃፍቲ ብምጥቃም ኣብ ምልማዕ ፍረምረ፣ሃፍቲ እንስሳን ንህብን ዘሎ ውፅኢት ኣብነታዊ ተሞክሮ ኾይኑ ተረኺቡ ኣሎ፡፡

ሎሚ ዓመት ድማ 58,783 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 141,885 መናእሰይ ተጠቀምቲ ዝኾኑሎም ኣብ 23 ዘፈራት ፕሮጀክት ዝተወደቡ ኣማራፂታት ስራሕ ዕድል ተዳልዮም ኣለዉ፡፡ ካብዚኦም ዉሽጢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዉፅኢት ካብ ዝተረኸበሎም ዘፈራት ብተወሳኺ ኣብ ግድብ ሩባ ተከዘን ከባቢኡን ዘሎ ሃፍተ ገነት ንምልማዕ፣ኣብ ኣናእሽተይ መቀነባበርቲ ውፅኢታት ስራሕቲ ሕርሻ፣ምጥያሽ ጣብያታት ፈልሲን ዝተፈላለዩ መዋህለሊ መበገሲ ካፒታል ዝሓዙ ፕሮጀክትታትን ይርከብዎም፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ኣብ ምድላው ምዕራፍ ዝተረኸቡ ብሉፃት ተመክሮታት ብምግፋሕ ኣፈፃፅማ መደባትና ኣብ ድሉድል መሰረት ክህነፁ ንረባረብ

Thursday 10 October 2013          E-Mail to Friend

ትልሚ 2006 ብምንቅስቓስ ሰራዊት ልምዓት ኣብ ኩሎም ዓውድታት ንምፍፃም ዝግበር ዘሎ ምድላው ካብቶም ዝሓለፍ እዋናት ብዝተጠናኸረን ብዝተዋደደን መንገዲ ኣቐዲሙ ክኸይድ ፃዕሪ እናተገበረዩ። ይኹንምበር ምንቅስቓስ ልምዓታዊ ሰራዊት ልሙድን ዕለታዊ መስርሕ ኩሉ ሕብረተሰብን መዳርግቲ ኣካላትን ክኸውን ብምግባር ኣፈፃፅማ መደባትና ዝያዳ ውፅኢታዊ ንምግባር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትኹረቱ ክግበረሎም ዝግብኡ ጉዳያት ኣነፂሩ ኣሎ። ክሳብ ሐዚ ኣብ ኣፈፃፅማ ምድላው ምዕራፍ ልምዓት መስኖ ዝግበር ዘሎ ምንቅንቓስ ክሰፍሑ ዝግብኦም ብሉፃት ተሞክሮታት ይርከቡ ኣለው። ካብዚኦም ውሽጢ ኣቐድምካ ናይ ማይ መስሐቢ ሞተራት ፅገናን ሓድሽ ጠለብ ብስፍሓት ኣብ ምክያድ፣ ከምኡውን ጐናጐኒ መድረኻት ልዕሊ 70 ሚልዮን ብር ልቓሕ ክምለስ ምክኣሉን፣ ናይ ምዕቋር ስራሕቲውን ዝተጀመረ ምኻኑ ካብቶም ዘተባብዑ ውፅኢታት ክጥቀሱ ዝ<እሉ እዮም።

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገምገመ ብብርኪ ወረዳ ኣብ ዝተኻየደ መድረክ ናይ መሪሕነት ጠለብ ማዳበሪያ ልዕሊ 97.8 ሚኢታው በቲ ዝተትሓዘ ናይ ኣፈፃፅማ ኣንፈት ዝተዓወተ እካ እንተኾነ ኣብቲ ታሕተዋይ መሪሕነት ድማ በቲ ዝድለ መንገዲ ክዛዘም ሰፊሕ ርብርብ ዝጠልብ ኾይኑ ተረኺቡ ኣሎ። እዚ መድረክ ብተነፃፃሪ ፅቡቅ ኣፈፃፅማ ካብ ዘለወን ዞባታትን ወረዳታትን ተመክሮ ተወሲድሉ ተመጣጣኒ ኣፈፃፅማ ክህሉ ብምግባር ቀፃሊ ናይ ክላስተር ልምዓት መድረክ ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ውሳነ ክህሉን ብተግባር ክስነ ብዘክእል መንገዲ ምድላው ተገይርሉ ክእቶ ናይ ኩሎም ሓይልታት ልምዓት ደገፍን ክትትልን ፍሉይ ትኸረት ክግበረሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይፅውዕ።

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next