ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መረፃ መግለፂ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝቢ እዩ!

Friday 23 April 2010          E-Mail to Friend

ኣብ መፃኢ ወርሒ ጉንበት 2002 ዓ/ም ንራብዓይ ግዘ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊን ክልላዊን መረፃ ከምቲ ሕሉፍ መረፃን ከይዲ መረፃን ብሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን መንገዲ ናፃ፣ ግልፂ፣ኣሳታፊን ሙሉእ ንሙሉእ ተኣማንነት ህዝቢ ዝዓሰሎ ክኸውን ንምግባር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከይዲ መረፃን እዋን መረፃን ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊን ናፃን ብዝኾነ ኣገባብ ንክዕወት ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ማዕበል ንምፍጣር ዓሊሙ ገዛኢ ፓርቲ ኾነ ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሓዝዎም ኣማራፂታት ናብ ህዝቢ ዘቕርብሉ ዝተፈላለዩ መድረካት ንምምችቻው ዘቕረብዎ ሕቶታት እወንታዊ ምላሽ ብምሃብን ብምትሕብባርን ኾነ ኣብቲ ክልል ዝርከባ መራኸቲ ሓፋሽ ሕጊ ብዝፈቕዶ መሰረት ተጠቀምቲ ክኾኑ ጥጡሕ ባይታ ብምምችቻውን መላእ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ተጠቒሙ ሰላም፣ ዴሞክራሲን ልምዓትን ዘረጋግፅሉ ወከልቱ ክመርፅ ዘኽእሎ እኹል ሓበሬታ ክረክብን ብንጥፈት ክሳተፍን ዘኽእሉዎ ምችው ኩነታት ፈጢሩሉ ኣሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ብሉፃት ተሞክሮታትና ብምስፋሕ ማእቶትና ነደንፍዕ!

Tuesday 06 April 2010          E-Mail to Friend

ብሉፃትን ምሩፃትን ተሞክሮታትና ብምስፋሕ መፍረያይነት ሕርሻ ብምዕፃፍ ዘተኣማምን ልምዓትን ውሕስና ምግቢ ብዘላቕነትን ቐፃልነትን ንምርግጋፅ ኢሉ እውን ዕብየት ልምዓት ሕርሻና ዘተኣማምን መሰረት ንምንፃፍ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ንምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ልዑል ጠመተ ብምሃብ ንተግባራዊነቱ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረ ይርከብ፡፡

ሽፋን ልምዓት መስኖ ብደረጃ ትግራይ ክሳብ 2001 ዓ/ም ትሕቲ 50 ሽሕ ሄክታር መሬት ዝነበረ እንትኾን እዚ ብዝተዓፃፀፈ መልክዑ ኣብ ዝቕፅሉ ኽልተ ዓመታት ውሽጢ ናብ 400 ሽሕ ሄክታር መሬት ብልምዓት መስኖ ንምልማዕ ክልላዊ ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ደቀቕትን ኣናእሽቱን ንግዲ ትካላት ብምስፍሕፋሕን ብምጥንኻርን ሰሉጥ ምዕባለ ነረጋግፅ

Friday 19 March 2010          E-Mail to Friend

ስሉጥን ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ዕብየት ብምርግጋፅ ድኽነት ንምውጋድ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ጉዕዞ ልምዓት ግደ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት መተካእታ ከምዘይብሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምእማን ንምግፋሕን ንምጥንኻርን ደቀቕትን ኣናአሽተይን ንግዲ ትካላት ዝለዓለ ጠመተ ብምሃብ ብስፍሓት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ዝለዓለ ቆላሕታ ዝሃበሉ ቀንዲ ምኽንያት ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር፣ብዙሕ ጉልበት ህዝቢ ውሑድ ርእሰማል ዝጠልብ፣ ሰፊሕ ተጠቃምነት ህዝብን ቅልጡፍ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለን ከረጋግፅ ዝኽእል ብምኻኑ ብምእማን እዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ውዳበታትና ብምጥንኻር ተጠቃምነት ልምዓትና ነሐይል!

Friday 05 March 2010          E-Mail to Friend

ንዘመናት ሱር ሰዲዱ ዝፀነሐ ማሕበረ ቑጠባዊ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ደረጃ ብደረጃ ንምቕራፍ ደቂ ኣንስትዮ ብውዳበአን ኣቢለን ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ዓቅመን ብምዕባይ ዘለው ብሉፃት ተሞክሮአን ብምስፋሕ ዝያዳ ተሳትፍነትን ተጠቃማይነትን ንምርግጋፅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ጠመተ ብምሃብ ብዝገብሮም ዘለው ሰፋሕትን ዝተዋደዱን ምንቅስቓሳት ዘተባብዑ ውፅኢታትን ለውጥታትን ክምዝገቡ ኪኢሎም እዮም ፡፡

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ልምዓት ተሳትፎአን ብምሕያል ዓርሰን ዝኽእላሉ፤ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ጥቅዓታት፣ ዝረአዩ ድሑራት አረኣእያታትን ልምድታትን ባዕለን ተወዲበን ዝቃለሳሉ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next