ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መበል 35 ዓመት ልደት ህ.ወ.ሓ.ት ኣመልኪቲ ብቤት ፅሕፈት ህ.ወ.ሓ.ት ዝተውሃበ መግለፂ

Friday 19 February 2010          E-Mail to Friend

ህዝቢ ትግራይ ከምቶም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጰያ ኣብ እንግድዑ ተፃዒኑ ካብ ዝነበረ ብሄራዊ ጭቆና ንምንጋፍ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ከምዘካየደ ዝዝከር እዩ። እዚ ምእንታን ዴሞክራሲ፣ ልምዓትን ማፅርነት ተባሂሉ ዝተገበረ ተጋድሎ ህ.ወ.ሓ.ትን ህዝቢ ትግራይን ብመስተንክራዊ ፅንዐዓት ከቢድ መስዋእትነት ከፊሎም እዮም። ህ.ወ.ሓ.ት ትክኽለኛ ህዝባዊ ፅላማን በብግዚኡ እናማዕበለ ዝኸድ ቅኑፅ መስመር ስለዝሓዘ ቅድመ ግንባር ኾይኑ ንህዝቢ ትግራይ መሪሑን ምስ ካልኦት ዴሞክራሲያዊ ውድባትን ህዝብታትን ኢትዮጰያ ተሓባቢሩ ንስርዓት ፋሽሽታዊ ደኳዕኳዕ ኣቢሉ ብምስዓር ብዓወት መሰስ ክብል ኪኢሉ እዩ። ህ.ወ.ሓ.ት ህዝቢ ትግራይን ብመስተንክር ፅንዓትን ጅግንነትን ብዓወት ዝዛዘምዎ ቃልሲ ካብ ዝጅመር እንሆ መበል 35 ዓመት ኣቂፂሩሎ። በዚ ኣጋጣሚ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ፣ ተጋደልቲ፣ ኣባላት ህወሓት፣ ንኣባታት ማሓዙትን ፈተውትን ውድባትን ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጰያ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ልደት ህ.ወ.ሓ.ት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ኣብፅሐና ይብል።


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

11 ለካቲት እምነ ኩርናዕ ኩለመዳያዊ ምዕባለታትና እያ

Wednesday 03 February 2010          E-Mail to Friend

ሎሚ ዘበን መበል 35 ዓመት ልደት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት እንትነክብር ኣብ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ብመዳይ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ናይ ዘመዝገብናዮም ዓበይቲ ምዕባለታትን ለውጥታትን ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ዝተረጋገፀሉን ፤ ኣብ ሰፊሕን ውዕውዕን ምንቅስቓስ ልምዓት ዝኣተናሉ ኩነታት ኾይንና ኢና፡፡

ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ዝኣክል ኣንፃር ዝሓለፉ ግፍዓውያን ወረርትን ፀረ ሰላም ሓይልታትን ዝገበሮ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ክቡር ህይወቱ ብምኽፋል ነቲ ሐዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም፣ዴሞክራሲን ልምዓትን ተቛዳሲ ኾይኑ ኣሎ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ህዝባዊ መረፃ መግለፂ ዴሞክራሲን ሉኣላውነት ልንጣን ህዝብታትን እዩ

Thursday 21 January 2010          E-Mail to Friend

ብ1987 ዓ/ም ዝፀደቐ ሕገ- መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮዽያ ከምዝደንገጎ ኩሉ ሉኣላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጽያ ምኻኑን ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብን ብነፃ ዴሞክራሲያዊ ምኻኑ እዩ፡፡ እዚ ዝረጋገፅ ድማ መላእ ህዝቢ ብመሰረት ሕገ- መንግስቲ ኢትዮዽያ ህዝቢ ወከልቱ ንምምራፅ ብዝገብሮ ሰፊሕን ዲሞክራሲያዊን ተሳትፎ ኣቢሉ እዩ፡፡

መረፃን ከይዲ መረፃን መግለፂ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝብታት ኢትዮዽያን ዴሞክራሲያዊ ስርዓቶምን እዩ፡፡ ህዝብታት ኢትዮዽያ ሰብ ዋና ሉኣላዊ ስልጣን ንምኻንን ነዚ ስርዓት እዚ ጋህዲ ንምግባርን መሪር መስዋእትነት ከፊሎምሉ እዮም፡፡ ብምኻኑ ድማ ዛጊድ ሕገ- መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮዽያ መሰረት ዝገበሩ ኣብ 1987፣ 1992 ን 1992 ዓ/ም ሰለስተ ሃገራዊን ክልላዊን መረፃታት ተካይዶም እዮም፡፡ ኣብዚ እውን ህዝቢ ሕገ-መንግስታዊ መሰሉ ተጠቂሙ ብዘካየዶ ናፃን ዴሞክራሲያዊን መረፃታት ይውክሉኒ ዝብሎም ብምምራፅ ኣቢሉ ባዕሉ ንባዐሉ ዘመሓድረሉን በዓል ዋና ሉኣላዊ ስልጣን ዝኾነሉን ኩነታት ተጠናኺሩ እናቐፀለ ይርከብ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ስሉጥ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ፖለቲካዊን ምዕባለ ኣብ ምርግጋፅ ፅርየት ትምህርቲ ዘይትካእ ግደ አለዎ!

Monday 04 January 2010          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምብፃሕ ዝርገሐ ትምህርቲ ዝተፈፀሙ ዕውት ስራሕቲ ናብ ዘላቕነት ምርግጋፅ ፅርየት ትምህርቲ ንምስግጋር ዓሊሙ ንምዕዋት እዚ መደብ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታትን ኣወዳድባታትን ብምሕንፃፅ ንተግባራዊነቱ ብስፍሓት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ፡፡

ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ ክልልና ድንቁርና መሳርሒ ድኽነትን ድሕረትን ኾይኑ ንዘበናት ፀኒሑ እዩ፡፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጠመተ ካብ ዝገበረሎም ቁልፊ ውራያት እቲ ሓደ ዝርገሐ ትምህርቲ ናብ ኩሉ ምብፃሕ እዩ ነይሩ፡፡ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ስርዓት አመራርሓ ንምምሕያሽ፣ ስርዓት ትምህርቲ ምስ ጠቅላላ ስራሕቲ ልምዓትና ንምዝማድን ግልጋሎት ትምህርቲ ንምስፍሕፋሕን ከም ቀንዲ ተግባሩ ብምሓዝ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ፡፡ በዚ ድማ ዕውታት ስራሕቲ ተፈፂሞም እዮም ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next