ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ማእቶትና ንምድንፋዕ ኣብ ምሕዋይን ምሕብሓብን ሃፍቲ ተፈጥሮ ርኡይ ለውጢ ነምፅእ !

Friday 18 December 2009          E-Mail to Friend

ጉዕዞ ልምዓትና ድልዱልን ዘተኣማምንን መሰረት ዘለዎ ዝተዋደደን ዘላቕን ልምዓት ሕርሻ ክህልው ዝኽእል ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምክልኻል ፣ብምክንኻን ብምልማዕን ቀልጢፉ ክሓውይ ብምግባር ሃፍቲ ተፈጥሮናን መሬትናን ብኣግባቡ ምጥቓም መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ ምልዋጥማሕበራዊን ቁጠባዊን መነባብሮና እዩ፡፡

ነዚ̉ ውን እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምሕዋይን ምክንኻንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝለዓለ ጠመተ ብምሃብ ዛጊድ ምስ ኩሎም ሓይልታት ልምዓት ብምዃን ብዝተገበሩ ዝተዋደዱ ፃዕርታትን ምንቅሳቓስን ሰፋሕትን ንኻልኦት ከባቢታት ሃገርና ተሞክሮ ክኾኑ ዝኽእሉ ዘተባብዑ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዴሞክራሲያዊ ሓድነትና ብምጥንኻር ልምዓትና ነሳልጥ

Friday 04 December 2009          E-Mail to Friend

መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር እቶም ፍፁም መላኽትን ገዛእትን ሕሉፋት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብዘካየድዎ መሪር ተጋድሎን ብዝኸፈልዎ መስዋእትን ሱር መሰረት ትሕትነት ብሄር ብሄረሰባት ንሓንሳእን ንሓዋሩን ኣብ 20 ግንቦት ክምሕዉ ተጌሩ እዩ፡፡ድሕሪ 20 ጉንቦት 1983 ዓ/ም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ መሰሎምን ማዕርነቶምን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገደብ ዘክብሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ብናይ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ድሌትን ሰፊሕ ተሳትፎን ሕገ መንግስቲ ዝተቀረፀሉን ኣብ ምፍቅቓድ ዝተመስረተት ሓዳሽ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኣሃዱ ኢሎም ዝጅምሩሉ 29 ሕዳር መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምኳና ብፍሉይ ክብርን ሞገስን ክነኽብራ ይግባእ፡፡

ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብተወከልቶም ኣቢሎም ዘፅደቕዎ ህገ-መንግስቲ ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ሃገርና ኾነ ክልልና ተመዝጊቡ ንዘሎ ኩለመዳያዊ ምዕባለን ንቕድሚት ክነመዝግቦ እንጓዓዘሉ ዘለና ብርኪ ምዕባለን እምነ ኩርናዕ ዘንበርናላ ዕለት ብምኳና ነዛ ዕለት ዘለና ክብሪ ልዑልዩ፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ጥዕና እምነ ኩርናዕ ኩለመዳያዊ ምዕባለ̉ ዩ!

Friday 20 November 2009          E-Mail to Friend

ጥዕንኡ ዝተሓለወ አፍራይ ዜጋ ንምፍጣር መንግስቲ " ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተከላኺክኻ ጥዕና̉" ዝብል ፖሊሲ ጥዕና ብምቕራፅ ዛጊድ ብመንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ኣካላት ዝዕመሙ ዘለወ ሰፋሕቲ መደባት ጥዕና ንኣንፈት ምክልኻ ቀንዲ ትኩረት ዝገበሩ እዮም፡፡ ዓንኬል ፖሊሲ ጥዕና ክልልና እውን ኣብ ምክልኻል ሕማማት ትኩረት ብምሃብ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ፡፡

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምክልኻል፣ ምሕካም፣ ምስፍሕፋሕ ትካላት ጥዕና፣ ዓቕሚ ሰብ ሞያ ኣብ ምዕባይን ፕሮግራም ጥዕና ኤክስቴንሽንን ተግባራዊ ንምግባር ብልዑል ተሳትፎ ሕብረተሰብ ፣ኣካላት ኣመራርሓ መንግስቲ ፣ ሰብ ሞያ ጥዕናን ማሕበራት ሓፋሽን ተዋዲዶም ብዘካየዱዎም ንጥፈታት ዘተባብዑ ውፅኢታዊ ተግባራት ክፍፀሙ ኪኢሎም እዮም፡፡ በዚ እውን ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ጎሊሁ ክረአ ዝኽእል ምምሕያሻት ተራእዩ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ዘላቕን ቐፃልነትን ዘለዎ ልምዓት ብምርግጋፅ ሓደጋ ድርቂ ንመክት‼

Friday 06 November 2009          E-Mail to Friend

ኣብ 2001/2002 ዘመነ ምህርቲ ብሰንኪ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ዝናብ ድሒሩ ብምጅማሩን ቀልጢፉ ኣብ ርእሲ ምቁራፁ ትሑት መጠነ ዝርግሐ ብምንባሩ ኣብ ኣብዝሓ ወረዳታት ዞባ ምብራቕ፣ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኣብ ወሱን ጣቢያታት ማእኸላይ ዞባን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ሓደጋ ድርቂ ኣጋጢሙ ኣሎ፡፡

እቲ ኣብ ገሊኤን ዞባታት ዝርከባ ወረዳታት ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ናይቲ ገባር ዘርኢ ናይ ምዕቃብ ዓቕሙ ክመናመን፣ ዝለዓለ ፍርያት ካብ ዝህቡ ዝራኣት ኣዝመራ ናብ ዝተሓተ ፍርያት ዝራእቲ ፅድያ ብምልዋጡን እቲ ዝተዘርአ እውን ቀፃልነት ዘለዎ ዝናብ ብዘይምንባሩ ኣብቲ ክረኽቦ ዝነበረ መጠን ምህርቲ ውሱን አሉታዊ ፅልዋ አሕዲሩሉ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next