ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ብምጥንኻር ካብ ዓንኬል ድኽነትን ስእነት ስራሕን ንናገፍ!

Friday 23 October 2009          E-Mail to Friend

ልምዓት ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት መሰረተ ስሉጥ ቁጠባዊን ምዕባለ ከተማታትን ፤ቀንዲ መፍትሒ ስእነት ስራሕን ማሕበራዊ ቅልውላውን ምዃኑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይኣምን፡፡ ነዚውን እዩ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ብስፍሓት ኣብ ምጥያሽ፣ ምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ዝለዓለ ጠመተ ሂቡ ብስፍሓት እናተንቀሳቀሰ ዝርከብ፡፡ዛጊድ ብዝገበሮ ፃዕርን ምንቅስቓስን ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ብፍላይ ኣብ ከተማታት ስእነት ስራሕ ብምቅላልን ድኽነት ብምውጋድን ናብራ ሕ/ሰብ ኣብ ምቅያር ዘተባብዑ ለውጥታት እናተመዝገቡ እዮም፡፡

ኣብ ከተማታት ሰፊሕ ስእነት ስራሕን ድኽነትን ደረጃ ብደረጃ ንምንካይ ብዝተገበረ ሰፊሕ ፃዕርን ምንቅስቓስን ዛጊድ ኣብ ትግራይ ኣስታት 100 ሽሕ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ተጣይሸን ብኣማኢት ኣሸሓት ንዝቁፀሩ ልምዓታዊ ሰራዊት ዕድል ስራሕ ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ 2002 በጀት ዓመት ን100 ሽሕ ዝኾኑ ነባራት ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ዝተፈላለዩ ደገፋት ብምሃብ እቶቶም ክዓብይ ፤ ን90 ሽሕ ስራሕ ዝሰኣኑ ወገናት ብናይ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላትን ካልኦት ኣገባባትን ኣቢልካ ቀዋሚን ግዚያዊን ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዘክእል ትልሚ ሓንፂፁ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ውሕስና ምግቢ ብምርግጋፅ ቁጠባዊ ዓቕምና ነደንፍዕ

Friday 16 October 2009          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዘመናት ተመናሚኑ ዝፀንሐ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክልልና ደረጃ ብደረጃ ናብ ንቡር ንምምላስ ንልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ፍሉይ ትኩረትን ኣቃልቦን ብምሃብ መፍረያይነት መሬት ንክውስኽ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ሰፊሕ ርብርብ ኣብ ዝሓለፉ ተከታተልቲ ሓሙሽተን ሽዱሽተን ዓመታት ውፅኢት ፍርያት ሕርሻ በብ ዓመቱ ልዕሊ 10 ሚኢታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ክምዝገብ ኪኢሉ እዩ፡፡

ብመንፅርዚ ኣብ 1995 ዓ/ም 7.4 ሚልዮን ኩንታል ዓመታዊ ክልላዊ እቶት ዝነበረ ኣብ 2001 ዓ/ም ናብ 16.4 ሚልዮን ኩንታል ክዓብይ ብምኽኣሉ ብዕፅፊ ወሲኩ ኣሎ፡፡ መፍረያይነት ሕርሻ መሬትና ውን ብሄክታር ናብ 14.5 ኩንታል ክብ ኢሉሎ፡፡ ከምኡውን ኣብ 1995 ዓ/ም ብደረጃ ክልልና 4773 ሄክታር መሬት ጥራሕ ብመስኖ ዝለምዕ ዝነበረ ኣብ 2001 ዓ/ም ናብ 41 ሽሕ ሄክታር መሬት በፂሑ ኣሎ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሽፋን ልምዓት መስኖ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ናብ 170 ሽሕ ሄክታር መሬት ብምዕባይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብደረጃ ስድራ ቤት ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅ ዓሊሙ ሰፊሕ መደብ ሓንፂፁ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ቐላፅምና ብምውዳድ ንዝለዓለ ውፅኢት ልምዓት መስኖ ንረባረብ

Friday 09 October 2009          E-Mail to Friend

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ 2002 በጀት ዓመት ንስራሕቲ ልምዓት መስኖ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ዓብይ ትኩረት ብምሃብ ቅድም ክብል ኣብቲ ክልል ኣስታት 50ሽሕ ሄክታር መሬት ዝነበረ ሽፋን ልምዓት መስኖ ኣበዚ ዓመት ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ናብ 170 ሽሕ ሄክታር መሬት ብምዕባይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብደረጃ ስድራ ቤት ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅ ዓሊሙ ሰፋሕቲ መደባት ሓንፂፁ ብዝለዓለ ወነን ናህርን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡

ሓረስታይና ካብ ባህላዊ አጠቃቕማ ልምዓት መስኖ ብምንጋፍ ኣብታ ፀባብ መሬቱ ሰፊሕ ጉልበቱን ተወሰኪ እታዎታት ሕርሻን ቴክኖሎጂታትን ብምጥቃም ኣብ ዓመት ካብ 2 ክሳብ ሰለስተ ግዘ ብመስኖ ዝለዓለን ዝተዓፃፀፈን እቶት ብምፍራይ ተጠቃማይነት ምዕባይ ከምዝኽኣል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምእማን ኣብዚ ሐዚ እዋን ርባዕ ወይካዓ 300 ሽሕ ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ትግራይ ብምስኖ ክለምዕ ከምዝክእልን ምችው ከምዝኾነን ብመፅናዕቲ ኣረጋጊፁ ኣሎ ፡፡ ብመንፅር ዚ ኣብ 2002 ዓ/ም 170 ሽሕ ሄክታር መሬት፤ኣብ 2003 ዓ/ም ድማ 130 ሽሕ ሄክታር መሬት ብመስኖ ክለምዕ ትልሚ ሒዙ ኣሎ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ብምኽንያት በዓል መዓልቲ ባንዴራ ዝተዳለወ መግለፂ
ባንዴራና መግለፂ መንነትናን ዲሞክራሲያዊ ሓድነትናንዩ!

Friday 02 October 2009          E-Mail to Friend

ባንዴራ ናይ ሓንቲ ሃገር መግለፂ መንነትዩ፡፡ ነዚውን እዩ ኣብ ሃገርና ካብቶም ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ሓደ ብምዃን ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ብዘየማትእ መልክዑ ተደንጊጉ ዝርከብ፡፡ሕብርን ትእምርትን ባንዴራ ሃገርና መግለፂ ምልክት ፌደራላዊን ዲሞክራሲያዊን ስርዓትና ምኻኑ ዘንፀባርቕ እዩ፡፡

ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ሕሉፍ ስርዓታት መሰሎም ተዓፊኑ መዓርነቶም ተነፊጉ ፍትሒ ስኢኖም ይነብሩ ከምዝነበሩ ናይ ቐረባ ተዘክሮ እዩ፡፡ ነቲ ዓፋኒ ስርዓትቲ ብምቅዋም ህዝቢ፣ዲሞክራሲያዊያን ሓይልታትን ውድባትን ብዝገበሩዎ መሪር ተጋድሎን ብዝከፈሉዎ መስዋእትን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሰብ ዋና ስልጣን ኾይኖምዮም ፡፡ ሎሚ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ካብ ዓፋኒን ጨቛኒን ስርዓት ተናጊፎም ዓርሶም ናይ ምምሕዳርን ምምራሕን ሰብ ዋና ምኻኖም አረጋጊፆም ኣለው፡፡በዚውን ኣብ ምፍቅቓድን ሓበራዊ አረዳድኣን ዝተመስረተሓድነት ይሃንፁን ኣብ ጎደና ምዕባለ ዕብየት እናገስገሱን ይርከቡ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next