ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ልምዓት ቱሪዝም ብምግፋሕ ቁጠባዊ ዓቕምና ነደንፍዕ

Friday 25 September 2009          E-Mail to Friend

ብደረጃ ሃገርና ኮነ ክልልና ስሉጥ፣ ዘላቕን ዘተኣማምንን ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ምርግጋፅ ልምዓት ቱሪዝም ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምግንዛብ ልምዓት ቱሪዝም ንምስፍሕፋሕን ንምጥንካርን ሓያለ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ፡፡ዛጊድ ድማ ዘተባብዑን ተስፋ ዝህቡን ውፅኢታት ይምዝገቡ ኣለው፡፡

ኣብ ክልልና ነዊሕ ክፍለ ዘመን ዘቑፀሩ ዝተፈላለዩ ጥንታዊ ገዳማት፣ ህንፃታት፣ ኣብያተ ክርስትያናት፣ ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ህንፃታትን ካልኦት ቅርስታትን ሓድግታትን ብበዝሒ ይርከቡ፡፡ እዞም ሓድግታትና ካብ ተፈጥሮ ይኹን ሰብ ስራሕ ብርክት ዘበለ ሓደጋታት ይብፅሖም እዩ፡፡ ኣብ ቅርስታትና ዝበፅሑ ሓደጋታት ብርክት ዝበሉ ምስምዃኖም ብዓቕሚ መንግስቲ ክፅገኑን ክፍትሑን ኣፀጋሚ እዩ፡፡ ይኹንምበር ብፍላይ ካብ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመታት ንነዘ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ፌደራል ምንግስቲ ብምትሕብባር ንልምዓት ቱሪዝም ትኩረት ብምሃብ ብዝመደቡዎ በጀት እተወሰኑ ሓድግታትና ተፀጊኖምን ኣብ ምፅጋንን ይርከቡ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ፅርየት ትምህርቲ ብምርግጋፅ ኩለመዳያዊ ዕብየትና ነሳልጥ

Friday 18 September 2009          E-Mail to Friend

ስሉጥ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ፖለቲካዊን ምዕባለ ሃንቲ ሃገር ኣብ ምርግጋፅ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ዘይትካእ ግደ አለዎ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ እምነትዚ ኣፅኒዑ ብምሓዝ ንትምህርቲ ዓብይ ጠመተ ብምሃብ ኣብ ምብፃሕ ዝርገሐ ትምህርቲ ዝተፈፀሙ ዕውት ስራሕቲ ናብ ዘላቂነት ምርግጋፅ ፅርየት ትምህርቲ ንምስግጋር ዝሕግዙ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታትነን ኣወዳድባታትን ሓንፂፁ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ።

ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዝመፅእ ለውጢ ንኹሎም ምዕባለታትና መሰረት ኣብ ምንፃፍ ልዑል ግደ ኣለዎ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ስርዓት ኣመራርሓ ንምምሕያሽ ፣ ስርዓተ ትምህርቲ ምስ ጠቅላላ ስራሕቲ ልምዓትና ንምዝማድን ግልጋሎት ትምህርቲ ንምስፋሕን ከም ቀንዲ ተግባራት ሒዙ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ፡፡ ካብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ንነዘ ድማ ንፅርየት ትምህርቲ ዓብይ ትኩረት ብምሃብ ፅርየት ትምህርቲ ብሙሉእነት ክዕወት ንምግባር ኣብ 6 ባእታታት ትምህርቲ ቀንዲ ትኹረት ብምግባር ሰፋሕቲ መደባት ዝተትሓዘ እንትኾን ነዞም መደባት ንምፍፃም ኣብ ብቅዓት ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ርኡይ ለውጢ ንክመፅእ ካብ ላዕሊ ክሳበ ታሕቲ በብደረጅኡ ዘለው ኣካላት ኣመራርሓ ፣መማህራን፣ ተምሃሮን ወለድን ንተግባራዊነቱ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

ተታሓሒዝናዮ ዘለና ቃልሲ ኣንፃር ድኽነት ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ዚያዳ ኣጠናኪርና ክንቕፅለሉ ይግባእ

Thursday 10 September 2009          E-Mail to Friend

ናይ ምግፋሕ ስትራተጂና ነቶም ብሉፃትን ምሩፃትን ተሞክሮታትና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ኩሎም ከባቢታትን ሓረስቶትን ብምብፃሕ መፍረያይነት ሕርሻ ብምዕፃፍ ብደረጃ ስድራ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅን ካብኡ ዝዘለለ ሰደድ ብምዕባይ ኣቢልካ ዓቕሚ ሸርፊ ወፃኢ ሃገርናን ክልልናን ንምጉልባት ብምዕላም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተታሓሒዝናዮ ዘለና ቃልሲ ኣንፃር ድኽነት ኣጠናኪሩ ንምቕፃል ኣብ 2002 በጀት ዓመት ኣብ ገፀርን ከተማን ክዓሞም ዝግባእ ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም ብዝለዓለ ወነን ናህርን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ፡

ብፍላይ ኣብ ገፀር ብሰፊሑ ተታሒዙ ዘሎ ምህርቲ ናይ ምስሳን መደብ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2001 ዓ/ም ጀሚሩ ጠሊ ኣብ ምዕቃብ ፣ ኣብ ምስሳን ምህርትን ሃፍቲ ተፈጥሮ ብቐፃልነት ኣብ ምሕዋይን ምክንኻንን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘለዎን መላእ ሓረስታይ ትግራይ ብዝለዓለ ዋዒን መንፈስን ዝተሳተፉሉ ሰፊሕ ወፍሪ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ተኻይዱዩ፡፡እዚ በብከባቢኡ እናተሰርሐ ዝፀንሐ ስራሕ ድማ ንልምዓት ሕርሻ ምችው ኩነታት ስለዝፈጥረሉ ነቲ ምህርቲ ንምዕፃፍ ዝተሓንፀፀ ክልላዊ መደብ ኣብ ምዕዋት ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

ቀደሞት ወለድናን ኣያታትናን ዝወደቅሉ ዕላማ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ናይ ኩሉ ፃዕርን ርብርብን ይጠልብ

Friday 04 September 2009          E-Mail to Friend

ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዳለወ ዝቐርብ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቀደሞት ወለድናን ኣያታትናን ዝወደቅሉ ዕላማ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ናይ ኩሉ ፃዕርን ርብርብን ይጠልብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ተዳዕኒኑዎ ዝነበረ ብሄራዊ ኣድልዎን ደርባዊ ወፅዓን ብምቅዋም መሰሉ ንምክባርን ማዕርነቱ ንምርገጋፅን ንመስፍናዊ ስርዓት ሃ/ስላሴ ካብ ሱር መሰረቱ ንምምሓው ቀደሞት ወለድና ቅድሚ 66 ዓመት ህዝባዊ ዓመፅ ቐዳማይ ወያነ ሓረስቶት ትግራይ ንስርዓት ሃ/ስላሴ ረይረይ ኣቢሉዎ ምንባሩ ንዝክር ፡፡

ይኹንምበር ነቲ ዓመፅ ብዝድለ ኣገባብ ዝመርሕ ብቁዕ ኣመራርሓ ብዘይምንባሩ ሽትኡ ክወቅዕ እንተዘይኽኣለዃ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝተወለዐ ዓመፅ ድጉል ሓዊ ኾይኑ ቀስ ብቀስ እናተጎሓሓረ ብምምፅኡ ዝያዳን ዘሓሽን ኣወዳድባን ኣመራርሓን ዘለዎ ዳግማይ ወያነ ኣበ 1967 ዓ/ም ንክፍጠር ኣኪኢሉ እዩ፡፡ እዚ ድማ ምስ ካልኦት ውፁዓት ብሄር ብሄረሰበባትን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኢድን ጓንትን ብምዃን ቃልሱ ብምሕያልን ብምጥንካርን ነቲ ፋሽሽታውን ትምክሕታውን ስርዓት ደርግ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ብምድምሳስ ሓዱሽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክሃንፅ ኪኢሉ እዩ፡፡


ንምሉእ ትሕዝትኡ ...

  

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next